Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження проблеми адаптації до дитячої установи
1.1. Проблема адаптації до ДНЗ у педагогіці раннього віку
1.2. Особливості роботи з батьками у період адаптації дітей до дошкільного навчального закладу
ІІ. Емпіричне дослідження ролі спільної роботи батьків і виховате-лів у адаптації дітей до умов ДНЗ
2.1. Діагностика адаптації дітей до дитячої установи у первинний період
2.2. Аналіз адаптації дитини до дошкільного закладу у процесі виховання
2.3. Визначення впливу додаткової роботи з батьками на адаптацію дитини до дошкільного закладу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Рідко можна зустріти батьків, які з наближенням того моменту, коли їх дитина повинна піти до ясел або дитячого садка, не переживають тривоги про те, як там приймуть маля, які відносини складуться у дитини з вихователькою, чи не буде вона часто хворіти і т. д. Найбільше хвилювань пов'язано з тим, наскільки швидко дитина звикне, адаптується до нової обстановки. Ці тривоги мають під собою реальні підстави, оскільки відомо, що зміна соціального середовища позначається і на психічному, і на фізичному здоров'ї дітей. Особливої уваги з цього погляду вимагає ранній вік, у якому багато дітей вперше переходять із замкнутого сімейного світу у світ широких соціальних контактів. Саме тому проблема адаптації дитини до середовища дитячого дошкільного закладу стоїть завжди гостро і в умовах швидких суспільних і культурних змін набуває особливої актуальності.

Якщо трирічна дитина, яка готується до дитячого садка, вже володіє мовою, деякими навичками самообслуговування, має досвід спілкування з дорослими і відчуває потребу у дитячому оточенні, то півтора-дворічне маля менш пристосоване до відриву від рідних, більше слабке і раниме. Саме в цьому віці адаптація проходить довше і важче, частіше супроводжується хворобами. У цей період відбувається інтенсивний фізичний розвиток, дозрівання всіх психічних процесів. Перебуваючи на етапі становлення, вони найбільшою мірою піддані коливанням і навіть зривам. 

Головною турботою при цьому є профілактика захворюваності дітей і зниження їх емоційного дискомфорту в період адаптації, однак ці заходи полегшують уже виниклий важкий стан, проте не зачіпають причин, які його викликають. Разом з тим зрозуміло, що набагато важливіше організувати догляд за дітьми і виховання у сім’ї таким чином, щоб звести до мінімуму ускладнення адаптаційного періоду. Не підлягає сумніву те, що причини ускладнення фізичного і психічного стану дитини мають, насамперед, психологічну природу і перебувають у сфері соціальних відносин дитини з навколишнім світом. 

Стан дослідження проблеми. Проблема адаптації дітей раннього дошкільного віку до середовища ДНЗ досить грунтовно досліджена у педагогічній і психологічній практиці. Зокрема, психологічні аспекти розвитку дитини раннього віку досліджувалися у роботах Є.А. Аркіна [1], Л.І. Божович [5], В.В. Давидова [8], О.М. Дьяченко [9],Т. Д. Кричковської [16], А.В. Запорожця [11], Д. Б. Ельконіна [34] та ін. Питанням власне механізмів і особливостей адаптації дитини до дошкільного закладу присвячені праці таких авторів, як А. М. Богуш [4], Л.Н. Галігузова [6], Л. В. Зданевич [12], О. М. Нау-менко [23], М. Я. Піковська [27] та ін.

Об'єкт дослідження - адаптація дитини раннього віку до умов дитячого дошкільного закладу.

Предмет дослідження - психологічні аспекти адаптації дитини до перебування у дитячому дошкільному закладі (ДНЗ).

Мета роботи – теоретичне вивчення і експериментальне дослідження психологічних аспектів адаптації дитини до ДНЗ.

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання:

 • проаналізувати підходи до проблеми адаптації до ДНЗ у педагогіці раннього віку;
 • визначити особливості роботи з батьками у період адаптації дітей до дошкільного навчального закладу;
 • емпірично дослідити роль спільної роботи батьків і вихователів у адаптації дітей до умов ДНЗ.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами викорисовувалися методи аналізу фахової наукової та періодичної літератури, методи спостереження, методики В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний об’єм роботи складає 45 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аркин Е.А. Дошкольный возраст / Е.А. Аркин. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук. керівник О.Л.Кононко – К.: Світич, 2008. – 430 с. 
 3. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В.,  Лисенко Г. М. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 4. Богуш А. М. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П.. - Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.
 5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Божович Л.И. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 6. Галигузова Л.Н. Адаптация ребёнка, к условиям детского учреждения / Галигузова Л.Н., Захаров В. И. // Педагогика раннего возраста (по программе «Кроха»): учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. - М.: Академия, 1998. – 261 с.
 7. Гуменюк Г. В. Психологічне здоров’я як основа адаптативності дитини / Г. В. Гуменюк // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. - 2011. - 13, Ч. 5. - С. 94-103.
 8. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте / В.В. Давыдов // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 9. Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников / Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. - М.: Знание, 1984. – 125 с.
 10. Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти / К. Л. Крутій (упоряд.). - Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 151 с.
 11. Запорожец А.В. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 12. Зданевич Л. В. Методологічні основи дослідження концепцій адаптації та дезадаптації дітей дошкільного віку / Л. В. Зданевич // Дошкільна освіта / Дошкольное образование. - 2013. - № 4. - С. 56-63.
 13. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально- виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.
 14. Карпенко-Сашньова Н.В. Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку: метод. рек. / Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського / Н.В. Карпенко-Сашньова (укладач). - К., 1996. – 60 с.
 15. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 16. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Т. Д. Кричковська // Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 17. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста / А.Н. Леонтьев. - М.; Л., - 1988. - С. 4-15.
 18. Лямина Г.М. В группу поступил новый ребёнок // Воспитание и развитие детей раннего возраста: пособие для воспитателя д/с. / В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, И.М. Кононова и др.; под ред. Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 2000. – 339 с.
 19. Мельникова Н. Адаптация малышей в детском саду / Н. Мельникова // Дошкольное образование, 2002. - №5 (77). – С. 22-26.
 20. Микляева Н. В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие / Микляева Н. В., Микляева Ю. В. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с.
 21. Михайлицька О. Дитячий садок: перша школа життя / Михайлицька О. // Дзеркало тижня. – 2007. - №12. – С.3.
 22. Морозова Е.И. Психологические подходы к изучению процесса адаптации детей дошкольного возраста / Морозова Е.И. // Альманах института коррекционной педагогики РАО. – 2001. - №4. – С. 45-49.
 23. Науменко О. М. Адаптація малюків до умов дошкільного закладу / О. М. Науменко // Психологічна газета. - 2010. - № 13. - С. 3-5.
 24. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. - М.: ВЛАДОС, 2001 – 646 с.
 25. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций / Нифонтова О. В.. – Курск, 1999. – 166 с. 
 26. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 27. Піковська М. Я. Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу / М. Я. Піковська // Дошкільна освіта / Дошкольное образование. - 2011. - № 4. - С. 48-51.
 28. Планування роботи з дітьми раннього віку / Т. Науменко (упоряд.). - 2.вид. - К.: Видавничий дім «Шкільний світ», 2005. – 128 с.
 29. Ригель О.В.  Особливості  перебігу  процесу  адаптації дошколят / О.В. Ригель // Проблеми загальної та  педагогічної  психології: Зб. наук.  праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України /За ред.С.Д.Максименка. – К.: Гнозіс, 2009. – Т.11. – Ч.3. – С.351-357.
 30. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению / А. С. Роньжина. - М.: Книголюб, 2003. – 72 с.
 31. Свирська Л. В. Взаємодія дорослих з дітьми раннього віку / Свирська Л. В., Петрова Н. В.. - К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 112 с.
 32. Смирнова Е.О. Теория привязанности: концепция и эксперимент / Смирнова Е.О.  // Вопросы психологии. – 1995. - №3. – С. 41-43.
 33. Тіхонова М.І. Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу / Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / М.І. Тіхонова (упоряд.). - Луганськ: Знання, 2006. – 164 с.
 34. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет / Д.Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
425
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).