Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адаптація учнів 5-го класу до умов навчання у середній школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади адаптації п’ятикласників до навчання у середній школі
1.1. Поняття адаптації учнів до навчання у середній школі
1.2. Психологічні особливості молодших підлітків та їх вплив на адаптацію до навчання
1.3. Особливості адаптації до навчання учнів з різними видами темпераменту
2. Емпіричне дослідження адаптації учнів 5-го класу до умов нав-чання у середній школі
2.1. Діагностика рівня адаптованості п’ятикласників до шкільного нав-чання та її складових
2.2. Розробка та реалізація програми корекційної роботи з подолання дезадаптованості учнів до навчання у середній школі
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів школи ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною та старшою школою. Забезпечення такої наступності вимагає успішної адаптації школярів до навчання.

Важливість адаптації п’ятикласників до умов навчання у середній школі визначається, насамперед, завданнями реформування освіти в Україні, необхідністю підготовки всебічно розвиненої, творчої молодої особистості. У зв’язку з цим все більш важливими стають дослідження, пов’язані з вивченням особливостей психологічної адаптації в молодшому підлітковому віці, з розробкою системи діагностики та кваліфікованої психологічної підтримки під час переходу від дитинства до усвідомлення позиції дорослості. 

Для більшості п’ятикласників в цей час характерні зниження успішності, порушення поведінки, емоційна нестабільність, підвищена втомлюваність. Виявлення причин цих труднощів і пошук шляхів організації ефективного психолого-педагогічного супроводу учнів в процесі переходу до середньої ланки школи є актуальними завданнями педагогічної психології.

Адаптація відкриває нові можливості розвитку особистості, які виявляються в її зміні, формуванні нових властивостей, і в цьому процесі особливе навантаження припадає на навчання. Розвиток особистості в процесі адаптації вимагає зміни її інтересів, ціннісних орієнтацій, життєвих планів, домінуючих мотивів. Водночас школяр засвоює моральні норми й цінності найближчого оточення, що формує здатність пристосовуватися до умов та вимог соціального середовища. Разом з тим, досвід роботи в школі свідчить про недооцінку ролі особливостей соціально-психологічної адаптації особистості молодших підлітків у період переходу від однієї ланки навчання (початкової школи) до іншої (основної школи). 

Стан дослідження проблеми. Останнім часом інтерес дослідників до проблеми адаптації п’ятикласників до нових умов навчання значно підвищився (І. І. Бойко [3], Н. Гармаш [8], Н. Мирошниченко [13], Є.В. Підчасов [16], Л. Ткаленко [26] та ін.). Методичне забезпечення організації психологічного супроводу школярів в період адаптації базується на узагальненні практичного досвіду спеціалістів, накопиченого в умовах сучасної масової школи (О. Вла-сенко [7], О. Долгополова [10], Л. Журомська [12], А. Подмазко [18], П. Полян-ський [19], О. А. Сєдова [22] та ін.).

Мета роботи - дослідити особливості особистості, які супроводжують період адаптації при переході п’ятикласників до основної школи.

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання:

 • уточнити поняття адаптації учнів до навчання у середній школі;
 • проаналізувати психологічні особливості молодших підлітків та їх вплив на адаптацію до навчання;
 • вивчити особливості адаптації учнів з різними видами темпераменту;
 • емпірично дослідити адаптацію учнів 5-го класу до умов навчання у середній школі та шляхи її корекції.

Об’єкт дослідження – психологічна адаптація до шкільного навчання.

Предмет дослідження – адаптація особистості молодшого підлітка до навчання при переході до середньої ланки школи.

Методи дослідження. У роботі застосовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження, спостереження, бесіда, психолого-педагогічний експеримент.

База дослідження. Дослідження здійснювалось протягом 2015 року на базі Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21. У дослідженні брали участь 49 школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 56 сторінок, з них основного тексту 39 аркушів і 17 сторінок додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анкета «Адаптація п’ятикласників» // Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-метод. журн. - 2012. - № 10. - С. 35-38.
 2. Біляєва Н. В. Дослідження рівнів тривожності як чинника порушення психічного здоров’я молодших школярів / Н. В. Біляєва // Наука і освіта. - 2010. - № 3. - С. 3-7.
 3. Бойко І.І. Педагогічна корекція як фактор прискорення соціально-психологічної адаптації підлітків до нових умов навчання // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. –К., 2001.–Т. ІІІ, ч.1.– С.189-194.
 4. Бойко І.І. Психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання // Психологія. Збірник наукових праць НПУ. –К., 1999.–Випуск 2(5).– С.92-95. 
 5. Борисюк С. О. Вивчення стану шкільної дезадаптації підлітків як важливий аспект підготовки фахівців до практики соціально-педагогічного консультування у школі / С. О. Борисюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 6. - С. 158-161.
 6. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка : Моногр. / І. С. Булах. - К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003. - 338 c.
 7. Власенко О. Діагностика тривожності п’ятикласників. Адаптація до середньої школи  / О. Власенко // Психолог. - 2007. - №35 . - С. 10-11.
 8. Гармаш Н. Адаптація п’ятикласників до середньої школи / Н. Гармаш // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2014. - № 18. - С. 46-48.
 9. Горлова А. В. Шляхи попередження дезадаптації майбутніх п’ятикласників / А. В. Горлова // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 102-105.
 10. Долгополова О. Долаємо підліткову тривожність: заняття з елементами тренінгу для підлітків / О. Долгополова // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2012. - № 23. - С. 14-16.
 11. Дуткевич Т. В. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, В. А. Яцюк; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т соц. реабілітації і розв. дитини, каф. психології освіти і упр. - Кам’янець-Поділ. : ФОП Сисин О.В., 2007. - 207 c.
 12. Журомська Л. Психологічний супровід адаптації п’ятикласників: Авторська програма / Л. Журомська, О. Волковська // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2014. - № 18. - С. 23-26.
 13. Мирошниченко Н. Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання у школі / Н. Мирошниченко // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2009. - № 47. - С. 4-7.
 14. Мішкулинець О. О. Дитяча адаптація як проблема педагогічної соціальної психології / О. О. Мішкулинець // Наука і освіта. - 2010. - Спец. вип.: проект «Когніт. процеси та творчість». - С. 224-228.
 15. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 c.
 16. Підчасов Є.В. Динаміка шкільної мотивації учнів у період переходу до основної школи / Є.В. Підчасов // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2009. - Вип. 29. – 234 с. – С. 130-145.
 17. Підчасов Є.В. Психологічні особливості динаміки процесу адаптації в системі шкільного навчання / Є.В. Підчасов // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. - Вип. 30. – 558 с. – С. 190-199.
 18. Подмазко А. Адаптація п’ятикласників : проект / А. Подмазко // Завуч. Шкільний світ : Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів. - 2011. - № 29. - С. 6-8.
 19. Полянський П. Педагогічна адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі / П. Полянський // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - №3. - С. 2-3.
 20. Ревуцька Н. Адаптація п’ятикласників: Семінар-практикум для вчителів / Н. Ревуцька // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2013. - № 13/14. - С. 79-84.
 21. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; ред.: Т. А. Дічевська. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 2011. - 382 c.
 22. Сєдова О. А. Психологічний супровід адаптації п’ятикласників при переході до середньої ланки освіти / О. А. Сєдова // Психологічна газета. - 2010. - №6. - С. 12-25.
 23. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. Г. Артемчук, Н. Д. Абрамян. - К. : Каравела, 2006. - 344 c.
 24. Тіхонова М.І. Індивідуально-психологічні фактори емоційної дезадаптації дітей молодшого шкільного віку //  Психологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Вип. 20. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова. –2003. – С. 180-190.
 25. Тіхонова М.І. Психологічна корекція емоційної дезадаптації першокласників // Психологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Вип. 19. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2003. – С. 120-127.
 26. Ткаленко Л. Розвиток пізнавальних процесів. Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання / Л. Ткаленко // Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. - 2011. - № 28. - С. 13-17.
 27. Удовенко М. Адаптація молодших школярів у основній школі (за допомо-гою психологічної гри) / М. Удовенко // Психолог. - 2006. - №18. - С. 12-18.
 28. Якименко А. С. Психологічні особливості соціально-психологічної адапта-ції у середньому та старшому шкільному віці / А. С. Якименко // Соціологія. Психологія. Соціальні комунікації : Збірка наукових праць студентів / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 6. - С. 172-177.
 29. Ярослав Н. С. Психологія молодшого школяра : Навч.-метод. посіб. / Н. С. Ярослав, О. П. Никоненко; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2005. - 166 c.
10635
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).