Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у ВУЗі

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
123
Мова: 
Українська
Ціна: 
3000 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні і методологічні основи вивчення проблеми адаптації і дезадаптації особистості
1.1. Аналіз поняття адаптації та дезадаптації у науково-психологічній літературі
1.2. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти
1.3. Причини та фактори дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі
Висновки до першого розділу
2. Діагностика адаптації до навчального процесу у студентів вищих навчальних закладів
2.1. Програма емпіричного дослідження адаптації студентів до навчального процесу
2.2. Аналіз результатів емпіричного аналізу проявів соціальної дезадаптації
Висновки до другого розділу
3. Програма подолання дезадаптації студентів-першокурсників за допомогою тренінгових форм корекції
3.1. Розробка адаптаційних занять-тренінгів для студентів першокурсників
3.2. Аналіз ефективності тренінгових занять
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток психологічної науки відзначається значними зрушеннями її предметної галузі, яка донедавна обмежу-валася колом проблем академічного змісту, використовуючи сферу практичної діяльності, головним чином, в якості зручного ілюстративного матеріалу. Не залишилась осторонь наведеної загальної тенденції і психологія навчання, яка, хоч і була традиційно простором застосування психологічної науки, вельми серйозно змінюється, набуваючи форми активного діагностично-корекційного втручання науки в практику. Важливим напрямом, навколо якого центрується значне коло дослідницьких інтересів представників психології вищої освіти, з яким небезпідставно пов’язуються далекоглядні практичні перспективи і який зберіг свою безперечну актуальність у сьогоденні, є той, предметна галузь якого обій-мається таким ключовим поняттям, як адаптація. Проблема загострюється кількома суттєвими соціально-онтологічними факторами, серед яких – різнобарвність пропо-нованих молоді систем вищої освіти, загалом знижена соціальна, психологічна і психофізіологічна готовність випускників шкіл до набуття вищої освіти тощо. 

Тому цілком логічною і закономірною є особлива увага до поняття адаптації як з боку теорії (Г.О.Балл, Р.М.Грановська, Т.Б.Карцева, О.Г.Мороз, А.А.Налчаджян, Н.І.Сарджевеладзе, В.А.Семиченко), так і у контексті розв’язання широкого кола прикладних психологічних, психофізіологічних і соціально-психологічних проблем (М.Й.Боришевський, Т.М.Титаренко, Н.В.Чепелєва, О.І.Борисенко, І.С.Кон, І.Г.Щедрик та ін.).

Попри велику кількість наукової літератури з питань адаптації, науковий аналіз соціально значущих аспектів адаптації є недостатнім. Існує необхідність поглиблення і уточнення взаємозв’язків між теоретичним обґрунтуванням проблеми і розробкою активних методів корекції дезадаптаційних проявів студентів-першокурсників. 

Об’єкт дослідження – процес адаптації студентів-першокурсників до нових умов життєдіяльності, зумовлених специфікою організації вузівського навчання.

Предмет дослідження – дезадаптаційні переживання студентів-першокурсників і механізми подолання цих переживань (на прикладі студентів медичного вищого навчального закладу). 

Мета роботи - встановлення основних аспектів переживань першокурсників, пов’язаних з процесом адаптації до нових умов навчання, а також у розробці спеціальних корекційних заходів, спрямованих на подолання дезадаптаційних явищ.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати підходи до визначення поняття адаптації та дезадаптації у науково-психологічній літературі;
 • дослідити типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти;
 • з’ясувати причини та фактори дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі;
 • провести діагностику адаптації до навчального процесу студентів вищих навчальних закладів;
 • розробити і апробувати програму подолання дезадаптації студентів-першокурсників за допомогою тренінгових форм корекції.

Гіпотезою дослідження є припущення про те, що оптимізації процесу адаптації студентів-першокурсників до учіння у вищому навчальному закладі сприяє спеціальне формування системи навчальних дій, релевантних як новим ви-могам навчання, так і індивідуально-особистісним якостям і тенденціям індивіда.

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження було підібрано систему психодіагностичних прийомів, що включали: опитувальник соціально-психологічної адаптації Роджерса-Даймонда (СПА) для визначення загального рівня адаптованості студентів-першокурсників; методика кольорових виборів М.Люшера для дослідження емоційної сфери; методика ДМО (Т.Лірі) для діагностики рівня міжособистісних стосунків і аналізу відповідності образів «Я-реальне» і «Я-ідеальне». У процесі дослідження використовувалися психокорекційні техніки, спрямовані на розвиток здатності до саморегуляції діяльності та саморозвитку особистості, навчальний експеримент. Статистична обробка даних та графічна презентація її результатів здійснювались за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм. Статистична достовірність показників оцінювалась за t-критерієм Ст'юдента з обчисленням у відповідних випадках коефіцієнту рангової кореляції Спірмена. 

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-експериментальної стратегії дослідження проблеми адаптаційних можливостей людини у процесі здійснення нею учбово-професійної діяльності на засадах, що поєднують у собі парадигмальні установки особистісного і діяльнісного підходів; в  уточненні і поглибленні уявлень щодо провідної ролі інтрапсихічної складової у детермінації ефективності діяльності, зокрема, завдяки дії механізму взаємозв’язку самооцінки особистості з операціональними структурами способів учбових дій, з одного боку, та системою переживань «успіху – неуспіху» в діяльності – з іншого. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблений і апробований в дослідженні комплекс методик для вивчення особистісних переживань, пов’язаних зі зміною обставин життя, може бути використаний практичними психологами та викладачами для підвищення ефективності навчального процесу.

Дослідженням було охоплено 149 студентів-першокурсників Рівненського інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (105 найменувань) і додатків. Загальний обсяг роботи склав 123 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности / К. А. Абульханова-Славская. - М.: Наука, 1973. – 288 с.
 2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К. А. Абульханова-Славская. - М.: Наука, 1980. – 334 с.
 3. Адлер А. Понять природу человека: Пер. с нем. / А. Адлер. - СПб.: Академ. Проспект, 1997. – 256 с.
 4. Алдашева А.А. Федеральная целевая программа «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы» / Алдашева А.А., Медведев В.И., Сарабанов У.К. / Под ред. В.И. Медведева. - Институт психологии РАН. – М.: Per Se, 2002. – 224 с. 
 5. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их   компенсация / Ю.А. Александровский - М.: Наука, 1976. – 272 с.
 6. Александровский Ю.А., Румянцева Г.М., Щукин Б.П., Юров В.В. Состояние психической дезадаптации в экстремальных условиях (по материалам аварии на Чернобыльской АЭС) / Ю.А. Александровский, Г.М.Румянцева, Б.П.Щукин, В.В. Юров // Журнал неврол. и  псих. - 1989. - №5 - С. 111-117.
 7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г.Ананьев. - СПб.:    Питер, 2001. – 272 с.
 8. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. / Б.Г.Ананьев. - М.: Педагогика, 1980. - Т.1. – 287 с.
 9. Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психофизиологии студенческого возраста / Б.Г.Ананьев. - М.: Знание, 1972. – 32 с.
 10. Анциферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системы / Л.И. Анциферова // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 3-19.
 11. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
 12. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1989. – №1. – С. 92-100.
 13. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. - СПб.: «Евразия», 2000. – 320 с.
 14. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. – 270 с.
 15. Бернс Р. «Развитие Я-концепции и воспитание» / Пер. с англ. М.Б. Гнедовского, М.А. Ковальчук / Р. М. Бернс: Прогресс, 1986. – 120 с. 
 16. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И.  Божович // Вопросы психологии. - 1978. - №4. - С. 23-36.
 17. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. / Е.И. Бондарчук, Л.И. Бондарчук. - К.: МАУП, 2001. – 168 с.
 18. Борисенко О.І. Психологічна адаптація слухачів-іноземців підготовчого факультету ВМЗ освіти / О.І. Борисенко // Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.02. – К., 2000. – 177 с. 
 19. Боришевский М.И. Ведущие психологические механизмы саморегуляции поведения / М.И. Боришевский // Психологическая наука: проблемы и перспективы. Доклады Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Г.С. Костюка. – Киев, 1992. – Т 1. - С. 66-74.
 20. Брушлинский А.В. Зона ближайшего развития и проблема субъекта деятельности / А.В. Брушлинский // Психологический журнал. - 1994. - Т.15, №3. - С. 17-27.
 21. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта / А.В. Брушлинский. - М.: РАН ин-та психологии, 1994. – 109 с.
 22. Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке / А.В. Брушлинский // Психологический журнал, 1991. - Т.12, №6. - С. 3-10.
 23. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - СПб.: Питер, 2001. – 528 с.
 24. Василюк Е.С. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Е.С. Василюк - М., 1984. – 200 с.
 25. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – М.:   МГУ, 1990. – 288 с. 
 26. Водопьянова Н.Е. Психология здоровья / Н.Е. Водопьянова, А.В. Ходарева // Вест. Ленингр. ун-та, 1991. - Сер.6. - Вып.4, №270. - С. 50-58.
 27. Выготский Л.С. Педология подростка: Проблема возраста / Л.С. Выготский // Собрание соч.: Т.4. - М.: Педагогика, 1984. - С. 170.
 28. Выготский Л.С. Собр. соч. / Л.С. Выготский. - Т.2.- М.: Педагогика, 1982. – 504 с.
 29. Выготский Л.С. Собр. соч. / Л.С. Выготский. - Т.5.- М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
 30. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.
 31. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин. – М.: МГУ, 1976. – 150 с.
 32. Гнатів І.Д. Викладацько-студентський тренінгів центр як альтернатива психологічної служби вузу // Психолого-педагогічні засади становлення особистості практичного психолога і соціального педагога: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Частина ІІІ / І.Д. Гнатів. - Тернопіль, 2003. - С. 120-126.
 33. Грановская  Р.М. Элементы практической психологии / Грановская  Р.М. - Л.: ЛГУ, 1984. – 385 с.
 34. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / Гуревич К.М. – М.: Наука, 1970. – 272 с. 
 35. Деркач А.А. Акмеологические основы становления    психологической и профессиональной зрелости личности / А.А. Деркач, Л.Э. Орбан. - М.: МГУ, 1995. – 234 с.
 36. Джемс У. Психология / У. Джемс - М.: Педагогика, 1991. – 368 с.
 37. Ермоленко Н.А. Некоторые вопросы содержания социальной  адаптации / Н.А. Ермоленко // Молодые ученые – науке. - Ростов-на-Дону, 1974. Вып. 2, 2. - С. 18.
 38. Заваденко Н.Н., Школьная дезадаптация: психоневрологическое и нейропсихологическое исследование / Н.Н. Заваденко, А.С. Петрухин //  Вопросы психологии, 1999. - №4. – С. 21-27.
 39. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики / А.В. Запорожец // Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1986. – 451 с.  
 40. Карцева Т.Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных перемен / Т.Б. Карцева // Психологический журнал, 1988. – Т.9, №5. – С. 120-127. 
 41. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва / М.Д. Касьяненко. - К.: Вища шк., 1993. - С. 190-219.
 42. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса / Л.А. Китаев-Смык. – М.: Наука, 1983. – 368 с.
 43. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов-на-Дону:  Феникс, 1996. – 512 с.
 44. Ковалев Г.А. Активное социально-психологическое обучение как метод коррекции психологических характеристик субъекта общения / Г.А. Ковалев. - М., 1980. – 259 с.
 45. Кокс Т. Стресс / Т. Кокс.  – М.: Медицина, 1981. – 216 с.
 46. Колызаева Н.Г. Формирование адаптивных характеристик личности у студентов в начальном периоде обучения: Автореф. дис... канд. психол. наук / Н.Г.Колызаева, 19.00.01 / ЛГУ. - Л., 1989. – 15 с.
 47. Коломенский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: группа как объект психологического исследования; коллектив / Я.Л. Коломенский - Минск, 1976. - С. 18-34.
 48. Кон И.С. Психология старшекласника: Пособие для учителей / И.С.  Кон. - М.: Просвещение, 1980. - С. 84-105.
 49. Кон И.С. Открытие «Я» / И.С.  Кон. - М.: Политиздат, 1978. – 367 с. 
 50. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание / И.С.  Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.
 51. Коржова Е.Ю. Развитие личности в контексте жизненной ситуации // Психологические проблемы самореализации личности / Е.Ю. Коржова / Под ред. Е.Ф. Рыбалко, Л.А. Коростылевой. – Вып. 4. – СПб., 2000. – С. 155-159. 
 52. Короленко И.П. Психофизиология человека в экстремальных условиях И.П.  Короленко. – Л., 1978. – 271 с.
 53. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С.  Костюк. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с. 
 54. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С.  Костюк. - М.: Педагогика, 1998. – 304 с.
 55. Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия / Г. Самигулина (пер. с англ.) / А. Лазарус. – СПб.: Речь, 2001. – 255 с.
 56. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях / В.И. Лебедев. – М.: Политиздат, 1989. – 304 с.
 57. Левитов Н.Д. Психическое состояние беспокойства и тревоги / Н.Д. Левитов // Вопросы психологии, 1969. - №1. – С. 26-31.
 58. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
 59. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н.Леонтьев. - М.: Изд-во МГУ, 1981. -  584 с.
 60. Литвинова Л.В. Актуальні проблеми адаптації студентів-першокурсників у ВЗО: Методичні рекомендації / Л.В. Литвинова. - К.: УБЕНТЗ, 2003. – 54 с.  
 61. Литвинова Л.В. Причини психологічної дезадаптації студентів-першокурсників / Л.В. Литвинова // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2000. - Т.ІІ, ч.6. - С. 300-305.
 62. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии / Б.Ф. Ломов / АПН СССР. – М.: Педагогика, 1991. – 297 с.: ил. 
 63. Лутошкин А.Н. Межличностные отношения в коллективе / А.Н. Лутошкин // Эмоциональные потенциалы коллектива. - М., 1988. - С. 32-85. 
 64. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая   рефлексия проблем развития в психологии) / С.Д Максименко. - М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000. – 320 с.
 65. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / Пер. с англ. А.М. Татлыдаевой; Научн. ред., вступ. статья и комментарии Н.Н. Акулиной / А. Маслоу. - СПб.: Издательская группа «Евразия», 1997. – 430 с.
 66. Махнач А.В., Зависимость динамики эмоциональной  напряженности от индивидуальных свойств личности / А.В. Махнач, Ю.В. Бушов // Вопросы психологии. - 1988. - №6. - С. 130-133.
 67. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С.  Мерлин. - М.: Педагогика, 1986. – 258 с.
 68. Милославова Н.А. Адаптация как социально-психологическое явление / Н.А. Милославова // Социальная психология и философия. - Л., 1973. - С. 119.
 69. Мирошникова В.П. Психологическое здоровье и адаптация студентов / В.П. Мирошникова, Ф.В. Михайлова, Р.В. Роженец // Состояние здоровья и работоспособность студентов вузов. - М., 1974. - С. 151-203.
 70. Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического ВУЗа: Автореф. дис. ... д-ра педагог. наук / А.Г. Мороз, 13.00.01 / КГПИ. – К., 1983. – 50 с.
 71. Морозов С.К., Мягков И.Ф. Психологическая служба в педагогическом институте / С.К.Морозов, И.Ф. Мягков // Вопросы психологии. - 1985. - №4. – С. 78-82.
 72. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности: Формы, механизмы и стратегии / А.А. Налчаджян / АН АрмССР, 1988. – 262 с.
 73. Натаров В.И. Адаптивность и ее развитие у студентов в процессе совмещеной научно-производственной деятельности. – Автореф. дис. ... канд. психол. наук / В.И.  Натаров, 19.00.01 / ЛГУ. – Л., 1988. – 16 с.
 74. Натаров В.И. Влияние курса социально-психологического тренинга на самооценку «Я-образа» / В.И. Натаров // Психологический журнал. – 1990. - Том 11. - №5. – С. 74-78.
 75. Нікітіна І.В. Психологічні умови та фактори суб’єктного самовизначення особистості студента / І.В. Нікітіна // Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: Матеріали ІІІ Харківських міжнародних читань. - Харків, 1999. - С. 102-105.
 76. Панок В.Г. Основи організації психологічної служби в освітніх закладах / В.Г. Панок // Основи практичної психології: Підручник для студентів ВЗО. - К.: Либідь, 1999. - С. 338-402.
 77. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1988. – 608 с.
 78. Петровский А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности / А.В. Петровский  // Вопросы психологии. – 1987. - №1. – С. 76-81.
 79. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности / А.В. Петровский  - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. – 512 с. 
 80. Подоляк Я.В. Классическая педагогика: Учеб.- метод. пособие для студентов вузов / Л.С. Нечипоренко, Я.В. Подоляк, В.Г. Пасынок. – Х.: Основа, 1998. – 419 с. 
 81. Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов и молодых специалистов: Обзорная информация / НИИ проблемы высшей школы. Отдел научной информации / В.И. Брудный (подг.). – М., 1976. – 44 с.
 82. Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Випуск 19, 2003. – 264 с.
 83. Психология воспитания: Пособие / Под. ред. В.А. Петровского. - 2-е изд. - М.: Аспект Пресс, 1995. – 152 с.
 84. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 1997. – 440 с.
 85. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. – 320 с. - Бібліогр.: С. 263-293.
 86. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. - К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.
 87. Психологія в медичній і соціальній практиці // Тези доповідей щорічної   міжвузівської науково-практичної конференції. - К., 2002. - С. 39-56.
 88. Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого). - Тернопіль, 2003. – 264 с.
 89. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д.Я.  Райгородский - Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. – 672 с.
 90. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. / К. Роджерс- М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1998. – 320 с.
 91. Розов В.І. Психологічний аналіз адаптивності в екстремальних умовах: Автореф. дис. ... канд. психол. наук / В.І.  Розов, 19.00.04 / Ін-т психології. – К., 1993. – 17 с. 
 92. Роменець В.А. Психологія творчості / В.А. Роменець - К.: Вища школа, 1971. – 247 с.: іл.
 93. Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических  различий / В.М. Русалов - М.: Наука, 1979. – 352 с.
 94. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. / С.Л. Рубинштейн / АПН СССР. – М.: Педагогика, 1989. – 807 с.
 95. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн / А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская (сост. авт. комент. и послесловия). - СПб.: Питер, 1998. – 688 с.
 96. Салатинян С.А. Подвижность ВНД и процесс адаптации первокурсников / С.А.Салатинян, Р.Н. Чагарян // Психол. и соц. - психол. особенности адаптации студента. – Ереван, 1973. - С. 29-31.
 97. Сантросян К.О. Значение некоторых личностных качеств в процессе адаптации студентов / К.О. Сантросян, С.С. Дохолян, А.О. Тутуджян // Психологические и социально-психологические особенности  адаптации студента. - Ереван, 1973. - С. 26-29.
 98. Сантросян К.О. Адаптация первокурсника и сила нервной системы / К.О. Сантросян, М.О. Марикян // Психол. и соц. - психол. особенности адаптации студента. - Ереван, 1973. - С. 26-29.
 99. Сарджевеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И.  Сарджевеладзе - Тбилиси, 1989. – 204 с. 
 100. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье  – М.: Прогресс, 1982. – 128 с.
 101. Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності. Частина І: Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 217 с.
 102. Скрипченко О.В. Психологія особистості та міжособистістних стосунків (діагностичний практикум) / О.В. Скрипченко, М.В. Левченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, О.Г. Артемчук  – К.: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1994. – 71 с. 
 103. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности: Теория и практика психодиагностики / Л.Н.  Собчик. - М.: Институт прикладной психологии, 1998. – 512 с.
3947
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).