Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративна юрисдикція

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз поняття «адміністративної юрисдикції» у сучасній правовій науці
 2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні
 3. Підвідомчість справ адміністративної юрисдикції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Вступ: 

Сучасні проблеми трансформації суспільних відносин в Україні, розроблення нових правових механізмів реалізації положень Конституції України, проведення адміністративної реформи в Україні обумовлюють зміни до змісту державного управління.

Найважливішою ділянкою такого реформування є адміністративно-про-цесуальна сфера, що обумовлюється низкою чинників. Зокрема, механізм взає-модії органів держави і громадян мусить мати чітке адміністративно- проце-суальне регулювання, забезпечувати правову захищеність осіб, з одного боку, і чітке, налагоджене функціонування усіх ланок органів виконавчої влади – з іншого. Процесуальна регламентація взаємовідносин громадян і державних органів слугує дієвим засобом запобігання конфліктним ситуаціям, гарантією об’єктивного вирішення правових спорів, що виникають у точній відповідності із законодавством.

Види, принципи та суб’єкти адміністративної юрисдикції на сьогодні потребують особливої уваги. Це пов’язано не тільки з численною кількістю різноманітних органів  державної влади та місцевого самоврядування, які уповноважені розглядати  правові  конфлікти, а й з відсутністю комплексного дослідження уповноважених суб’єктів  у рамках адміністративної юрисдикції.

Адміністративно-процесуальні явища та категорії залишаються найменш дослідженими і спірними в правовій науці, що породжує проблеми у правозастосовній діяльності та обумовлює актуальність цього дослідження. Інституту адміністративної юрисдикції в науці адміністративного права присвячені праці О. С. Іщук, Т. О. Коломоєць, М. І. Смокович, В. Ю. Шильника та інших. Разом із тим, незважаючи на плідні розробки у галузі зазначеної проблеми, її зміст та особливості залишаються на сьогоднішній день важливим і актуальним дослідницьким завданням. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 4. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 № 3460-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-15
 5. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. №3723-XII, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357
 6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 8. Андрєєва Д. Є. Адміністративне право України: слов. термінів: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Є. Андрєєва, А. В. Басов, Ю. Ю. Басова, В. М. Бевзенко, А. І. Берлач; ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Київ: Ін Юре, 2014. - 519 c.
 9. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / Н. В. Дараганова; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - К., 2013. - 271 c.
 10. Іщук О. С. Поняття адміністративної юрисдикції: проблеми дефініції / О. С. Іщук // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 419-424.
 11. Коломоєць Т. О. Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики / Т. О. Коломоєць; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - 38 c. -
 12. Колпаков В. К. Адміністративна юрисдикція: сутність поняття / В. К. Колпаков // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 19. - С. 255-258.
 13. Коротких А. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні та перспективи її розвитку / А. Коротких // Публічне право. - № 3 (11). - 2013. - С. 77-84.
 14. Мінка Т. П. Адміністративне процесуальне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П. Мінка, С. М. Алфьоров, Р. В. Миронюк, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда; ред.: Т. П. Мінка; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Х.: Право, 2013. - 349 c.
 15. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення / Педько Ю. // Право України. - 2001. - N10. - С.72-75.
 16. Смокович М. І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій: монографія / М. І. Смокович. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 301 c.
 17. Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. С. Федорук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2013. - 295 c.
 18. Шильник В. Ю. Сутність та особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ / В. Ю. Шильник // Право і безпека. - 2002. - № 4. - С. 159-163.
5496
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).