Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративне право – провідна галузь правового регулювання діяльності виконавчої влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Концептуальна характеристика основних засад розвитку адміністративного права України
 2. Правова основа та методологія вироблення нової доктрини адміністративного права
 3. Значення Конституції України як головного джерела адміністративного права
 4. Характеристика ознак адміністративного права як галузі публічного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Планомірний рух України до практичного втілення ідеалів демократії та правової держави зумовлює надзвичайну важливість та підвищену актуальність проблем, що пов’язані з реформуванням як системи державного управління в Україні в цілому, так і змінами на рівні виконавчої влади. Сьогодні робляться спроби дещо відсунути на другорядні позиції науку адміністративного права від аналізу та фундаментального осмислення цих доленосних для країни питань, підмінивши її загальними і далеко не завжди коректними з юридичної точки зору міркуваннями щодо організації виконавчої влади.

З огляду на це, видається необхідним та актуальним акцентувати увагу на тій винятковій ролі, яку відіграють адміністративне право та юридична наука в процесі дослідження державного управління в Україні та його розвитку, а також у ході наукового забезпечення і практичного втілення концепції адміністративної реформи. Відносне послаблення впливу науки адміністративного права на процеси розвитку державного управління спричинило уповільнення адміністративної реформи, яке спостерігалося протягом останніх років. Наголошуючи на актуальності дослідження адміністративно-правових засад розвитку державного управління в Україні, необхідно зазначити, що сьогодні дедалі впливовішим фактором реформування державного управління виявляється саме правова складова, пов’язана із формуванням відповідної нормативно-правової бази для будь-яких організаційних чи функціональних змін у системі виконавчої влади.

Актуальність дослідження зумовлюється й низкою причин практичного характеру. По-перше, наукове супроводження адміністративної реформи вважається пріоритетним завданням для вітчизняної юридичної науки в процесі практичного запровадження адміністративної реформи та змін у системі державного управління. По-друге, процес адміністративно-правового впливу на відносини державного управління виявляє свій прямий зв’язок не тільки з практикою функціонування органів виконавчої влади та їх посадових осіб, а й з практичною реалізацією змін, що покликані підтвердити перехід до нової моделі організації та функціонування виконавчої влади в Україні.

Проблематика адміністративно-правової реформи в контексті реформу-вання державної влади і державного управління в Україні досліджувалася у працях таких фахівців, як В.Б. Авер’янов [14, с. 44; 20, с. 142], С.В. Ківалов і Л.Р. Біла [16, с. 60], Я. Б. Глущенко [18, с. 173], М.В. Цвік [22, с. 377], Л.М. Горбунова [27, с. 101], В. М. Скрипнюк [28, с. 51; 29, с. 144], К.І. Ткач   [31, с. 419], В.С. Венедиктов [32, с. 107].

Незважаючи на це, проблематика комплексного аналізу адміністративно-правових засад регулювання діяльності виконавчої влади в Україні досі потребує свого змістовного аналізу. З огляду на вищенаведені аргументи актуальності теми дослідження роботи, необхідно здійснити окреме дослідження, яке безпосередньо висвітлило б адміністративно-правові засади регулювання діяльності виконавчої влади в сучасній Україні.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 08.12.2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0
 2. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24 груд. 2010 р. № 1199/2010.: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12729.html
 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV, редакція від 19.05.2011: [Електронний ресурс].  - Режим доступу: http://zakon1 .rada.gov.ua
 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 № 3166-VI : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 5. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вiд 11.09.2003  № 1160-IV, поточна редакцiя вiд 11.09.2003: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» вiд 21.12.2006  № 514-V, остання редакцiя вiд 17.05.2008: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-16
 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997  № 280/97-ВР, остання редакцiя вiд 07.08.2011: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
 8. Про затвердження порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2000 р. № 965. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=220-2008-%EF
 9. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2342-2010-%EF
 10. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=247832009-%F
 11. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 груд. 1999 р. № 1572. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=21572-200908-%EF
 12. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія / за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. – 378 c.
 13. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія / Ред.: В.В. Галунько; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. - 378 с.
 14. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 15. Адміністративне право України: навч. посіб.: у 2 т. Т. 1. Загальне адміністративне право / В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін, С. В. Діденко, Ю. В. Гридасов, І. А. Дьомін, О. О. Онищук, М. М. Новіков, О. Ю. Волкович, А. А. Іванищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 320 с.
 16. Адміністративне право України: навч.-метод. посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла; Одес. нац. юрид. акад.. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - О.: Фенікс, 2008. - 393 с.
 17. Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні: монографія / Т.М. Кравцова. - Суми: Мрія, 2010. - 194 c.
 18. Глущенко Я. Б. Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання / Я. Б. Глущенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 173–178.
 19. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, Н. В. Александрова, О. Ф. Андрійко, О. П. Анісімов, Н. О. Армаш, А. В. Береза, М. А. Бояринцева, Ж. В. Завальна, М. М. Іжа; Ред.: І. В Люлька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 495 с.
 20. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, Н. В. Александрова, О. Ф. Андрійко, О. П. Анісімов, Н. О. Армаш, А. В. Береза, М. А. Бояринцева, Ж. В. Завальна, М. М. Іжа; Ред.: І. В Люлька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 495 с.
 21. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, М.І. Ославський, Г.М. Писаренко, А.А. Пухтецька; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Юстиніан, 2010. - 288 c.
 22. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 584 с.
 23. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / О.В. Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.
 24. Кравцова Т.М. Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функції управління // Форум права. -2006. - № 2. – С.83-87.
 25. Механізм вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної політики в регіоні / І.Г. Оксьом // Право і безпека. - 2009. - 5, № 5. - С. 134-137.
 26. Нормотворча діяльність центральних органів виконавчої влади: деякі проблеми правового регулювання / Н.В. Александрова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. - 2009. - Т. 90 - С. 59-61.
 27. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: монографія / Л.М. Горбунова. - К.: Юніком Інтер, 2008. - 240 c.
 28. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія / В. М. Скрипнюк. - К.: Логос, 2010. - 504 с.
 29. Розвиток системи державної влади в Україні // Право України / В. М. Скрип-нюк, 2009. - №3. – С. 143-151.
 30. Схема організації центральний органів виконавчої влади: затверджено Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 // Урядовий кур’єр від 14 грудня 2010 р. – № 234. – С. 14.
 31. Ткач К.І. Шляхи оптимізації державного регулювання в умовах природної монополії // Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАН України. – 2008. – С. 419-424.
 32. Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування / Ред.: В.С. Венедиктов; Нац. ун-т внутр. справ., Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2010. - 227 с.
4701
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).