Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративні договори як особлива форма регулювання управлінських відносин

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Передумови становлення договірного регулювання управлінських правовідносин
 2. Правові основи регулювання адміністративного договору в Україні
 3. Аналіз змісту та структури адміністративного договору
 4. Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Поступове звуження сфери державного впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, відмова від всеохоплюючої адміністративно-командної системи і, пов’язана з цим, децентралізація державної влади, вимагають приведення засобів і методів управлінської діяльності держави у відповідність з новими демократичними умовами. Необхідним кроком у цьому напрямку повинна стати відмова від управління за допомогою винятково односторонньо-владних розпоряджень. 

Тривалий час у нашій правовій доктрині проводився достатньо жорсткий і дещо упереджений поділ засобів і методів впливу на суспільні відносини, які виникають у сфері управлінської діяльності. Вважалося, що сфері приватного права притаманні відносини рівності і партнерства, а публічним галузям і, зокрема, адміністративному праву притаманні – відносини влади-підпорядкування. Така точка зору не відповідає сучасним умовам державно-управлінської діяльності. 

Практика останніх десятиліть наочно показала, що панування одно-бічної волі не дозволяє здійснювати управлінську діяльність з належною ефективністю. Не випадково для сучасного стану державної виконавчої влади характерне різноманіття невирішених проблем, і, насамперед, в галузі законодавства, яке регулює державне управління. Незважаючи на величезну кількість правових актів виконавчої влади, які реалізуються у цій сфері, вони поки що не охоплюють усі напрямки вдосконалення конкретних форм і методів реалізації державної виконавчої влади. Залишається чимало проблем які стосуються як практичних питань вдосконалення державного управління, так і створен-ня теоретичних основ його функціонування в нових соціально-економічних умовах. Усе це зумовлює підвищений інтерес до подальшого застосування, розвитку і поширення різноманітних засобів впливу на управлінські відносини включаючи адміністративний договір як один із специфічних регуляторів управлінської діяльності. Саме тому, останнім часом спостерігається тенденція не тільки різкого збільшення кількості викорис-товуваних на практиці адміністративних договорів, але і поява нових видів ад-міністративних договорів у різноманітніших галузях права. 

Повсякденне впровадження адміністративного договору в практику діяльності органів державної виконавчої влади наблизить його до досягнення бажаної мети: відповідати призначенню держави, виступати гарантом законних прав і свобод громадян, а також діяти винятково в інтересах суспільства, вибираючи найбільш необхідні, ефективні та доцільні способи здійснення своїх функцій.

На сьогоднішній день ступінь наукової розробленості проблеми адміністра-тивного договору як засобу управлінської діяльності такий, що можна говорити про початок формування теорії адміністративного договору, яка перебуває на стадії розвитку і потребує поетапної наукової розробки. Кожне поняття, кожна ознака, чи принцип, а також кожна із запропонованих класифікацій адміністративного договору потребують уточнення, узагальнення і осмислення з урахуванням тих змін, які відбуваються в сфері реалізації державної виконавчої влади. Тому розгляд і аналіз теоретичних та практичних аспектів застосування адміністративного договору в управлінській діяльності є безумовно актуальним і важливим як у теоретичному, так і в практичному плані.

Науково-теоретичну основу роботи складають праці українських і російських вчених в галузях адміністративного права, конституційного права і теорії державного управління, зокрема В. В. Галунько та В. І. Олефір [4, c. 122], І. Самсін та Н. Іваницька [6, c. 114], С. М. Ольховська [7, c. 11], Ж. В. Завальна [8, c. 21; 20, c. 49], С. Л. Гоманюк [11, c. 47], О.М. Ілюшик [17, c. 65], І. І. Лагус [21, c. 6], Н.Г. Плахотнюк [24, c. 134], В.С. Стефанюк [27] та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адміністративне право / П. Дельвольве. - К.: Конус-Ю, 2008. - 167 с.
 2. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 3. Адміністративне право України: Навч. посіб. / В.К. Шкарупа, Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвська, Н.О. Армаш, В.Г. Поліщук; Запоріз. нац. ун-т. - К.: Істина, 2007. - 216 с.
 4. Адміністративне право України: навч. посіб.: у 2 т. Т. 1. Загальне адміністративне право / В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. та ін.; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 320 с.
 5. Адміністративне регулювання - найважливіший фактор реформ / В. Симоненко // Економіка України. - 2010. - N 10. - С. 4-14.
 6. Адміністративний договір - форма реалізації публічного інтересу / І. Самсін, Н. Іваницька // Право України. - 2006. - N 6. - С. 114-118.
 7. Адміністративний договір в діяльності органів внутрішніх справ України / С. М. Ольховська; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 17 с.
 8. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування: / Ж. В. Завальна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 29 с.
 9. Безпалова О. І. Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних органів України / О. І. Безпалова // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 48–53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10boipou.pdf
 10. Бервено C. M. Проблеми договірного права України Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 392 с. 
 11. Гоменюк С. Л. Адміністративний договір як акт управління // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. - № 5. – С. 47-54.
 12. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, М.І. Ославський, Г.М. Писаренко, А.А. Пухтецька; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 c.
 13. Деркач В. Г. Управлінські системи Європи у адміністративному дискурсі / Українське право. - № 11. – 2008. – С. 67-71.
 14. Джафарова О. В. Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів / О. В. Джафарова // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 108–111 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009- 2/09dovdpo.pdf
 15. Завальна Ж.В. Ознаки предмета адміністративного договору // Юридичний вісник. – 2010. – № 3. – С. 83–89.
 16. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання. Основні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассманн. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: К.І.С., 2009. - 524 с.
 17. Ілюшик О.М. До питання про юридичну природу адміністративного договору // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 217-224.
 18. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний комен-тар / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – Вид. 2-ге, допов. – К. Юстініан, 2009. – 976 с.
 19. Комаров В. В. Цивільний процесуальний кодекс та Кодекс адміністра-тивного судочинства України: проблема єдності та відмінностей / В. В. Комаров // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 січ. 2007 р. тези доп. / [за заг. ред. В. В. Комарова]. – Х. Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 3–9.
 20. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин: монографія / Ж. В. Завальна. - Суми: Мрія, 2010. - 360 с.
 21. Лагус І. І. Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на регіональному рівні // юридична наука № 1(1)/2011. – С. 5-9.
 22. Маскаева И.И. Субординационно-правовой административный договор как инструмент публично-частного партнерства в сфере государственного управления / Вестник РГУ им. И. Канта, 2008. - Вып. 9. Экономические и юридические науки. - С. 100-106.
 23. Мельник О. В. Делегування повноважень у державному управлінні: деякі проблеми законодавчого регулювання / Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження матеріали науково практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 28 травня 2010 р.) / - К. Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - С. 197-198.
 24. Плахотнюк Н.Г. Адміністративні акти органів державного управління: проблемні питання правового регулювання // Актуальні проблеми державного управління № 2(34) / 2008. – С. 134-140.
 25. Приймаченко Д.В. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України. – 2009. – № 6. – С. 23.
 26. Ротенберг А. С. Административный договор как форма государственного управления / Юристъ Правоведъ, 2008. - С. 118-121.
 27. Стефанюк В.С. Адміністративний договір: необхідність впровадження [Елект-ронний ресурс]: режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F7E34 709A45B0513C3256FBA003455AD
 28. Шемелін Д.А. Диспозитивність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання // Форум права. -2008. -№ 1. –С.453-458 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08sdampr.pdf
 29. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посіб. – Л.: ЗУКЦ, 2009. – 308 с.
 30. Ярмак О. М. Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері. – К.: Веста, 2009. – 238 с.
4699
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).