Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративні послуги, що надаються публічною адміністрацією

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Поняття адміністративних послуг
 3. Класифікація адміністративних послуг
 4. Стандарти надання адміністративних послуг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ефективне і вільне здійснення прав людини – одна з головних ознак демократичного суспільства і правової держави. Права людини в сучасному українському суспільстві мають стати не другорядним завданням, що здійснюється у сфері функціонування виконавчої влади, а її найголовнішою метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму стосунків між державою і людиною.

Мета служіння держави інтересам людини хоч і знайшла пряме текстуальне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не стала пануючою як у свідомості державних службовців, так і в практичній діяльності органів виконавчої влади. Це є складним завданням, оскільки потребує якісно нового підходу щодо сутності та функціональної орієнтації виконавчої влади, запровадження її нової ідеології, що визначено Концепцією одним із ключових завдань по досягненню мети адміністративної реформи.

Правове регулювання відносин органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадянами та юридичними особами є однією з актуальних проблем українського суспільства. 

З розвитком демократії в адміністративному праві, покликаному регулювати саме відносини між державою та людиною, змінюються правові засоби й методи впливу публічної влади на суспільні відносини, що зумовлено появою нових категорій в адміністративному праві, виникають нові інститути – інститут адміністративних послуг, інститут адміністративного договору та ін.

Реалізація адміністративної реформи в Україні потребує змістовної переоцінки характеру взаємовідносин між державними органами і приватними (фізичними та юридичними) особами. Надання державними органами різноманітних адміністративних послуг громадянам чи юридичним особам – новий формат оцінки їхніх взаємовідносин. Одна з категорій таких відносин – адміністративні послуги – досі залишається малодослідженою та дискусійною в юридичній науці взагалі та в адміністративному праві, зокрема.

Мета курсової роботи - дослідження категорії адміністративних послуг, з’ясуванні їх правової природи, співвідношення з іншими категоріями адміністративного права та визначення їх місця в адміністративному праві.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, які пов’язані з державними послугами.

Предмет дослідження - правовий інститут адміністративних послуг в Україні.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність загально-наукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним методом при здійсненні дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, що дозволив проаналізувати чинне законодавство та практику застосування категорії адміністративних послуг. Методи системного та структурно-функціонального аналізу використовувалися при розгляді адміністративних послуг в системі діяльності органів виконавчої влади та виявленні їхніх ознак. Методи класифікації та групування було використано для визначення загальних ознак та рис адміністративних послуг. Функціональний метод було використано при дослідженні діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як способу реалізації їхньої компетенції.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 30 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, редакція від 20.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
 2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/755-15
 3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
 4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, редакція від 18.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 року №3166-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17. 
 6. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=1085%2F2010.
 7. Указ Президента України від «Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади» 14 березня 2005року №658, редакція від 30.06.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/658/2005
 8. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22.07.1998 № 810/98, редакція від 28.05.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/810/98
 9. Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, затв. ПКМУ від 30.01.2013 № 57, редакція від 14.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF#n11
 10. Административная реформа в России: Научно-практическое пособие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. – М.: Институт законо-дательства и сравнительного правоведения приПравительстве Российской Федерации,2006. – 169 с.
 11. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 12. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навчальний посібник / К. К. Афанасьєв. – Луганськ: РВВЛДУВС, 2010. – 175 с.
 13. Валенкевич Л. П. Система оцінки якості адміністративних послуг / Л. П. Валенкевич, В. М. Краснощоков // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. - 2011. - № 3. - С. 5-10.
 14. Васильєва Н. В. Адміністративні послуги на регіональному рівні: теорія, методологія та проекти реалізації: монографія / Н. В. Васильєва; Акад. муніцип. упр. - Донецьк: Юго-Восток, 2013. - 379 c.
 15. Голосніченко І. П. Правове регулювання надання адміністративних послуг потребує системного підходу / І. П. Голосніченко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. - 2012. - № 4. - С. 43-46.
 16. Гордєєв В. В. Адміністративні послуги: поняття, сутність та ознаки / В. В. Гордєєв, В. Б. Градовий // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2010. - Випуск 533. - С. 66-70.
 17. Жерліцин Д. К. Деякі аспекти надання якісних публічних послуг органами влади у США, Великій Британії, Канаді, Польщі, Японії, Швеції, Франції / Д. К. Жерліцин // Державне будівництво. – 2010. – № 2. С. 49-54.
 18. Задихайло О. А. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні / О. А. Задихайло // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 379-384.
 19. Кунцевич М. П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичнінауки. Випуск 58. – К.: Ін-т держа-ви і права ім. В.М. Корецького НАНУкраїни, 2012. – С. 248-254.
 20. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 21. Петьовка В. В. Надання адміністративних послуг в Україні: теорія і практика: монографія / В. В. Петьовка; ред.: А. О. Селіванов. - К.: Логос, 2014. - 213 c.
 22. Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник / под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. — М.: Волтерс Клувер, 2013. — 254 с.
 23. Система управління якістю адміністративних послуг: навч. посіб. / уклад.: Є. М. Хриков; МОНМС України, ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». - Луганськ, 2012. - 207 c.
 24. Чміленко Г.М. Адміністративні послуги в Україні / Г.М. Чміленко // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - Вип. 26. - Одеса: Юрид. л-ра, 2005. - С. 160-165.

 

5503
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).