Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Адміністративні послуги як категорія адміністративного права
 2. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні
 3. Проблеми і перспективи удосконалення системи надання адміністративних послуг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ефективне і вільне здійснення прав людини – одна з головних ознак демократичного суспільства і правової держави. Права людини в сучасному українському суспільстві мають стати не другорядним завданням, що здійснюється у сфері функціонування виконавчої влади, а її найголовнішою метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму стосунків між державою і людиною.

Мета служіння держави інтересам людини хоч і знайшла пряме текстуальне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не стала пануючою як у свідомості державних службовців, так і в практичній діяльності органів виконавчої влади. Це є складним завданням, оскільки потребує якісно нового підходу щодо сутності та функціональної орієнтації виконавчої влади, запровадження її нової ідеології, що визначено Концепцією одним із ключових завдань по досягненню мети адміністративної реформи.

Правове регулювання відносин органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадянами та юридичними особами є однією з актуальних проблем українського суспільства. 

З розвитком демократії в адміністративному праві, покликаному регулювати саме відносини між державою та людиною, змінюються правові засоби й методи впливу публічної влади на суспільні відносини, що зумовлено появою нових категорій в адміністративному праві, виникають нові інститути – інститут адміністративних послуг, інститут адміністративного договору та ін.

Реалізація адміністративної реформи в Україні потребує змістовної переоцінки характеру взаємовідносин між державними органами і приватними (фізичними та юридичними) особами. Надання державними органами різноманітних адміністративних послуг громадянам чи юридичним особам – новий формат оцінки їхніх взаємовідносин. Одна з категорій таких відносин – адміністративні послуги – досі залишається малодослідженою та дискусійною в юридичній науці взагалі та в адміністративному праві, зокрема. 

Питання адміністративних послуг в Україні значною мірою потребують ґрунтовних наукових досліджень та відповідного адміністративно-правового оформлення. Вони були предметом науково-теоретичних досліджень таких вче-них як В. Авер’янов [10], К. Афанасьєв [14], С. Ківалов [13], І. В. Панаід [17], О. А. Задихайло [16] та ін. Водночас ці дослідження стосувалися окремих ас-пектів адміністративних послуг, а комплексне наукове монографічне дос-лідження питань адміністративних послуг не проводилося. 

Мета курсової роботи - у дослідження категорії адміністративних послуг, з’ясуванні їх правової природи, співвідношення з іншими категоріями адміністративного права та визначення їх місця в адміністративному праві.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, які пов’язані з державними послугами.

Предмет дослідження - правовий інститут адміністративних послуг в Україні.

Завдання курсової роботи передбачають:

 • визначити адміністративні послуги як категорію адміністративного права;
 • проаналізувати правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні;
 • дослідити проблеми і перспективи удосконалення системи надання адмі-ністративних послуг.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним методом при здійсненні дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, що дозволив проаналізувати чинне законодавство та практику застосування категорії адміністративних послуг. Методи системного та структурно-функціонального аналізу використовувалися при розгляді адміністративних послуг в системі діяльності органів виконавчої влади та виявленні їхніх ознак. Методи класифікації та групування було використано для визначення загальних ознак та рис адміністративних послуг. Функціональний метод було використано при дослідженні діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як способу реалізації їхньої компетенції.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15
 2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
 3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, редакція від 18.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 року №3166-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17. 
 5. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg =1085%2F2010.
 6. Указ Президента України від «Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади» 14 березня 2005року №658, редакція від 30.06.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/658/2005
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про адміністративні послуги»: від 17 черв. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/682-2009-р
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 682-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про адміністративні послуги»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=682-2009-%F0.
 9. Проект Закону «Про адміністративні послуги» (реєстр. № 83 від 29.01.2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36925.
 10. Авер'янов В.Б. До питання про поняття так званих “управлінських послуг” / В.Б. Авер'янов // Право України. - 2002. - №6. - С. 125-127.
 11. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник П. Тимощук. - К.: Факт, 2003. - С. 118-119.
 12. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 13. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 14. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навчальний посібник / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВЛДУВС, 2010. – 175 с.
 15. Жерліцин Д. К. Деякі аспекти надання якісних публічних послуг органами влади у США, Великій Британії, Канаді, Польщі, Японії, Швеції, Франції / Д. К. Жерліцин // Державне будівництво. – 2010. – № 2. С. 49-54.
 16. Задихайло О. А. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні / О. А. Задихайло // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 379-384.
 17. Панаід І. В. Організаційно-правові основи надання управлінських послуг в діяльності місцевих рад /І. В. Панаід // Державне будівництво. - 2008. - № 1. – С. 66-70.
 18. Тихомиров Ю. А. Публичные услуги: спрос общества и реализующие его институты / Ю. А. Тихомиров // Материалы 6 Международной конференции. Модернизация экономики и выращивание институтов. - М: ВШЭ, 2005. - С. 117-126.
 19. Чміленко Г.М. Адміністративні послуги в Україні / Г.М. Чміленко // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - Вип. 26. - Одеса: Юрид. л-ра, 2005. - С. 160-165. 
 20. Шаститко А.Е. Организационные рамки предоставления публичных услуг / А.Е. Шаститко // Вопросы экономики. - 2004. - №7. - С. 150-155.
4700
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).