Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративно-правові режими: поняття, види та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття адміністративно-правового режиму в адміністративному праві
 2. Особливості класифікації адміністративно-правових режимів
 3. Місце та роль адміністративно-правових режимів в Україні на прикладі режимів надзвичайного стану
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Соціальні трансформації, що відбу-ваються в українському суспільстві протягом останніх років, суттєво позначаються на розвитку права, змінюють характер правового регулювання суспільних відносин, зумовлюють оновлення законодавства. У зв’язку з цим актуальними стають заходи держави для забезпечення нормального функціонування державних та громадських інститутів, захисту прав та свобод людини, суспільства від гострих соціальних конфліктів, зміцнення законності та правопорядку. Динаміка потреб сучасного суспільства спонукає, з одного боку, до впорядкування правового регулювання суспільних відносин, з іншого - до зміни якості їх регулювання, створення нових механізмів, специфічного правового режиму, який, залежно від характеру, виду суспільних відносин, мети і завдань регулювання тощо, дозволяв би комбінувати, поєднувати юридичні засоби, адаптуючи їх до конкретних ситуацій.

Проте питання сутності, змісту і природи, а також різновидів адміністративно-правового режиму є одним з ключових для адміністративного права, оскільки це поняття, з одного боку, поєднує різноманітний юридичний інструментарій, змушуючи його функціонувати на єдиних правових засадах, а з іншого, - забезпечує його диференціацію, створюючи різні умови реалізації прав і обов’язків суб’єктів залежно від цілей, завдань, часу і місця здійснення діяльності, обстановки, яка складається під впливом факторів зовнішнього середовища.

Мета роботи - вивчення концепції правового режиму галузі адмініст-ративного права, на підставі якої визначається зміст адміністративно-правових режимів та обгрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій для вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо їх забезпечення.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають в процесі діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення адміністративно-правових режимів.

 Предмет дослідження - адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ.

Саме адміністративно-правові режими є тією атмосферою, в якій функціонують всі елементи правової системи, у взаємодії з іншими правовими явищами, в результаті чого забезпечується ефективне публічне адміністрування економічною, адміністративно-політичною, соціально-культурною сферами. Регулятивні властивості адміністративно-правових режимів дозволяють об’єднати та опосередкувати використання як правових засобів, так і інших правових явищ, залежно від характеру та змісту відповідних адміністративно-правових відносин, завданням адміністративно-правового регулювання, що в цілому дозволяє ефективно організовувати діяльність органів публічної адміністрації як у звичайних умовах, так і при виникненні надзвичайних ситуацій.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.
 2. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. В. Горбач та ін. ; за ред. В. В. Коваленка. - К., 2011. - 395 с.
 3. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 4. Адміністративне право: навч. посіб. / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 536 с.
 5. Алексєєв С. С. Правовий режим / С. С. Алексєєв // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. - К. : Юрид. думка, 2003. - С. 763-764.
 6. Ківалов С.В. Спеціальні адміністративні режими: сутність та правове регулювання // Наук. праці Одеськ. нац. юрид. академії. - 2002. - Т.1. - С.159-170.
 7. Конопльов В. В. Категорія «адміністративно-правових режимів» в юридичній науці та законодавстві України / В. В. Конопльов // Форум права. - 2010. - № 1. - С. 170-174.
 8. Крестьянінов О. О. Адміністративно-правові режими як особливий інститут державного управління / О. О. Крестьянінов // Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. - 2001. - Вип. 12. - С. 154-161.
 9. Кузніченко С. О. Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель: монографія / Кузніченко С. О. - К.: Прецедент, 2009. - 488 с.
 10. Кузніченко С.О. Феномен правового режиму в адміністративному праві // Форум права. - 2007. -№ 1. - С. 109-112.
 11. Матузов Н. И. Правовые режимы : Вопросы теории и практики [Текст] / Н. И. Матузов, А. В. Малько // Правоведение. - 1996. - № 1. - С. 16-19.
 12. Мінка Т. П. Особливості класифікації адміністративно-правових режимів / Т. П. Мінка // Форум права. - 2012. - № 3. - С. 453-458
 13. Настюк В. Я. Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму: монографія. - К.: НКЦ, 2008. 280 с.
 14. Снігур В.М. Правова природа адміністративно-правових режимів в Україні / В.М. Снігур // Право і суспільство. - 2007. - № 4. - С. 73-77.
 15. Спаський A. Категорія «правовий режим»: підходи до інтерпретації / А. Спаський // Право України. - 2008. - № 4. - С. 30.
 16. Шемшученко Ю. С. Правовий режим / Ю. С. Шемшученко // Юридична енциклопедія. У 6 т. Т. 5. -К. : Укр. енцикл., 2003. - С. 44.
5339
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).