Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади, які володіють спеціальним статусом

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Місце та види центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в структурі центральних органів виконавчої влади. Особливості призначення їх керівників
 3. Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Державного комітету телебачення і радіомовлення
 4. Взаємодія центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб’єктами публічної адміністрації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на сучасний стан системи адміністративного управління, Україну чекає адміністративна реформа, у результаті проведення якої має бути створена нова система державного управління. Згідно з Концепцією адміністративної реформи в Україні, зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління за всіма сферами суспільного життя. З іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава.

Однією з гострих та складних проблем реформування державного апарату управління залишається проблема створення та діяльності центральних органів виконавчої влади.

Центральні органи виконавчої зі спеціальним статусом є новою групою органів у системі центральних органів виконавчої влади, створеною у результаті проведення адміністративної реформи. З їх створенням постають питання, які ще недостатньо досліджені правовою наукою: питання щодо доцільності створення цієї додаткової ланки у системі центральних органів виконавчої влади та віднесення до неї тих чи інших органів, дослідження їх «спеціальної» компетенції, що не повинна дублювати функції і повноваження інших центральних органів виконавчої влади, що може заважати їх ефективній роботі, достатнього рівня нормативної забезпеченості їх діяльності тощо. З огляду на це, дослідження питань діяльності центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом є актуальним.

Незважаючи на широкий інтерес до проблеми побудови органів виконавчої гілки влади, питання правового статусу та діяльності центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом розглянуті у науці фрагментарно, у рамках загальних досліджень, що є недостатнім та обумовлює необхідність подальших досліджень.

Об'єкт дослідження - сучасна система центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в Україні. 

Предмет дослідження - склад, структура та шляхи взаємодії цент-ральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом між собою та з суспільно-політичними і політико-адміністративними інститутами.

Мета роботи – характеристика правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, виділення їх загальних рис та відмінностей від правового статусу інших центральних органів виконавчої влади.

Методи дослідження. Дослідження проблеми здійснювалося з використанням нормативного методу (який дозволив аналізувати проблему у контексті наявної нормативно-правової бази), системного (що забезпечив виокремлення загальних основ розмежування функцій органів виконавчої влади) та інституціонального (що дозволив розглянути проблему взаємодії центральних органів державної влади). Крім цього, було використано такі методи, як проблемно-хронологічний, компаративістський тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 28 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 3. Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 № 3659-XII, від 19.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р., Редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
 6. Закон України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011 p., Редакція від 23.08.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
 7. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України» від 07.05.2011 № 559/2011  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/559/2011
 8. Бандурка О. М. Реформа системи органів виконавчої влади України /О. М. Бандурка // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 1. –С. 12-17.
 9. Барабаш Ю. Г. Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України: монографія / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. Євсєєв, В. П. Колісник, Т. М. Слінько; ред.: Ю. Г. Барабаш; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", НДІ правознавства. - Х.: Право, 2013. - 269 с.
 10. Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір: монографія / Л. М. Бєлкін. - Ужгород: Бреза, 2014. - 550 c.
 11. Гошовський В. С. Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом / В. С. Гошовський // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 209-214.
 12. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Ф. Гринюк, В. Д. Волков, І. С. Щебетун, М. А. Захарченко, О. Г. Турченко; ред.: Р. Ф. Гринюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 281 c.
 13. Єрофєєнко Л. В. Адміністративне право: навч.-метод. посіб. / Л. В. Єрофєєнко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х.: ХНАДУ, 2013. - 171 c.
 14. Журавльов Д. В. Організаційно-правове забезпечення функціонування центральних органів виконавчої влади України: теоретико-правовий аспект: монографія / Д. В. Журавльов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ: Ліра, 2013. - 311 c.
 15. Журавльов Д. В. Поняття і загальна характеристика центральних органіввиконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публічне право. - №3 (11). - 2013. - С. 61-67.
 16. Западинчук О. П. Оптимізація центральних органів виконавчої влади в кон-тексті проведення адміністративної реформи / О. П. Западенчук // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 415–424.
 17. Крегул Ю. І. Адміністративне право і процес: навч. посіб. / Ю. І. Крегул; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2012. - 223 c.
 18. Крупчан О. Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції: монографія / О. Д. Крупчан; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К.: КНЕУ, 2012. - 255 c.
 19. Левенець Є. Ю. Взаємодія центральних органів виконавчої влади в Україні: структурно-функціональний вимір / Є. Ю. Левенець; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2012. - 20 c.
 20. Перегуда Є. В. Виконавча влада України. Політико-правові аспекти модернізації: монографія / Є. В. Перегуда. - К.: Логос, 2013. - 405 c.
 21. Стеценко С. Г. Виконавча влада та роль Конституції України в організації їїдіяльності / С. Г. Стеценко // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 67-72.
 22. Тиндик Н. П. Правова природа виконавчої влади в Україні / Н. П. Тиндик //Митна справа. – 2011. – № 1. – Ч. 2. – С. 106-111.
 23. Федоренко В. Л. Визначення поняття центрального органу виконавчої вла-ди в Україні: нормопроектні й державно-управлінські аспекти / В. Л. Федоренко //Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 2 (10). – С. 341-348.
5499
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).