Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
2. Місце та види центральних органів виконавчої влади зі спе-ціальним статусом в структурі центральних органів виконавчої влади. Особливості призначення їх керівників
3. Особливості адміністративно-правового статусу Служби без-пеки України, Антимонопольного комітету, Державного комітету телебачення і радіомовлення
3.1. Спеціальний статус Антимонопольного комітету України
3.2. Характеристика спеціального статусу Служби безпеки України
3.3. Особливості фцнкціонування Державного комітету телебачення і радіомовлення України
4. Взаємодія центральних органів виконавчої влади зі спеціаль-ним статусом з іншими суб’єктами публічної адміністрації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні наша країна стала на шлях реформування всієї сукупності інституційних механізмів держави. Головна мета цих перетворень – модернізація державно-управлінських відносин, створення дієвої системи державного забезпечення та захисту прав і свобод людини, гідних умов її життя, наближення діяльності апарату управління до потреб населення. 

Провідним владним суб’єктом державного управління є органи виконавчої влади та їхні посадові особи. Саме на них покладається основне навантаження щодо гарантування практичного забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Проте вимоги сьогодення вимагають радикальних перетворень щодо структурно-організаційної діяльності, спрямованості, функ-цій та повноважень органів виконавчої влади, особливо тих, які володіють спеціальним статусом. Враховуючи зазначені вище аспекти, цілком логічно, що новітня адміністративна реформа розпочалася саме з удосконалення діяльності та реорганізації системи центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Невизначеність в окресленій сфері та низка інших проблем гальмує процес реформування системи центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) зі спеціальним статусом. 

До таких проблем, насамперед, слід віднести: необхідність удосконалення функціональної організації, утвердження провідного місця міністерств і усунення дублювання функцій, чіткого розподілу сфер діяль-ності ЦОВВ зі спеціальним статусом, структурної оптимізації їх системи; низька професіоналізація державного сектора управління; відсутність чіткого розмежування в центральних органах виконавчої влади за спеціальни статусом політичних та адміністративних посад.

Об'єкт дослідження - система органів центральної виконавчої влади. 

Предмет дослідження - нормативно-правова база створення і діяльності органів центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Мета роботи – визначення поняття і ознак центральних органів зі спеціальним статусом, проведення їх класифікації, визначення основних проблем у зазначеній сфері.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загаль-нонауковий діалектичний метод пізнання дійсності, який дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми, здійснювати системний аналіз кримінально-правових норм. Також у роботі застосовуються історичний, системно-структурний, компаративістський, логіко-юридичний, семантичний, соціологічний та інші методи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 30 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 3. Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 № 3659-XII, від 19.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/3659-12
 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р., Редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
 6. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
 7. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України» від 07.05.2011 № 559/2011  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/559/2011
 8. Бандурка О. М. Реформа системи органів виконавчої влади України /
 9. О. М. Бандурка // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – №1. –С. 12-17.
 10. Барабаш Ю. Г. Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України: монографія / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. Євсєєв, В. П. Колісник, Т. М. Слінько; ред.: Ю. Г. Барабаш; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», НДІ правознавства. - Х.: Право, 2013. - 269 с.
 11. Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір: монографія / Л. М. Бєлкін. - Ужгород: Бреза, 2014. - 550 c.
 12. Гошовський В. С. Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом / В. С. Гошовський // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 209-214.
 13. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Ф. Гринюк, В. Д. Волков, І. С. Щебетун, М. А. Захарченко, О. Г. Турченко; ред.: Р. Ф. Гринюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 281 c.
 14. Єрофєєнко Л. В. Адміністративне право: навч.-метод. посіб. / Л. В. Єрофєєнко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х.: ХНАДУ, 2013. - 171 c.
 15. Журавльов Д. В. Організаційно-правове забезпечення функціонування центральних органів виконавчої влади України: теоретико-правовий аспект: монографія / Д. В. Журавльов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ: Ліра, 2013. - 311 c.
 16. Журавльов Д. В. Поняття і загальна характеристика центральних органіввиконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публічне право. - №3 (11). - 2013. - С. 61-67.
 17. Западинчук О. П. Оптимізація центральних органів виконавчої влади в кон-тексті проведення адміністративної реформи / О. П. Западенчук // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 415–424.
 18. Крегул Ю. І. Адміністративне право і процес: навч. посіб. / Ю. І. Крегул; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2012. - 223 c.
 19. Крупчан О. Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції: монографія / О. Д. Крупчан; МОНМС України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К.: КНЕУ, 2012. - 255 c.
 20. Левенець Є. Ю. Взаємодія центральних органів виконавчої влади в Україні: структурно-функціональний вимір / Є. Ю. Левенець; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2012. - 20 c.
 21. Перегуда Є. В. Виконавча влада України. Політико-правові аспекти модернізації: монографія / Є. В. Перегуда. - К.: Логос, 2013. - 405 c.
 22. Стеценко С. Г. Виконавча влада та роль Конституції України в організації їїдіяльності / С. Г. Стеценко // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 67-72.
 23. Тиндик Н. П. Правова природа виконавчої влади в Україні / Н. П. Тиндик //Митна справа. – 2011. – № 1. – Ч. 2. – С. 106-111.
 24. Федоренко В. Л. Визначення поняття центрального органу виконавчої вла-ди в Україні: нормопроектні й державно-управлінські аспекти / В. Л. Федоренко //Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 2 (10). – С. 341-348.
5498
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).