Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративно-правовий статус Президента України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади
 3. Президент як голова Ради національної безпеки і оборони
 4. Адміністрація Президента України. Інститут представників Президента України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У становленні України як правової, демократичної, соціальної держави важлива роль належить Президенту України, який є главою держави, гарантом її суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення прав людини та громадянина. 

Розгляд різноманітних аспектів діяльності глави держави в Україні важливий для пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування Президента України. Сьогодні посилюється інтерес до проблеми результативності цього інституту в нашій державі, оскільки реально зростає вплив Президента України на процеси, що відбуваються в суспільстві, на становлення України як правової, демократичної, соціальної держави. Розвиток цього інституту - це не тільки важлива теоретична, а й практична проблема, оскільки вона пов'язана з проблемою розподілу владних повноважень між Президентом та іншими органами влади, а також з питанням оптимізації взаємодії владних структур.

Є всі підстави стверджувати, що введення в Україні інституту президентства відкрило новий етап у розвитку української державності. Все це вимагає по-новому осмислити питання функціонування державного механізму, проаналізувати даний інститут у порівняльному аспекті. Введення інституту президентства в Україні суттєво вплинуло на політико-правову практику в нашій державі, на реалізацію державної влади. Безумовно, фігура Президента стає центральною в державному механізмі України, і це потребує глибокого наукового аналізу його правового статусу. Важливо виявити його юридичну природу як глави держави. 

Поглиблене вивчання організації та функціонування інститут президентства має не тільки власне пізнавальне значення. Воно важливе і необхідне також для удосконалювання теорії і практики конституційного права, що останнім часом відчувається особливо гостро.

Об'єкт дослідження - правовідносини, що виникають при формуванні та функціонуванні інституту президентства в Україні. 

Предмет дослідження - питання теорії та практики функціонування інституту президентства в Україні, місце президента у державному меха-нізмі, взаємодія з підпорядкованими органами.

Мета роботи – здійснення аналізу теоретичних проблем функціо-нування інституту президентства в Україні в контексті форми державного правління, повноважень, практики взаємовідносин президента з підпорядко-ваними державнними органами. 

Методи дослідження. Методологічними засадами виконанн роботи є наукові принципи, методи і засоби наукового дослідження, зокрема, загаль-нонауковий діалектичний метод, системний метод, системно-структурного і формально-логічний, порівняльно-правового, методу тлумачення норм та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 30 аркушів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Про державну службу: Закон України № 3723-XII від 16.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357
 3. Закон України «Про Президента Української РСР» від 05.07.1991 № 1295-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 4. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 № 183/98-ВР,  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Положення про Адміністрацію Президента України» від 02.04.2010 № 504/2010, редакція від 14.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/2010
 6. Битяк Ю. П. Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід: [наук. доп.] / Ю. П. Битяк, 
 7. С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Х.: Оберіг, 2012. - 139 c.
 8. Волощук О. Т. Інститут Президента в системі органів державної влади: історико-теоретичний аспект: монографія / О. Т. Волощук; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Золоті литаври, 2012. - 112 c.
 9. Волощук О. Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика: монографія / О. Т. Волощук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 260 c.
 10. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 11. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 12. Гапоненко В.  Суперечності інституту президентства: теоретичні засади та уроки для України / В. Гапоненко // Політ. менеджмент. - 2011. - № 5. - С. 110-116.
 13. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Ф. Гринюк, В. Д. Волков, І. С. Щебетун, М. А. Захарченко, О. Г. Турченко; ред.: Р. Ф. Гринюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 281 c.
 14. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 15. Дем'яненко Б. Л. Генезис інституту президентства в Україні / Б. Л. Дем'яненко // Сучас. укр. політика. Політики і політологи про неї. - 2010. - Вип. 19. - С. 24-38.
 16. Дмитренко М. А. Лекції з політології: інститут президентства: навч.-метод. посіб. / М. А. Дмитренко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т дослідж. пробл. держ. безпеки. - К., 2010. - 229 c.
 17. Єловських У. О. Конституційне право України: навч.-метод. посіб. для студ. усіх спец. ун-ту ден. форми навч. / У. О. Єловських; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». - Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2013. - 182 c.
 18. Зелінська М.  Інститут президентства в дослідженнях зарубіжних авторів / М. Зелінська // Політ. менеджмент. - 2010. - № 5. - С. 96-103.
 19. Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України: монографія / О. І. Зозуля. - Харків: Харків юрид., 2014. - 299 c.
 20. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 21. Петрів І. М. Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку: монографія / І. М. Петрів; Служба безпеки України, Ін-т операт. діяльн. та держ. безпеки. - Х.: Право, 2009. - 159 c.
 22. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 23. Сухонос В. В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: монографія / В. В. Сухонос; ред.: В. І. Кочубей; Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи. - Суми: Унів. кн., 2011. - 317 c.
 24. Федоренко В. Л. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія / В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш, Я. О. Берназюк, Ю. О. Волошин, О. П. Євсєєв; ред.: , Ковбасюк; Пер.: Ковбасюк; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: НАДУ, 2011. - 343 c.
5510
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).