Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Запорізький державний університет
 
ЖИВОРА Станіслав Михайлович
 
УДК 93 (477) : 001. 73: 63
 
Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки)
 
Спеціальність 07. 00. 01 – історія України
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Запоріжжя – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Національного аграрного університету (м. Київ).
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, Беренштейн Леонід Юхимович, Національний аграрний університет (м. Київ).
Офіційні опоненти: – доктор історичних наук, професор, Панченко Петро Пантелеймонович, Інститут історії України НАН України (м. Київ), завідувач відділу сучасної історії України – кандидат історичних наук, доцент, КРИВЧИК Геннадій Георгійович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри українознавства
Провідна установа – Донецький державний університет Міністерства освіти та науки України.
Захист відбудеться 21. 06. 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17. 051. 01 при Запорізькому державному університеті (адреса: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корпус V, ауд. 326).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корп. ІІ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
 
Актуальність теми. У сільській місцевості проживає і в найближчій пер-спективі проживатиме близько третини населення України, основна частина якого зайнята в аграрній сфері виробництва. Село не тільки виконує функцію продовольчого забезпечення держави, а й залишається носієм і продовжувачем самобутніх матеріальних, культурних, моральних надбань і традицій минулих поколінь. У селі сконцентрована значна частина соціально-економічного потен-ціалу суспільства. Високий рівень його розвитку є не лише основною умовою продовольчого забезпечення населення, а й важливим фактором політичної стабільності, успішного вирішення проблем державотворення, утвердження нових форм власності та господарювання на принципах ринкової економіки, змін у соціальній структурі суспільства.
Наявність природних, економічних, екологічних, історичних, соціальних, психологічних особливостей в аграрному секторі України зумовлюють необ-хідність розвитку різних форм власності, типів їх використання, організаційно-економічних структур, які тільки і спроможні в умовах ринкової економіки в певному поєднанні та взаємозв'язку якомога повніше використати потенціал певного регіону і країни в цілому.
Узагальнення вітчизняного досвіду реформування економічних відносин в аграрній сфері має не тільки вузькогалузеве, а й загальнодержавне значення. Однак вказана проблема недостатньо вивчена. У вітчизняній літературі до цьо-го часу немає робіт історичного характеру, в яких би всебічно досліджувались питання зміни економічних відносин в аграрному секторі. Це й зумовило вибір автором теми дослідження.
Зв'язок з науковими програмами. Тема дисертації є розділом комплекс-ної проблеми “Соціально-економічні перетворення в українському селі (друга половина ХХ століття) : історичний аспект” (реєстраційний номер 0102V001683), яка розробляється науковцями кафедри історії України Національного аграрного університету (м. Київ).
Об'єктом дослідження є аграрні відносини в Україні 1991-2001 років.
Предметом дослідження є діяльність органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, керівних структур аграрного сектора, які практично здійснювали аграрну ре-форму та її результати.
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1991-2001 рр. – період, коли здійснювалися аграрна реформа, розвивалися і утверджувалися нові економічні відносини в українському селі. Нижча межа визначається моментом прийняття законодавчих і нормативних актів щодо здійснення земельної реформи. Верхня – обумовлена соціальними та економічними результатами аграрної реформи, зміною економічних відносин в аграрній сфері економіки та утвердженням статусу селянина як господаря та активного учасника суспільно-політичного і соціально-економічного життя, прийняттям нового Земельного кодексу України.
Територіальні межі дослідження охоплюють Україну як самостійну державу у її кордонах.
Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі широ-кої джерельної бази висвітлити суть, напрями, етапи проведення аграрної ре-форми в Україні у 1991-2001 рр., закономірності формування нових форм вла-сності та господарювання у сільськогосподарському виробництві України в ці-лому та особливості їх становлення у певних регіонах, специфічні умови дія-льності нових організаційно-виробничих структур в аграрній сфері у сучасному українському селі.
Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є однією з перших спроб комплексного наукового дослідження напрямків зміни економічних від-носин в сільськогосподарському виробництві сучасної України.
На основі всебічного аналізу широкого кола виявлених архівних джерел, матеріалів періодичної преси та даних, опублікованих у виданнях органів дер-жавної влади та самоврядування, автором вперше:
• досліджено сучасний стан наукової розробки проблеми; систематизова-но нормативно-правову базу та визначено політико-правові засади здій-снення аграрної реформ в Україні у 1991-2001 рр. ;
• виділені етапи здійснення аграрної реформи, зміни економічних відно-син, перебудови організаційно-виробничої структури аграрного сектора економіки України; досліджено особливості здійснення аграрної рефор-ми у регіонах;
• розкрито суть аграрних програм сучасних українських політичних пар-тій; детально проаналізовано повноваження та сфери конкретної діяль-ності центральних та місцевих органів виконавчої влади;
• проаналізовані етапи та характер змін у соціально-психологічному ставленні працівників аграрного сектора до державної політики щодо змін економічних відносин у сучасному українському селі; розкрито вплив реформування в аграрному секторі економіки України на зміну соціального складу його працівників та розвиток інфраструктури села;
• сформульовані відповідні практичні рекомендації щодо закріплення результатів аграрної реформи в аграрному секторі та забезпечення стабільної продовольчої ситуації в Україні.
Практичне значення роботи
Фото Капча