Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Агропромисловий комплекс України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природні умови і фактори розвитку та розміщення галузей АПК
1.1. Географічні та економічні умови
1.2. Основні етапи розвитку АПК
2. Сучасний стан та характер розміщення галузі
2.1. Рослинництво
2.2. Тваринництво
2.3. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми роботи визначається, насамперед, постійним зниженням ролі сільського господарства в економіці країни, що не може не трбувати економістів та науковців, оскільки такі тенденції ведуть до занепаду соціальних гарантій життя і здоров’я населення, які гарантовані конституцією.

Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність ланок народного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, зберіганням, транспортуван-ням, переробкою та збутом продукції. АПК формуються на основі агропромислової інтеграції в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил та усуспільнення виробництва.

В галузевій структурі АПК виділяють такі основні сфери: сільське господарство; промисловість по переробці сільськогосподарської сировини (харчова, деякі галузі легкої промисловості); виробництво засобів ви-робництва для сільськогосподарських та несільськогосподарських галузей (машинобудування для сільського господарства, легкої та харчової промисло-вості, виробництво мінеральних добрив тощо); заготівля, транспортування та збут продукції; виробниче обслуговування комплексу (ремонт тракторів та сільськогосподарських машин, будівництво тощо); наука, управління, підготовка кадрів.

Складовою частиною АПК є також продовольчий комплекс, який включає такі підкомплекси: зернопродуктовий, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодоовочевоконсервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний та олійно-жировий.

Функціональна структура АПК відображає його внутрішні комплексоутворюючі зв’язки, які найінтенсивніше розвиваються у сфері виробництва і переробки конкретних видів сільськогосподарської продукції. Основними ланками функціональної структури агропромислового інтегрального комплексу є агропромислові спеціалізовані комплекси, що розвиваються на базі певних агропромислових циклів. Їх територіальна структура складається з регіональних і зональних елементів.

АПК як складна система має три головні аспекти: компонентний, територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв’язаності окремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і агропромислових циклів (ланцюгів). 

Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм компонентної структури АПК – це поєднання взаємопов’язаних стадій одного виробничого процесу, що охоплює виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК (м’ясопромислового, молочно-промислового, плодоовочевоконсервного тощо).

Мета роботи – проведення всебічного вивчення та аналізу сфери АПК України, тенденцій його розвитку на тривалому історичному періоді тощо.

Предметом дослідження у роботі виступає власне агропромисловий комплекс України, а об’єктом – його вузькі складові, такі, як галузі тваринництва та рослинництва, економічні механізми забезпечення функціонування галузей.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи можна визначити її завдання:

 • охарактеризувати географічні та економічні умови розміщення АПК України;
 • висвітлити перебіг основних етапів розвитку АПК;
 • проаналвзувати сучасний стан та характер розміщення галузей рослинництва і тваринництва;
 • окреслити і проаналізувати основні проблеми та перспективи розвитку галузі.

Джерельною базою виконання роботи стали, насамперед, праці О. М. Шпичака, Є. К. Марчука та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 41 сторінку.

Список використаних джерел: 
 1. Бєлов М. А., Антонець О. В. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К., 2006. – 208 с.
 2. Гайдацький П. І. Аграрний ринок України. - К.: Голден, 2006. – 382 с.
 3. Географічна енциклопедія України. І том. – Київ: Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1989. – 680 с.
 4. Географія Української РСР / за редакцією М.Д. Пістуна і Є.Й. Шиповича. – Київ: Вища школа, 1982. – 567 с.
 5. Заблодський Б. Р., М. Ф. Коношко, Т. С. Смовженко Економіка України. – Львів, 2006. – 453 с.
 6. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 490 с.
 7. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України : сучасний стан та погляд у майбутнє // Економіка АПК. - №4. – 2006.
 8. Марчук Є.К. Село – опора української економіки // Економіка АПК. – 2005. – №11.
 9. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК - елемент ринкової інфраструктури / УААН; Інститут аграрної економіки / О.М. Шпичак. - К., 1995. – 86 с. 
 10. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України: Монографія / За ред. Л.М. Анічина. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – 296 с.
 11. Паламарчук М.М. Экономическая география Украинской ССР. – Киев: Радянська школа,1977. – 554 с.
 12. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра // Економіка України. – 1993. – №12.
 13. Розміщення продуктивних сил України / за редакцією Є.П. Качана. – Київ: Вища школа, 1997. – 416 с.
 14. Рубан Ю. Методологічні та методичні питання створення концепції  розвитку сільського господарства // Економіка України. - 2006 - №1.
 15. Саблук П. Агропромисловий комплекс: проблеми розвитку // Урядовий кур’єр. – 19 грудня 2005. – №190.
 16. Сафін О. Планування в сільському господарстві у нових економічних умовах // Економіка України. – 1993. – №9.
 17. Соціально-економічна географія України / за редакцією О.І. Шаблія. – Львів: Світ,1994. – 388 с.
 18. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – Київ: Техніка, 2007. – 280 с.
 19. Торгівля, комерція, підприємництво (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова) : Зб. наук. пр. / Укоопспілка. Львівська комерційна академія / В.С. Марцин (ред.). - Львів, 2001. – 360 с. 
 20. Чернюк Л. Г., Антоньєва Л. С. Виробнича інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку / НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : РВПС, 2000. - 101с. 
 21. Шабанін В. С.Стан та напрямки оновлення і розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в Україні // Економіка АПК. – 2004. - №8.
 22. Шпичак О. М., Саблук П. Т., Ситник В. П., Ніколаєва З. П., Білаш В. П. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України. - К., 2000. - 585с.
 23.  Шпичак О.М. Економічні проблеми АПК України в умовах формування ринкових відносин // Вісник аграрної науки. – 1997. – №9.
 24. Явдошко А. К. Современное состояние АПК Украины // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающая промышленность. - №4.- 2001.
3193
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).