Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Акмеологічна спрямованість дидактичних ігор під час підготовки фахівців з фізичної культури і спорту

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Акмеологічна спрямованість дидактичних ігор під час підготовки фахівців з фізичної культури і спорту
 
Ярмощук О.О.
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація. У статті автор розкриває значення використання дидактичних ігор для професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Автор стверджує, що дидактичні ігри, які є складовою акмеолоічних технологій, сприяють розвитку пізнавального інтересу студентів спеціальності «фізичне виховання».
Ключові слова: студенти, акмеологічні технології, професійна підготовка фахівців, дидактичні ігри, розвиток пізнавального інтересу
Аннотация. В статье автор раскрывает значение использования дидактических игр для профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. Автор утверждает, что дидактические игры, которые являются составной акмеологических технологий, способствуют развитию познавательных интересов студентов специальности «физическое воспитание».
Ключевые слова: студенты, акмеологические технологии, профессиональная подготовка специалистов, дидактические игры, развитие познавательного интереса.
Annotation. The author reveals the importance of using educational games for the training of future teachers of physical culture. The author argues that educational games, which are an integral akmeoloichnih technologies, promote the development of cognitive interest of students specializing in physical education.
Keywords: students, acmeological technology, vocational training, educational games, the development of cognitive interest.
Постановка проблеми. Значимий учитель сьогодні – це професіонал і особистість. Проте, педагоги за своєю природою схильні до змін, хоч і не позбавленні консерватизму. Вони по-різному бачать нове і займають різні позиції стосовно педагогічних інновацій. За даними соціологічних досліджень, лише 8% педагогів працюють як новатори, кожний п’ятий зорієнтований на традиційні способи діяльності; і з недовірою ставиться до інновацій. Хоча, до ідеї про необхідність інновацій багато вчителів приходять через невдоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного педагогічного процесу [1, 6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. С. Д. Неверкович, П. М. Щербань та інші фахівці вважають, що в даний час підготовка студентів не орієнтована на формування рефлективної свідомості як передумови творчої діяльності
Д. Б. Ельконін вважає, що навчальні завдання в освітньому процесі повинні бути спрямовані на формування нових здібностей у майбутніх студентів, їх свідомості, розвиток творчого мислення.
Метою нашого дослідження було довести значення використання дидактичних ігор як складової акмеолоічних технологій в процесі розвитку пізнавального інтересу студентів спеціальності «фізичне виховання».
Результати дослідження та їх обговорення. Акмеологічні технології – це педагогічні технології, пов'язані з професійною підготовкою фахівців і підвищенням їхньої кваліфікації, зорієнтовані на розвиток творчого потенціалу людини і його самореалізацію. Для системи підготовки педагогічних кадрів акмеологічні технології передбачають підготовку і підвищення професіоналізму педагогів. Є всі підстави розглядати дидактичні ігри як форму цих технологій. При цьому розробляються і реалізуються дидактичні ігри: для професійної підготовки педагогів у навчальних закладах; для підвищення кваліфікації педагогів; для творчого пошуку шляхів вирішення проблем у системі освіти; для системи додаткової освіти (у тому числі і перепідготовки кадрів).
Психолого-педагогічні дослідження і педагогічний досвід в галузі ігрового навчання свідчать про те, що в системі вищої педагогічної освіти викладачі обмежуються в основному створенням і застосуванням у навчальному процесі однієї чи декількох дидактичних ігор. Таке застосування дидактичних ігор малоефективне для професійної підготовки майбутніх педагогів. В даний час виникла необхідність розробляти системи дидактичних ігор з однієї чи декілька навчальним дисциплінам. Прикладом може бути розвиток пізнавального інтересу студентів спеціальності «фізичне виховання».
Необхідно відзначити, що робіт, присвячених розвитку пізнавального інтересу за допомогою дидактичних ігор, у педагогічній літературі зустрічається недостатньо; в основному в них розглядаються питання використання дидактичних ігор при формуванні окремих гностичних умінь. Для удосконалювання процесу розвитку пізнавального інтересу необхідно розробити систему дидактичних ігор для студентів спеціальності «фізичне виховання», що конструюється і використовується відповідно розробленій структурі цих умінь.
Розподіл часу між формами діяльності в дидактичних іграх спрямованих на розвиток пізнавального інтересу представлено в таблиці 1.
Як видно з таблиці, найбільшу частину часу займає колективна розумова діяльність студентів – 56, 1%. Діяльність студентів (індивідуальна і колективна) складає 80, 8% від загальної тривалості дидактичної гри – це показник переваги дидактичної гри перед традиційними методами навчання. При цьому на репродуктивну діяльність витрачено 28, 1%, а на продуктивну – 52, 7% загального часу.
 
Таблиця 1
Розподіл часу між формами діяльності в дидактичних іграх
 
Що стосується спільної діяльності педагога і студентів, то тут зафіксований дещо більший час на репродуктивну діяльність, у порівнянні з продуктивною, що пояснюється необхідністю інформаційного забезпечення пізнавальної діяльності навчаючих. При цьому варто взяти до уваги, що індивідуальна і колективна діяльність студентів супроводжується непомітною для них управлінською і стимулюючою діяльністю педагога.
Нами було запропоновано 85 студентам старших курсів Рівненського державного гуманітарного університету спеціальності «фізичне виховання» оцінити вплив процесу навчання на розвиток пізнавального інтересу: а) традиційного варіанта навчання; б) організації навчання у формі дидактичних ігор. Отримані результати відображені в таблиці 2.
 
Таблиця 2
Оцінка впливу процесу навчання на розвиток пізнавального інтересу
 
Подібні дані були отримані також у результаті проведених опитувань студентів в інших вузах. За ступенем впливу на розвиток пізнавального інтересу дидактичні ігри мають значну перевагу в порівнянні з традиційним варіантом навчання. Середній бал оцінки студентами впливу дидактичних ігор на розвиток пізнавального інтересу (4, 78) можна вважати високим.
Дидактичні ігри розглядаються їх як один з напрямків удосконалювання навчального процесу і підвищення рівня професіоналізму педагогів.
Нині автором використовуються дидактичні ігри під час викладання «Теорії і методики фізичного виховання», «Технології фізичного виховання та оздоровча фізична культура», «Сучасні технології викладання спортивно-педагогічних дисциплін».
Як приклад, розглянемо схему проведення заняття з дисципліни «Сучасні технології викладання спортивно-педагогічних дисциплін» з використанням однієї з таких ігор на тему «Особливості та організація професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури» (рис. 1).
Рис. 1. Схема проведення заняття
Висновки. Більшість дидактичних ігор мають риси вільної розвивальної діяльності, що має активний творчий характер, сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій. Дидактичні та ділові ігри дають можливість студентам зрозуміти навчальний матеріал з різних позицій.
Отже, в організацію освітнього процесу педагогічних кадрів з фізичної культури і спорту слід впроваджувати активні методи навчання, пов'язані з розвитком особистості фахівця, формування у нього дидактичного мислення, здатність бачити проблеми, осмислювати і переборювати протиріччя, що виникають у процесі професійно-педагогічної діяльності.
 
Література:
 
Вербицкий А. А. Деловая игра как метод активного обучения / Вербицкий А. А. – Варшава: СВШ, 1982. – № 3. – С. 129-143.
Галузинський В. М. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні / В. Галузинський, М. Євтух. – К. : Знання, 1995. – 168 с.
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 290 с.
Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с.
Палеха Ю. І. Основи психології та педагогіки: навч. -метод. посібник / Палеха Ю. І., Герасимчук В. І., Шиян О. М. – [2-е вид]. – К. : Європейський університет, 2001. – 164 с.
Щербань М. П. Активні методи підготовки майбутніх учителів / Щербань М. П. – К. : Знання, 1988. – 48 с.
Фото Капча