Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Актуалізація розумової діяльності дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Висвітлення питання актуалізації розумової діяльності дітей дошкільного віку
1.1. Аналіз підходів до класифікації засобів активізації розумової діяльності дошкільників
1.2. Система дидактичних ігор, спрямована на актівазацію розумової діяльності дошкільників
2. Методичний аспект актуалізації розумової діяльності дітей дошкільного віку
2.1. Методи і прийоми активізації розумової діяльності дошкільників
2.2. Організація занять з активізації розумової діяльності дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблема активізації розумової діяльності дошкільників на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти є однією з найактуальніших, оскільки успіх навчання залежить не тільки від змісту тих знань, які дитина засвоїла, а й від методів роботи вихователя, від того як формується у дитини відношення до розумової діяльності., до процесу засвоєння знань, що виражається в їх активності. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що без спеціального комплексного впливу розумова активність не переходить в адекватну розумову діяльність, наслідок відсутності керування - зниження ефективності мислення, рівня дитячих домагань. 

Старший дошкільний вік є сенситивним періодом розвитку потреби у пізнанні, тож своєчасне і адекватне опредметнення відповідних інтересів дитини, їх стимулювання у всіх сферах діяльності - найперша умова формування розумової активності. Друга важлива умова - використання педагогами основних психолого-педагогічних теорій навчання. 

Одним із найважливіших факторів активізації розумової діяльності старших дошкільників є розробка і подання їм розумових завдань різного характеру і змісту. У зв'язку з цим для розв'язання проблеми формування розумової діяльності дітей треба звернути увагу на трактування змісту її завдань. 

Розумова діяльність тісно пов'язана з віковими особливостями, і якщо ми хочемо сформувати у дошкільника розумову активність, слід орієнтуватись не стільки на розвиток його розумових здібностей, скільки на рівень особистих якостей, потреб, на особливості загальної активності захопленням вивчення мате­ріалу, прагнення виконувати різноманітні завдання, звертатися до вихователя із запитаннями, прояв самостійності у доборі способів і засобів дій, у досягненні результату, здійсненні контролю тощо. Якщо закладено все це у дитини, то матимемо змогу втілити у життя загальнотеоретичні установки сучасної педагогіки і психології й наповнити реальним змістом навчання дошкільників, подолати розрив у формуванні їхнього мислення і внутрішньої позиції, поєднавши цим інтелект, емоції і розвиток соціальної життєвої позиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розумової активності, способам і методам активізації навчальної діяльності були присвячені дослідження О. І. Брєжнєвої [4], Н. Гавриш [8], Н. В. Дметерко [10], І. Любченко [21] та ін. Особливості розвитку розумової активності у дошкільному віці, умови й методи її формування у різних напрямах вивчені на роботах І. М. Білої [3], Г. М. Кваші [14], Л.М. Проколієнко [25]. Однак питання розвитку розумової активності старших дошкільнят у процесі проведення занять у дошкільній установі вимагають подальшої розробки.

М. О. Шопіна [30] внаслідок аналізу різних підходів до визначення поняття розумової активності доходить висновку, що активізація навчально-розумової діяльності – процес, направлений на мобілізацію вчителем (за допомогою спеціальних заходів) інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил дітей, розвиток здібності подолати труднощі, активну самостійну роботу.

Розумова активність за правильної педагогічної організації діяльності вихованців і систематичної і цілеспрямованої виховної діяльності може і має стати стійкою рисою особистості дошкільника і має неабиякий вплив на його розвиток.

Аналіз психолого-педагогічної літератури (В. З. Антонюк [2], Г. Ващенко [6] та інші) засвідчив, що немає єдиного погляду на сутність розумової активності особистості. Деякі вчені (А. М. Богуш [1]) пов’язують її з розумовим напруженням, інтелектуальною діяльністю, інші дослідники (Н. В. Дметерко [10]) – із виявом морально-вольових зусиль. Більшість учених (Т. М. Кривошея [16], К. С. Оче-ретна [23] та інші) розглядають розумову активність як перетворювальну діяльність і творче ставлення індивіда до процесу пізнання.

З опорою на психолого-педагогічні дослідження (А. Є. Чепюк [28] та інші) з’ясовано вікові особливості старших дошкільників (емоційно-образне мислення, мимовільність пам’яті та уваги, допитливість, потреба в активності) та розкрито особливості розумової активності дошкільників як рису особистості дитини, що характеризує її позитивно-емоційне ставлення до розумової діяльності, передбачає інтерес та енергійність у пізнанні нового, а також визначає якість навчальної діяльності дитини (наявність знань про способи розв’язання завдань, прагнення до вибору способів діяльності, здатність до завершеності навчальних дій).

Установлено, що засоби формування розумової активності в науковій літературі розглядаються у вузькому і широкому розумінні. У вузькому розумінні засоби навчання – це матеріальні об’єкти та знаряддя діяльності. А в широкому розумінні мова йде про весь процес навчання і, таким чином, основними засобами розвитку розумової активності виступають: зміст навчального матеріалу, що передбачає використання якісної цікавої інформації, фактів, пов’язаних із закономірностями, з розкриттям причин явищ, наявність нового у змісті матеріалу; форми організації; методи і прийоми навчання; методи контролю навчально-розумової діяльності; сприятливий мікроклімат навчального процесу.

Об’єкт дослідження – методи і засоби активізації розумової діяльності дітей дошкільного віку, зокрема, сюрпризний момент, співпраця.

Предмет дослідження - методичні засади активізації розумової діяльності дошкільників, спрямованої на формування їх елементарних життєвих компетентностей.

Мета роботи - визначення ефективності використання різноманітних форм навчання при формуванні розумової активності старших дошкільників. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено його основні завдання:

 • проаналізувати класифікацію засобів активізації розумової діяльності дошкільників;
 • узагальнити методи і прийоми активізації розумової діяльності дошкільників;
 • емпірично дослідити ефективність методів активізації розумової діяльності дошкільників під час інтегрованих занять.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття: спостереження, педагогічний експеримент, опитування та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 53 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. - К.: Видавництво, 2012. - 26 с.
 2. Антонюк В. З. Теоретичні аспекти формування інтелектуальної готовності дитини до навчання в школі / В. З. Антонюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 8. - С. 4-7.
 3. Біла І. М. Творча конструктологія в розумовій діяльності дошкільників / І. М. Біла // Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. освітньо-метод. журн. - 2010. - N 12. - С. 54-63.
 4. Брежнєва  О.І.  Формування  пізнавальної  активності  /  О.І.  Брєжнєва  // Дошкільне виховання. – 1998. – №2. – С. 12-14.
 5. Ватаманюк Г.А. Інтелектуальна гра, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників / Г.А Ватаманюк // Початкова школа.– 2008. – № 6. – С. 40-43.
 6. Ващенко Г. Активізація методів навчання в галузі виховання логічного мислення / Ващенко Г. // Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К.,1997. - С.380-385.
 7. Вороніна Т. В. Що? Де? Коли? У співпраці з родиною формуємо в дітей пізнавальні інтереси / Т.В. Вороніна // Дитячий садок. – № 2 (50) січень, –2000. – С. 8.
 8. Гавриш Н. Навчання розповіді за картиною: активізація розумової та мовленнєвої діяльності дошкільнят / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 7-9.
 9. Демидова А. С. Формуємо пізнавальну самостійність у старших дошкіль-ників. / А. С. Демидова // Дошкільне виховання, 2006. – №10. – с. 10.
 10. Дметерко Н. В. Дитяча психологія : курс лекцій: навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Дметерко; Слов'ян. держ. пед. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Слов'янськ : Маторін Б.І., 2011. - 230 c.
 11. Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти : навч.-метод. посіб. / ред.: Н. В. Кудикіна; уклад.: О. В. Коваленко, О. В. Мартинчук; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2011. - 248 c.
 12. Дятленко Н. Розвиток культури мислення у дошкільників / Н. Дятленко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2008. - N 7. - С. 31-33.
 13. Загарницька, Г. В. Активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в процесі формування елементарних математичних уявлень та експери-ментування / Г. В. Загарницька, Г. В. Бєленька, М. А. Машовець // Сучасні технології в дошкільній освіті України : Матеріали науково-методичного семінару / М-во освіти і науки України. - Київ : НПУ , 2008. - С. 39-51.
 14. Кваша Г. М. Пізнавальна діяльність дітей у процесі взаємодії з об'єктами природи в домашніх умовах / Г. М. Кваша // Пед. пошук. - 2011. - № 2. - С. 65-67.
 15. Котелянець Н. Творче конструювання розвиває інтелект / Н. Котелянець, С. Скриннік // Дошкільне виховання. 2005. №8. С. 12-14.
 16. Кривошея Т. М. Взаємозв'язок образного і логічного мислення як шлях до гармонізації розумової діяльності дошкільників / Т. М. Кривошея // Імідж сучасного педагога : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2015. - N 6. - С. 25-27.
 17. Кудикіна Н. В. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія / Н. В. Кудикіна; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 235 c.
 18. Кудрявцева O. A. Активізація розвитку мислення старших дошкільників засобами пошукових дидактичних ігор / O. A. Кудрявцева // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 99-103.
 19. Ладивір С. Плекаймо дослідників і мудрих мислителів / С. Ладивір // Дошкільне виховання. 2004. №5. С. 3-6. 
 20. Литвиненко І. М. Багатоканальна діяльність – засіб розвитку пізнавальної активності. / І. М. Литвиненко // Дошкільне виховання. – № 4. – 2002. – 
 21. С. 22-24.
 22. Любченко І.  Педагогічні засади розвитку логічного мислення в старших дошкільників / І. Любченко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. - 2010. - № Ч. 1. - С. 166-171.
 23. Мардарова І. К. Використання комп'ютерних технологій як засобу організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку / І. К. Мардарова // Наша шк.. - 2010. - № 5/6. - С. 53-56.
 24. Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. - 2013. - № 5. - С. 41-44.
 25. Плахотников С. П. Що робити з дитячими питаннями? / С. П. Плахотников // Дитячий садок. – № 9 (441) березень, 2008. – С. 2 – 4.
 26. Проколієнко Л.М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку / Л.М. Проколієнко  (Бібліотека для батьків) – К.: Рад. школа, 1979. – 88 с.
 27. Смелянська Н. Міні-уроки для «Чомусиків» (Для розвитку допитливості, інтересу старших дошкільників) / Н. Смелянська // Дошкільне виховання. – 2002. №9. – С. 7-9.
 28. Туров М. Створити свою казку : /Творча уява дошкільників/ / Туров М. // Дошкільне виховання. - 1997.-N9. - С. 11.
 29. Чепюк А. Є. Пізнавальна активність як умова успішної самореалізації особистості дошкільника / А. Є. Чепюк // Пед. вісн.. - 2010. - № 1. - С. 50-52.
 30. Чупахіна С. В. Розвиток логічного мислення дошкільників : теоретичні засади / С. В. Чупахіна // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2011. - № 4 (Педагогика). - С. 474-478.
 31. Шопіна М. О. Розвиток різних видів мислення в дітей 5 - 9-ти років / М. О. Шопіна // Освіта на Луганщині. - 2011. - № 1. - С. 40-45.
 32. Шумей  Л.Т.  Маленькі  дослідники.  Організація  пошуково-дослідницької діяльності дітей / Л.Т Шумей, Т.В. Сергеєва,  // Палітра педагога, 2008. – № 5. – С. 15-18.
 33. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г. И.Щукина. – М.: Педагогика, 1988. – 203 с.
10703
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).