Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Актуальні проблеми сучасної психології

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Людина як об’єкт психологічних досліджень
2. Фактори професійного розвитку педагога у вік психології
Список використаних джерел
 
1. Людина як об’єкт психологічних досліджень
 
Проблема людини, особистості – одна з центральних у філософії, соціології, педагогіці, психології та низці інших наук. Однак кожна наука вивчає особистість, керуючися своїм предметом дослідження.
Вітчизняна наука використовує три загальних поняття щодо характеристики людини: «індивід», «особистість», «індивідуальність». «Індивід» – це біосоціальне визначення людини як представника виду homo sapiens. Індивід:
у вузькому значенні – окремий організм, людина як представник біологічного виду;
у широкому значенні – окрема людина, самостійний суб'єкт.
Про унікальність особистості свідчить наявність понад 90 її визначень у психології. Особистість не є вродженою, вона виникає в результаті культурного та соціального розвитку», – наголошував Л. С Виготський. С. Л. Рубінштейн писав: «Особистістю є людина зі своєю позицією в житті, до якої вона дійшла в результаті великої свідомої роботи. Активно підтримував цю позицію К. К. Платонов, який під особистістю розумів певну людину – суб'єкта перетворення світу на основі його пізнання, переживання та ставлення до нього, тобто особистість – це людина як носій свідомості. О. М. Леонтьєв визначав особистість як цілісне утворення, відносно пізній продукт соціально-історичного розвитку і особливий рівень онтогенетичного розвитку людини. Український психолог Г. С. Костюк розробив власну концепцію особистості, за якою індивід стає суспільною істотою, тобто особистістю, в міру того як у нього формуються свідомість і самосвідомість, утворюється система психічних властивостей, здатність брати участь у житті суспільства, виконувати соціальні функції.
Таким чином, під особистістю слід розуміти соціалізованого індивіда з огляду на найсуттєвіші соціально важливі риси, які визначають його свідомість і самосвідомість, життєві настанови, поведінку й діяльність.
Межі об’єкта будь-якої науки час від часу переглядаються, уточнюються. Психологія у своєму історичному русі також неодноразово була вимушена самовизначатися, відстоювати свою самостійність і чистоту свого предмета у двобої з філософією, соціологією, біологією, генетикою і навіть мистецтвом. Межі об’єкта психології постійне порушуються і в результаті активності самих психологів, які прагнуть утвердитися в нових сферах соціальної практики, і внаслідок «привласнення» психології іншими дисциплінами, які рано чи пізно доходять до розуміння того, що їх подальший прогрес залежить від врахування «людського фактора», суб'єктивних аспектів діяльності, значення законів психічної активності тощо.
Феноменологічна психологія визначає об’єктом дослідження «чисту психіку». При цьому під «чистотою» розуміється чистота від усього психо-фізичного і орієнтацію на чистий досвід, що передбачає свободу від забобонів, тобто зведення методу вивчення психічного до методів природничих наук.
Людина як об’єкт психологічних досліджень визначається залежно від загальнонаукової світоглядної традиції, логіки розвитку науки і від конкретно-історичної ситуації, що складається. Проте далеко не завжди ці детермінанти вдається узгодити між собою, особливо, якщо ситуація набуває ідеологічного загострення.
Емпірична психологія, яка визнає внутрішній досвід вихідним пунктом свого вчення такою ж мірою застосовує об'єктивні вивчення душевних явищ.
Вітчизняна наукова психологічна думка не припиняє свого руху, намагаючись незалежно від ситуації і керуючись логікою розвитку науки, розробляти завжди актуальну проблему об’єкта психології.
Серед сучасних зарубіжних досліджень, в яких виявлялися спроби реконст-рукції предмета психології і які за своєю методологією співзвучні вітчизняній психології, слід звернути увагу на досвід «критичної психології» – нового напряму в науці, що має за головну мету побудову загальної психологічної теорії.
З'ясовуючи онтологічні підстави й передумови процесу конструювання людини як об’єкта психології, необхідно розуміти, що в ньому мусить знайти своє відбиття рух за ієрархією сутнього, рух, спрямований у глибини буття психічного як цілісної «ідеальної реальності», аж до суб'єктного ядра.
 
2. Фактори професійного розвитку педагога у вік психології
 
Сучасні парадигмальні трансформації спричиняють певну зміну основ теоретико-методологічної бази системи психолого-педагогічних наук, які починають орієнтуватися на комплексні дослідження. Це, у свою чергу, позначається на потребі у комплексному вивченні розвитку людини у контексті освітньої траєкторії, що передбачає комплексний аналіз закономірностей та механізмів цілісного розвитку людини як фахівця, особистості і громадянина. Саме тому комплексне вивчення проблеми професійного розвитку особистості має привести до нових наукових результатів щодо професійного розвитку особистості педагога.
Зазначений процес розуміється як взаємне потенціювання особистісних і професійних аспектів педагога та вихід на рівень системних якостей цілого, що постає однією з провідних теоретико- методологічних засад нашого дослідження. Відтак, доцільно говорити про декілька теоретико-концептуаль-них засад, у площині яких зазначена наукова проблема виявляється актуальною та вимагає поглибленого дослідження.
Аналіз державних освітніх документів України, зокрема Закону України «Про освіту» («метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями») та Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті» («головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства»), дозволяє диференціювати три глобальні напрями педагогічного дослідження, пов’язані із трьома загальними цілями освіти. Йдеться про цілісний триєдиний розвиток:
гармонійної особистості як суб’єкта суспільно-особистісних цінностей;
громадянина як патріота;
компетентного фахівця як суб’єкта діяльності.
Зазначений цілісний розвиток людини у контексті інтегрального формування трьох її аспектів передбачає цілісний й комплексний розгляд зазначеного процесу, коли формування особистості, громадянина і фахівця мають вивчатися спільно у площині загальних методологічних принципів у контексті спільного вивчення й аналізу ціннісної, ідеологічної і діяльнісної сфер людини. Тому евристичним та перспективним можна вважати такий комплексний напрям сучасного психолого-педагогічного та, взагалі, гуманітарного, дослідження, як професійний розвиток особистості. В ідеалі можна говорити про психолого-педагогічну програму дослідження феномену громадянського розвитку особистості професіонала, що передбачає поєднання в одному теоретико-методологічному полі трьох цілей розвитку людини у системі освіти.
Розвивально-професіографічні засади актуальності та доцільності дослідження проблеми професійного розвитку особистості педагога зумовлюються загальнонауковими закономірностями розвитку людини, професійний розвиток особистості якої здійснюється протягом безперервного становлення педагога-професіонала, що відбувається у системі а) середньої-спеціальної та б) вищої освіти, в) у період подальшої трудової діяльності, яка включає як саморозвиток педагога, так і його самовдосконалення у системі перепідготовки та додаткової професійної освіти, що окреслює андрагогічний аспект професійного розвитку особистості педагога. Суттєво, що саме на третій період розвитку професійних якостей педагога припадає остаточне формування його особистості як фахівця, коли кількісні зміни діалектичним чином трансформуються у якісні. Відтак, професійний розвиток особистості педагога у його найбільш суттєвих аспектах здійснюється на третьому підсумковому етапі становлення педагога- професіонала, що вимагає поглибленого дослідження.
Парадигмальні засади доцільності та актуальності дослідження зумовлюються зазначеною вище докорінною загальноцивілізацій- ною трансформацією сучасного життя, яке знаменується кризою сучасної системи освіти і є складовою глобальної цивілізаційної кризи, що значною мірою зумовлена вузько дисциплінарними установками сучасної освіти, відчуженням її гуманітарних і природничо-наукових компонентів. Наслідок цього явища проявляється у фрагментарності бачення людиною реальності, що в умовах народження постіндустрі- ального інформаційного суспільства не дає людям адекватно реагувати на загострення енергетичної і екологічної кризи, на девальвацію моральних норм і духовних цінностей, калейдоскопічність зміни технологій, нестабільність політичної та економічної ситуації. Науковці зазначають, що нині під лавиною інформації ми страждаємо від нездатності охопити комплексність проблем, зрозуміти зв’язки і взаємодію між речами, які перебувають для нашої сегментованої свідомості в різних сферах. Тому кризу сучасної освіти можна назвати кризою розмаїтості, яка пов’язана передусім з відсутністю однозначного і зрозумілого способу включення освіти в сучасне суспільство, коли проблематичною залишається сама місія і призначення педагога.
Вчені стверджують, що сучасна педагогічна наука в Україні, як і школа, перебувають в кризовому стані, що впливає й на розуміння теоретико-методологічних, концептуальних засад педагогіки, її структури, змісту, на визначення цілей, завдань і змісту, методів навчання та виховання дітей. Кризовий стан педагогічної науки викликав у науковців прагнення, з одною боку, знайти й аргументувати нові засади, нову парадигму своєї науки, а з іншого, – науково описати, підвести науковий фундамент під сучасні інноваційні процеси, що відбуваються в освітньому просторі України.
Зазначений теоретичний аналіз дозволяє говорити про появу нових гуманітарно та професійно орієнтовних парадигм освіти, нових освітніх напрямів, новітніх прогресивних аспектів дискурсу педагогічної думки, які актуалізувалися у контексті цивілізаційних трансформацій та спричинили декларацію десятків нових освітніх парадигм.
Загалом, процес становлення нових освітніх парадигм зумовлює нові вимоги до особистості педагога-професіонала, які відбуваються за умов докорінних цивілізаційних змін, які знаменують собою різного роду кризи. Суттєво, що проблема кризи як головного показника епохи цивілізаційних змін, стає однією з ключових проблем гуманітарного знання й порушується у величезній кількості робіт значної кількості вчених, починаючи з кінця XIX століття.
Універсальним проблемним полем нових освітніх парадигм є проблема розвитку особистості, яка, своєю чергою, визначається пев- ною метою, що спрямовує та організує цей розвиток. Якщо найбільш істотною й універсальною властивістю світу в цілому і кожного його окремого елементу є рух, зміна, розвиток, то розвиток людини виступає її фундаментальною характеристикою, системотвірним чинником, що визначає інші людські властивості й особливості. Відтак, наявна парадигмальна множинність підходів до професійного розвитку особистості в системі освіти, а розвиток людини, її особистості постає важливою практичною і світоглядною проблемою, яка особливо гостро стоїть нині перед людством, що увійшло до третього тисячоліття своєї історії.
 
Список використаних джерел:
 
Аксіологічна психологія особистості: монографія / З. С. Карпенко. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 512 с.
Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Т. 10, вип. 4. Психологія навчан-ня. Генетична психологія. Медична психологія / Ред. : С. Д. Максименко; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – 391 с.
Дубасенюк О. А. Психолого-педагогічні фактори професійного становлення вчителя: Монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир. держ. пед. ун., 1995. – 260 с.
Загальна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : А. Г. Н., 2002.
Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000.
М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. / 3-тє вид., випр. – К. : Вища шк., 2004.
Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996.
Психологія: Підручник / Під ред. Ю. Л. Трофімова, 3-тє вид., стереотипне. – К. : Либідь, 2001.
Таланова Ж. В. Трансформація підготовки наукових і науково- педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні в процесі реформ упродовж 1987-2008 років: досвід для сьогодення / Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук, праць / редкол. : Т. Сущенко (голови, ред.) та ін.. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 54. – 500 с.
Шахов В. І. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загально- педагогічний аспект / В. І. Шахов. – Вінниця, 2007. – 383 с.
Фото Капча