Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Актуальні проблеми законодавчого регулювання діяльності Міністерства внутрішніх справ України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальна характеристика нормативно-правового регулювання організації і діяльності органів МВС України
 2. Проблеми сучасного нормативно-правового забезпечення організації і діяльності органів МВС України
 3. Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання організації і діяльності органів МВС України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Для України, яка конституційно визначила себе державою правовою, необхідність створення в ході адміністративної реформи, що зараз здійснюється, особливого значення набуває існування і функціо-нування чіткого та ефективного нормативно-правового регулювання організації і діяльності всіх складових частин державного апарату і, особливо тих, безпосереднє значення яких полягає у здійсненні правоохоронної діяльності. 

У системі державного апарату України органи МВС займають специфічне місце, що обумовлено, перш за все, тими функціями, які вони покликана здійснювати, а також тим, що їх діяльність відбувається серед людей і охоплює практично всі сфери суспільного життя. Тому питання, пов’язані із забезпеченням належної якості всіх рівнів правової бази організації і діяльності органів МВС України, набувають особливого значення і потребують глибоких різнобічних досліджень, які недостатньо активно проводяться.

Окремі аспекти проблеми нормативно-правового регулювання організації і діяльності  органів МВС  в юридичній літературі розглянуті у  В. В. Коваленко [1, c. 45], І. В. Зозулі [10, c. 162; 11, c. 30], О.Л. Порфімович [13, c. 202], О.В. Негодченко [17, c. 4], В.В. Ковальської [20, c. 105], М.О. Свіріна [22, c. 71], В.Ф. Ущаповського [23, c. 32], О. В. Федосової [24, c. 915] та інших.

Однак багато сфер діяльності органів МВС залишаються за межами наукового аналізу або нерідко виходять з попередніх уявлень про їх роль у суспільстві і державі.

Істотним є те, що праці, присвячені питанням нормативно-правового регулювання організації і діяльності органів МВС, написані з урахуванням законодавства, яке на сьогодні практично втратило свою силу. Нормативно-правовий матеріал, який надійшов на зміну, ще тільки підлягає належному усвідомленню та аналізу.

Особлива увага до органів МВС, до правового регулювання їх організації і діяльності викликана, перш за все, тим, що у сфері боротьби зі злочинністю на сьогодні склалася кризова ситуація і вирішення цієї проблеми потребує удосконалення механізму нормативно-правового регулювання діяльності МВС, вироблення нової сучасної концепції нормотворчої діяльності, визначення її пріоритетів та оптимальної організації. Ефективність нормативно-правового регулювання передбачає надійну роботу всіх елементів названого механізму, що у свою чергу потребує удосконалення нормотворчої діяльності МВС України у сфері охорони та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 08.12.2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0
 2. Закон України «Про міліцію» вiд 20.12.1990  № 565-XII, поточна редакцiя вiд 26.11.2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12
 3. Про затвердження системи оцінки діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України на основі нових критеріїв: Наказ МВС України від 29.06.2010, № 279: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umdpl.info/files/ docs/1288080842.doc
 4. Указ Президента України «Про заходи щодо реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/7619.html
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» вiд 04.10.2006  № 1383, остання редакцiя вiд 18.04.2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1383-2006-%EF
 6. Наказ МВС України від 16 квітня 2010 р. №117 «Про хід роботи та завдання із подальшого запровадження системи управління якістю у МВС України». : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1845-2010-%FF.
 7. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Особлива частина: підручник / В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. І. Оле-фір, С. Ф. Константінов, Г. Б. Кузьміних; Нац. акад. внутр. справ. - Т.: Тернограф, 2011. - 672 с.
 8. Голосніченко І.П., Циганов О.Г. Методичні рекомендації щодо застосування державних стандартів з питань систем управління якістю у МВС України: Методичні рекомендації / І.П. Голосніченко, О.Г. Циганов / За заг ред. О.Н. Ярмиша. - К.: ДНДІ МВС України, 2008. – 24 с.
 9. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4 груд. 2009 р., Київ / Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, Упр. моніторингу дотримання прав людини в діяльн. ОВС Апарату Міністра МВС України, Акад. прав. наук, Київ. регіон. центр. - Х.: Права людини, 2009. - 499 с.
 10. Зозуля І. В. Пропозиції з удосконалення реформування системи МВС України / І. В. Зозуля // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 161-174.
 11. Зозуля І. В. Теорія і практика реформування системи МВС України : монографія / І. В. Зозуля. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 480 с.
 12. Клюєв О. М. Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні / О. М. Клюєв // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 352–357.
 13. Концепція позиціонування системи МВС України (організаційно-управ-лінський аспект) / О.Л. Порфімович // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 26. - С. 202-209.
 14. Мартинов М. Д. Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 290–296.
 15. Механізми державного управління розвитком вищих навчальних закладів системи МВС України: теорія, методологія та практика: монографія / В.М. Бесчастний; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 407 с.
 16. Нагальні проблеми реформування правоохоронних органів // Юридичний вісник України. – 2010. - № 33 (789). – 14-20 серп. – С. 56-57.
 17. Негодченко О.В. Форми діяльності підрозділів міліції громадської безпеки щодо забезпечення прав і свобод людини // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 3-9.
 18. Організаційні та управлінські заходи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості як одного із можливих джерел кадрового забезпечення системи МВС України. / О.М. Музичук // Право і безпека. - 2011. - 2, N 1. - С. 106-108.
 19. Організаційно-правові засади діяльності дільничого інспектора міліції: навч.-метод. посіб. / С.С. Єсімов, М.В. Ковалів, О.І. Остапенко, Н.П. Тиндик; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2008. - 360 с.
 20. Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави: монографія / В.В. Ковальська; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Золота миля, 2008. - 503 с.
 21. Реорганізація системи МВС України на сучасному етапі державотворення: Із досвіду реорганізації поліції Німеччини / С.Я. Коненко. - К.: Знання України, 2009. - 43 с.
 22. Свірін М.О. Реформування системи МВС України: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2007 року) – К.: «МП Леся», 2008. – 376 с.
 23. Ущаповський В.Ф. Проблеми удосконалення законодавчого  забезпечення діяльності ОВС (спец підрозділів), спрямованих на боротьбу з органі-зованою злочинністю // Наука і правоохорона. – 2008. – № 1. – С. 31-37.
 24. Федосова О. В. Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС / О. В. Федосова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 914–920.
4860
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).