Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Актуальні питання формування митної політики в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В статті розглянуто актуальні питання митної політики України на сучасному етапі. Досліджено економічні механізми застосування митних інструментів регулювання зовнішньої торгівлі. Проаналізована динаміка митних платежів за останні чотири роки до Державного бюджету. Пріоритетами підвищення дієздатності митної політики визначено заходи, спрямовані на розвиток вітчизняного імпорту, створення сприятливих умов для учасників зовнішньоекономічної діяльності. Розроблені рекомендації щодо підвищення дієздатності митної політики України.
Ключові слова: митна політика, мито, митно-тарифне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність
 
В статье рассмотрены актуальне вопросы таможенной политики Украины на современном этапе. Исследованы экономические механизмы применения таможенных инструментов регулирования внешней торговки. Проанализирована динамика таможенных платежей за последние четыре года в Государственный бюджет. Приоритетами повышения дееспособности таможенной политики определены пути, направленные на развитие отечественного импорта, создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Разработаны рекомендации по повышению дееспособности таможенной политики Украины.
Ключевые слова: таможенная политика, пошлина, таможенно-тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность
 
The article deals with topical issues of customs policy formation in present-day Ukraine. It explores economic mechanisms of application of customs tools of foreign trade regulation. The paper analyzes fluctuations in customs payments for the last four years. The activities aimed at development of the national import and creating favorable conditions for foreign economic agents are defined as priorities for increase in customs policy performance.  The author elaborates recommendations for increase in Ukraine’s customs policy performance. 
Keywords: сustoms policy, customs, customs tariff regulation, foreign economic activity.
 
В умовах інтеграції України до європейського співтовариства та реалізації на практиці усіх складових елементів безвізового режиму, важливим елементом діяльності нашої  держави є митна політика.
Вибір шляхів розвитку зовнішньоекономічної діяльності постійно перебуває в центрі уваги науковців, політичних діячів та пересічних громадян. Особливо це актуально в сучасних умовах, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, глобалізації світового господарства, міжнародного поділу праці. Одним із засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності є ефективна митна політика, від чого залежить не лише внутрішній ринок країни, поповнення дохідної частини державного бюджету, але  і співпраця з міжнародними фінансовими інституціями і організаціями. 
У вітчизняних наукових працях питаннями митної політики займалися такі вчені як Н. В. Осадча, О. П. Федотов, Ю. В. Макогон, О. О. Кахович, П. В. Пашко, І. Г. Бережнюк, О. П. Гребельник, О. І. Зельниченко, О. В. Мартинюк, Ф. Л. Жорін та інші.
На сучасному етапі Україна вже визначила вектор розвитку своєї зовнішньої політики як шлях інтеграції до Європейського Союзу. Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як чинника сприяння державній незалежності, національній безпеці, політичній стабільності, економічному розвитку, інтелектуальному прогресу, відновленню європейської сутності країни. Ставлячи перед собою мету інтеграції до європейських структур, Україна усвідомлює, що західним державам належить провідна роль у сучасній міжнародній системі, зокрема у світовому економічному просторі і в міждержавних інституційних механізмах управління глобальними і регіональними процесами. Але інтегрування економіки України до європейської економічної системи повинно здійснюватись з урахуванням особливостей перехідного етапу її розвитку, а також очікуваних в найближчий час геополітичних і економічних змін на європейському континенті, які повʼязані зі вступом нових країн до Європейського Союзу. Це вимагає більш ретельного врахування впливу євроінтеграційних процесів на реалізацію національних економічних інтересів України, використання обʼєктивно існуючих порівняльних і конкурентних її переваг в окремих галузях і сферах економіки. У цьому контексті найважливішою складовою є визначення митної політики держави, виявлення найбільш ефективного рівня захисту чи відкриття економіки для зовнішнього ринку [1, с. 91].
В Митному кодексі України, державна митна політика трактується як система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. Державна митна політика є складовою частиною державної економічної політики [2].
Митна політика держави залежить від багатьох факторів, зокрема від стану внутрішнього середовища, яке включає відповідну політичну, соціальну та  економічну складову. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України з європейським співтовариством свідчить, що в основі взаємовідносин між країнами лежить торгівельна складова.
За даними Державної служби статистики України у січні 2018 р. експорт товарів становив 3724,2 млн. дол. США (в т. ч. з країнами ЄС - 1707,6 млн. дол. США), імпорт – 4008,3 млн. дол. (в т.ч. з країнами ЄС - 1513,7 млн. дол. США). Порівняно із січнем 2017 р. експорт збільшився на 23,5% (на 709,7 млн. дол.), імпорт – на 31,4% (на 958,5 млн. дол.). Негативне сальдо становило 284,1 млн. дол. (у січні 2017 р. також негативне – 35,3 млн. дол.). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 191 країни світу [3].
Отже, цілком очевидним є те, шо реалізація митної політики на сучасному етапі потребує постійних змін та необхідності розширення масштабів міжнародної торгівлі. У зв’язку з цим слід суттєво удосконалити митно-тарифні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі, а їх елементом якраз і є митні тарифи.
У широкому розумінні митний тариф – це засіб здійснення зовнішньоторговельної політики держави, а також інструмент регулювання внутрішнього ринку країни у його тісній взаємодії із зовнішніми ринками [4].
Митні тарифи, як правило, захищають внутрішній ринок від іноземної конкуренції, оскільки збільшують
Фото Капча