Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
 
КРЕЙДИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА
 
УДК 330. 322. 0
 
Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки
 
Спеціальність 08. 07. 01. – Економіка промисловості
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Яловий Гаррі Кирилович, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Рудченко Олександр Юрійович Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, завідувач відділу проблем реформування відносин власності, антимонопольної політики і розвитку підприємництва; кандидат економічних наук, доцент Шклярук Сергій Григорович Міжрегіональна академія управління персоналом, доцент кафедри банківської і страхової діяльності.
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, м. Львів
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Економічний прогрес національної економіки, об’єктивно пов’язаний з циклічністю відтворювальних процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, яку сьогодні треба розглядати в обов’язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних механізмів, міжнародного руху капіталів. Адже інвестиційна діяльність не тільки обумовлює конкурентоспроможність підприємств у ринковому середовищі, але й відіграє ключову роль в економічному й соціальному прогресі всього суспільства. Саме фактор інвестиційної діяльності спричинив стрімке економічне зростання більшості країн світу, а висока інвестиційна активність дозволяє їм не втрачати своїх конкурентних переваг.
Використання інвестицій як головного елемента реформування економіки дозволяє досягти більш високого рівня перетворень. Цей засіб припускає розроблення й використання ефективного механізму їхнього залучення та реалізації.
Акумулюючи підприємницький, державний та іноземний капітали, відкриваючи доступ до сучасної техніки і технології, використання інвестицій сприяє формуванню національного інвестиційного ринку, динамізує факторні ринки та ринки товарів і послуг, підтримує заходи макроекономічної стабілізації, дає змогу розв’язувати соціальні проблеми трансформаційного періоду.
Економічні перетворення, які відбуваються у національній економіці, висувають необхідність розробки та застосування нових підходів до розвитку інвестиційного процесу взагалі і його фінансового забезпечення зокрема. Отже, ці питання вимагають подальшого дослідження.
В економічній літературі відзначається, що успішна ринкова трансформація економіки і соціального життя українського суспільства не може здійснюватися на фоні інвестиційних процесів, які в’яло протікають. Інвестиційна діяльність є вирішальною ланкою в економічній політиці держави, її активізація дозволить забезпечити економічне зростання й приріст соціального ефекту, збалансувати макроструктури.
Використання на практиці методик оцінки інвестиційної привабливості регіонів України й представлення результатів цієї оцінки у формі, зрозумілій для потенційних інвесторів, – це шлях збільшення потоку інвестицій в економіку країни, що є однією з найважливіших умов її стабілізації та розвитку.
Розбіжності й неясність у діях державних та інших управлінських структур, відповідальних за проведення інвестиційної політики в Україні, серед ряду інших причин може мати ще і теоретичні корені. Дотепер в економічній літературі немає єдиного розуміння й тлумачення таких основних моментів для прийняття управлінських рішень із питань інвестицій, як сутність і структура інвестиційного ринку, класифікація інвестицій та інвестиційних об’єктів. Інвестиційна привабливість багатьма авторами дотепер розуміється як аморфний, неструктурований феномен, в силу чого його складно визначити, розрахувати і тим більше ним управляти.
Вважаємо, що сподіватися на вирішення проблем залучення інвестиційних ресурсів в Україну можна буде тільки через розуміння інвестиційних проблем у комплексі, тільки через чітке системне уявлення про сутність, структуру та можливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів інвестицій, тільки завдяки професійному представленню цієї оцінки потенційним інвесторам. Таким чином, вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності є стратегічною, однією з найбільш важливих і складних задач управління як економікою країни, регіону, так і окремих галузей і підприємств.
Проблема інвестицій дуже багатогранна й актуальна як в Україні, так і в усьому світі. Питанням інвестицій та оцінки їхньої ефективності присвячені роботи закордонних і вітчизняних вчених таких, як М. Портер, Дж. Френсіс, К. Еклунд, В. Лівшиць, В. Косов, М. Волков, М. Герасимчук, М. Долішній, І. Лукінов, Г. Омелянович, І. Бланк, Г. Бірман, С. Шмідт, Б. Губський, А. Мертенс, Ю. Макагон, Я. Мелкумов, І. Д’яконова, А. Пересада, В. Хобта та ін.
Актуальність теми активізації інвестиційної діяльності та наявність проблемних моментів у розроблених раніше методиках обумовили доцільність проведення даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація підготовлена на основі наукових досліджень автора, проведених на кафедрі теоретичної і прикладної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кафедрі фінансів і банківської справи Ялтинського інституту менеджменту Міжнародного науково-технічного університету в 1998-2002 рр., а також обумовлюється Законом України від 21. 12. 2000 р. “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку і вільний економічній зоні “Порт Крим” в Автономній республіці Крим”.
Робота виконана згідно з цільовими комплексними науково-технічними програмами з вирішення найважливіших науково-технічних і економічних проблем і координується з планами Міністерства освіти і науки України в сфері науково-технічної й інноваційної діяльності (державний реєстраційний №05. 08/03981, шифр “Надія”, договір 2/1384-97), а також в рамках
Фото Капча