Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи вивчення пізнавальної діяльності
1.1. Аналіз літературних джерел з досліджуваної тематики
1.3. Мета і завдання активізації пізнавальної діяльності
2. Розвиток пізнавального інтересу на уроках біології
2.1. Проблемне навчання – важлива умова активізації пізнавальної діяльності учнів
2.2. Ігрове навчання як засіб розвитку пізнавального інтересу
2.3. Аналіз результатів проведеного дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У період науково-технічної революції, коли спостерігається швидкий ріст наукових знань і їх широке впровадження у виробництво, перед школою постає завдання - озброїти своїх випускників системою міцних знань і вмінням самостійно поповнювати їх, розвивати свої пізнавальні здібності.

Найважливіший фактор успішного формування міцних знань з - це розвиток навчально-пізнавального ентузіазму учнів на уроках, який досягається інтелектуальною та емоційною підготовкою школярів до сприйняття нового навчального матеріалу.. 

По-перше, зміни, які відбулися в соціально-економічній, політичній та духовно-моральній сферах життя суспільства, висувають підвищені вимоги до психофізіологічних, інтелектуальних, вольових і моральних якостей людини, її ціннісних орієнтацій та ідеалів. Високий рівень інтелектуального розвитку і креативності стає умовою адаптації людини до життя в сучасному суспільстві, соціальним замовленням якого є фахівець, який володіє такими особистісними якостями, як системність мислення, інформаційна і комунікативна культура, самостійність, ініціативність, творча активність, відповідальність за виконану роботу, мобільність та конкурентноздатність. 

По-друге, відповідно до загальних вимог Держстандарту шкільної освіти учень повинен вміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології, ставити цілі і формулювати завдання, бути методично і психологічно готовим до вибору виду і характеру своєї професійної діяльності. Таким чином, одним з головних напрямків дидактики є пошук шляхів, засобів, методів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Проблема стимулювання, спонукання школярів до навчання не нова: вона була поставлена ще у 40-50-і рр. І. А. Каїровим, М. А. Даниловим та Р. Г. Лембер. У наступні роки до неї була привернута увага провідних методистів-біологів (В. Г. Разумовський, А. В. Усова, Л. С. Хижнякова та ін.). Вони поставили завдання формування позитивних мотивів навчання в якості найголовнішого у навчанні біології, тому що високий рівень мотивації навчальної діяльності на уроці і інтерес до навчального предмета - це перший фактор, який вказує на ефективність  сучасного уроку.

У практиці роботи школи накопичено уже чималий досвід з активізації пізнавальної діяльності учнів молодших класів. Але нерідко трапляється так, що описаний у літературі метод або окремий прийом не дає очікуваних результатів. Причина в тому, що: по-перше, у кожного конкретного класу свій досвід пізнавальної діяльності і свій рівень розвитку,  по-друге, змінюються часи, а разом з ними й інтереси дітей. Таким чином, актуальність дослідження обумовлена перерахованими вище проблемами.

Мета роботи полягає в аналізі існуючих методів, прийомів і засобів, які активізують пізнавальну діяльність школярів.

Об'єктом дослідження є  процес активізації пізнавальної діяльності учнів молодших класів, а предметом - прийоми і засоби активізації пізнавальної діяльності, які розвивають пізнавальний інтерес школярів.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання дослідження: 

 • провести аналіз наукової літератури з досліджуваної теми; 
 • з’ясувати стан проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у педагогічній теорії і практиці, визначити перспективні підходи до її вирішення;
 • виділити і науково обгрунтувати комплекс педагогічних умов, які забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі групової взаємодії 

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення теорії діяльності і діяльнісного підходу до розвитку особистості в навчанні (Ю. Д. Апресян, Л. П. Буєва, В. В. Давидов, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, М. С. Каган, А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Г. П. Щедровицький та ін.); сучасних філософських, психологічних і педагогічних концепцій, які розкривають природу особистості як суб'єкта суспільних відносин (М. Я. Басов, В. Я. Ляудіс, А. В. Петровський, К. Роджерс  та ін..); досліджень, присвячених розгляду основ активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (В. А. Бєліков, Р. А. Нізамов, Т. І. Шамова, Г. І. Щукіна); концепції спілкування і взаємодії (Л. П. Гримак, А. Н. Мудрик, Л. І. Сава та ін..); сучасні розробки педагогічної науки в області організаційних форм навчання (В. В. Краєвський, І .Я. Лернер, М. Н. Скаткін, І. М. Черг та ін.). 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 2. Башарин В.Ф. Педагогическая технология: что это такое? // Специалист. – 1993. - №3. – с.87-90.
 3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 264 с.
 4. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения. - М.: Просвещение, 1996. – 383 с.
 5. Верзилин Н.Н., Корсунская В.М. Общая методика преподавания природоведения в младших классах. - М.: Просвещение, 1983. – 318 с.
 6. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 7. Голобородько Є.П. Загальні питання інтерактивного навчання // Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ”Олді-Плюс”, 2000. – 188 с.
 8. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 9. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66б 34-38.
 10. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. 186 с.
 12. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения. - М.: Просвещение, 1988. – 212 с.
 13. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 14. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К.Ю. 2001. – 313 с.
 15. Плечова З.Н. Задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1995. – 188 с.
 16. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у учащихся младшых классов. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.
 17. Семененко О.П., Упатова И.П., Чурилова А.И. Методика преподавания в младших классах: Нестандартные формы проведения занятий по естествознанию. – Харьков: Скорпион, 2000. – 308 с.
 18. Скаткин М.Н. Проблемы современной  дидактики.  –М.:  Педагогика, 1990. – 186 с.
 19. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Просвещение, 1991. – 177 с.
 20. Современный урок в младших классах / В.Н.Максимова и др., М.: Просвещение, 1985. – 190 с.
 21. Сурядова В.П., Строколіс О.І. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів // Методика викладання в школі. – 1991. - №8. – с.39-47.
 22. Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу. – М.: Просвещение, 1979. – 232 с.
 23. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 211 с.
 24. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 422 с.
 25. Шарко В.Д. Групова форма роботи як шлях до підвищення якості знань // Педагогічні науки. Збірник наук. праць. Випуск 15. – Херсон: Айлант, 2000. – 208 с.
 26. Якиманская И.С. Особенности познавательных интересов школьников в условиях дифференциирующего обучения // Вопросы психологии. – 1989. - №3. – с.90-104.
 27. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
5823
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).