Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Активізація навчання учнів географії у старших класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження принципів педаогіки співробітництва в старших класах
1.1. Основні методи і підходи до викладання географії в старших класах
1.2. Поняття і особливості педагогіки співробітництва в контексті вивчення географії
2. Дослідження ефективності застосування педагогіки співробітництва для активізації навчання географії
2.1. Методика застосування принципів педагогіки співробітництва в процесі активізації навчання географії
2.2. Розробка і проведення уроку-семінару у 9 класі за темою «Міграції»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасній загальноосвітній школі на фоні згасання інтересу до навчання все більшого значення набувають форми й методи активізації пізнавальної діяльності школярів. Вони мають сприяти формуванню в учнів мотивації до навчання, створенню умов для активного самостійного набуття загальнонаукових та професійних знань, умінь і навичок, забезпечувати високий рівень активності в навчально-пізнавальній діяльності. Хоча на уроках географії на сьогодні використовується багато різноманітних активних форм, методів і прийомів, реалізувати їх не завжди вдається через брак часу й інші причини. Саме тому актуальним є питання активізації пізнавальної діяльності учнів у повсякденнній роботі з географії інноваційними методами.

У процесі навчання географії у школі повинно бути сформоване стійке розуміння причинності явищ, які вивчаються, та того, що всі події розвиваються в часі і просторі, і саме ці проблемні питання найважче спримаються учнями, потребуючи активізації їх інтересу.

Використання методів активізації з арсеналу педагогіки співробітництва сприяє впровадженню технології особистісно орієнтованого навчання та забезпечує особистісну спрямованість кожного заходу. Основними факторами, які сприяють розвитку активності й творчості учнів, є професійний інтерес, нестандартність навчально-пізнавальної діяльності, змагальність, ігровий характер занять, емоційність і проблемність. Усі ці складові властиві і навчальній роботі з географії.

Активно-пізнавальна і практична діяльність учнів - одна з головних турбот учителя географії. Тому вчителі перебувають у постійному пошуку різних форм навчання. Традиційні форми та методи навчання не завжди забезпечують глибоке вивчення навчального предмета. Саме тому завдання сучасного вчителя - знайти такі форми навчання, які зробили б урок цікавішим, підвищили інтерес учнів до вивчення предметів, активізували б їхню діяльність та зняли напруження, особливо під час перевірки знань. 

Стан дослідження проблеми. Питанням дослідження педагогіки співробіт-ництва приділеночимало уваги вітчизняних і закордонних вчених, зокрема, її основні принципи і шляхи представлені у роботах Ш.А.Амонашвілі, Г.О.Балла, В.О.Киричука, Касьяненко М.Д., Петренко Л. П., Тодорцевої Ю. В. та ін. Однак методиці застосування принципів педагогіки співробітництва на уроках географії присвячено менш значний об’єм праць, серед яких слід відзначити Жупанського Я., Джамана В., Замкового В.П., Круглик Л. І., Паламарчук Л. Б., Топузов О.М.

Об’єкт дослідження – система методів викладання географії у старших класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – поняття, процес і особливості застосування принципів і шляхів педагогіки співробітництва у процесі навчання географії.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити шляхи впровадження методів педагогіки співробітництва у процесі навчання географії в старших класах.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження слід сформулювати його завдання:

 • визначити основні методи і підходи до викладання географії в старших класах;
 • уточнити поняття і особливості педагогіки співробітництва в контексті вивчення географії;
 • проаналізувати методику застосування принципів педагогіки співро-бітництва в процесі активізації навчання географії
 • розробити і провести уроку-семінар у 9 класі за темою «Міграції», визначивши його ефективність.

Методи дослідження. Вибір методів дослідження обумовлений специфікою роботи і включає як теоретичні (аналіз літературних джерел, передового педагогічного досвіду, узагальнення, аналіз результатів), так і практичні методи (експеримент, розробка і проведення уроку).

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки і список використаної літератури та додатки, обсяг роботи склав 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. – К.: Освіта, 2001. – 110 с.
 2. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. – М.: Издат. центр «Академия», 1999. – 160 с.
 3. Ботіна С. Міжособистісна взаємодія учителя та учня // Рідна школа. – 2005. - №3. – С.31-33.
 4. Даринский А.В. Урок географии в средней школе. – М.: Просвещение, 1984. – 144 с.
 5. Діалогічна взаємодія в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Кн.для вчителя / За ред. Г.О.Балла, В.О.Киричука, Ш. Амонашвілі. – К.: Знання, 1999. – 198 с.
 6. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов. - М.: Просвещение, 1996. – 192 с. 
 7. Жупанський Я., Джаман В. До питання структури спецкурсу “Географія населення України” // Сучасні проблеми географії населення в Україні. - Тези доп. І Всеукр. семінару з геогр. населення. - Луцьк. - 1993. - С. 71-72. 
 8. Замковий В.П. Майстерність учителя географії. –К.: Рад.школа, 1972. – 172 с.
 9. Кабанова-Меллер Э.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1988. - 288с.
 10. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 11. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1993. - 320 с.
 12. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі. Навчально -методичний посібник - К.: Стафед-2, 2000. – 320 с.
 13. Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - №24. – С. 3-15.
 14. Круглик Л. І., Паламарчук Л. Б. Вивчення проблем соціальної географії в школі: Навч.- метод. посібник. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2001. - 140 с. 
 15. Лазарєв М. О. Основи педагогічної творчості: Навч. посіб. для пед. ін-тів. - Суми: ВВП “Мрія”-ЛТД, 1995. - 212 с.
 16. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособия для студентов пед. институтов по географ. спец /Под ред. Л.М. Панчешниковой. - М.: Просвещение, 1983. - 320 с. 
 17. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1997. – 333 с.
 18. Панчешникова Л. М. Урок географии: подходы к анализу и оценке // География в школе. - 1990. - № 5. – С. 34-37.
 19. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. – К.: Вища школа. – 1997. – 349 с.
 20. Петренко В.В. Формування практичних умінь і навичок при вивченні географії у школі. - К.: Вища школа, 1994. –166 с.
 21. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів. - Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. - 2005. - 46 с.
 22. Тодорцева Ю. В. Педагогіка толерантності: Метод. рек. - Одеса: СВД Черкасов М. П., 2004. - 89 с.
 23. Топузов О.М. Дидактичні матеріали як засіб формування інтересу учнів та системи проблемних завдань в шкільних курсах географії // Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун - ту. – 2006. – №1. – С.172-175.
 24. Топузов О.М. Організація проблемного навчання на уроках географії в середній школі //Рідна шк. – 2007. – № 5. – С.43-46.
 25. Фіцула М. М. Педагогіка. - К.: Академія, 2001. - 528 с.
 26. Чернов Б.О., Корнєєв В.П. Методи навчання географії в школі. - К.: Рад школа., 1986. - 173 с. 
 27. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. - К.: Вища школа, 1981.-174 с. 
 28. Щенев В.А. Приемы учебной работы учащихся в курсах физической географии. – М.: Просвещение, 1979. – 276 с.
 29. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
5825
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).