Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Ціна: 
900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи вивчення пізнавальної діяльності
1.1. Аналіз літературних джерел з досліджуваної тематики
1.2. Діяльність як основа розвитку особистості
1.3. Мета і завдання активізації пізнавальної діяльності
1.4. Формування мотивів навчання
2. Розвиток пізнавального інтересу на уроках біології
2.1. Проблемне навчання – важлива умова активізації пізнавальної діяльності учнів
2.2. Прийоми розвитку пізнавального інтересу на етапі викладення матеріалу
2.3. Прийоми розвитку пізнавального інтересу на етапі осмислення вивченого матеріалу
2.4. Прийоми розвитку пізнавального інтересу на етапі закріплення вивченого матеріалу
2.5. Використання пізнавальних завдань при активізації інтересу учнів до біології
2.6. Біологічні ігри як засіб розвитку пізнавального інтересу
2.7. Аналіз результатів проведених досліджень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У період науково-технічної революції, коли спостерігається швидкий ріст наукових знань і їх широке впровадження у виробництво, перед школою постає завдання - озброїти своїх випускників системою міцних знань і вмінням самостійно поповнювати їх, розвивати свої пізнавальні здібності.

Найважливіший фактор успішного формування міцних знань з біології - це розвиток навчально-пізнавального ентузіазму учнів на уроках, який досягається інтелектуальною та емоційною підготовкою школярів до сприйняття нового навчального матеріалу. Останнє припускає широке застосування системи засобів навчання в умовах комплектно обладнаного кабінету біології, що дозволяє вчителеві з найменшою витратою часу і зусиль використовувати будь-які засоби навчання в комплексі, тобто системно.

Актуальність проблеми дослідження визначається рядмо факторів. 

По-перше, зміни, які відбулися в соціально-економічній, політичній та духовно-моральній сферах життя суспільства, висувають підвищені вимоги до психофізіологічних, інтелектуальних, вольових і моральних якостей людини, її ціннісних орієнтацій та ідеалів. Високий рівень інтелектуального розвитку і креативности стає умовою адаптації людини до життя в сучасному суспільстві, соціальним замовленням якого є фахівець, який володіє такими особистісними якостями, як системність мислення, інформаційна і комунікативна культура, самостійність, ініціативність, творча активність, відповідальність за виконану роботу, мобільність та конкурентноздатність. 

По-друге, відповідно до загальних вимог Держстандарту шкільної освіти учень повинен вміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології, ставити цілі і формулювати завдання, бути методично і психологічно готовим до вибору виду і характеру своєї професійної діяльності. Таким чином, одним з головних напрямків дидактики є пошук шляхів, засобів, методів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Проблема стимулювання, спонукання школярів до навчання не нова: вона була поставлена ще у 40-50-і рр. І. А. Каїровим, М. А. Даниловим та Р. Г. Лембер. У наступні роки до неї була привернута увага провідних методистів-біологів (В. Г. Разумовський, А. В. Усова, Л. С. Хижнякова та ін.). Вони поставили завдання формування позитивних мотивів навчання в якості найголовнішого у навчанні біології, тому що високий рівень мотивації навчальної діяльності на уроці і інтерес до навчального предмета - це перший фактор, який вказує на ефективність  сучасного уроку.

У практиці роботи школи накопичено уже чималий досвід з активізації пізнавальної діяльності учнів при навчанні біології. Але нерідко трапляється так, що описаний у літературі метод або окремий прийом не дає очікуваних результатів. Причина в тому, що: по-перше, у кожного конкретного класу свій досвід пізнавальної діяльності і свій рівень розвитку,  по-друге, змінюються часи, а разом з ними й інтереси дітей. Тому ми вважаємо, що проблема активізації пізнавальної діяльності буде існувати за всіх часів.

Таким чином, актуальність нашого дослідження обумовлена перерахованими вище проблемами.

У своїй роботі ми виходили із припущення, що робота вчителя щодо активізації пізнавальної діяльності учнів буде найбільш ефективною, а якість знань учнів буде вищою, якщо при проведенні уроків використовуються прийоми і засоби, які активізують пізнавальну діяльність школярів і розвивають їх пізнавальний інтерес.

Мета роботи полягає в аналізі існуючих методів, прийомів і засобів, які активізують пізнавальну діяльність школярів на уроках біології і розробці власного уроку, який враховував юи максимальну кількість рекомендацій у цьому напрямку.

Об'єктом дослідження є  процес активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні біології, а предметом - прийоми і засоби активізації пізнавальної діяльності, які розвивають пізнавальний інтерес школярів.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчальної підготовки на основі групової взаємодії забезпечується, якщо: 

 • розвиток пізнавально-творчого компонента реалізується на основі алгоритму вирішення пізнавально-творчих навчальних завдань; 
 • організація спільної навчально-пізнавальної діяльності учнів здійснюється відповідно до принципу «східчастого руху педагогічного керівництва»; 
 • позитивний фон емоційно-ціннісного спілкування учнів у процесі спільної навчально-пізнавальної діяльності формується комплексом прийомів, спрямованих на структурування дій членів навчальної групи. 

Відповідно до поставленої мети і висунутої гіпотези нами визначені наступні завдання дослідження: 

 • з’ясувати стан проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у педагогічній теорії і практиці, визначити перспективні підходи до її вирішення; 
 • виділити і науково обгрунтувати комплекс педагогічних умов, які забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології на основі групової взаємодії; 
 • розробити показовий відкритий урок, який ілюструватиме забезпечення процесу активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі групової взаємодії. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення теорії діяльності і діяльнісного підходу до розвитку особистості в навчанні (Ю. Д. Апресян, Л. П. Буєва, В. В. Давидов, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, М. С. Каган, А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Г. П. Щедровицький та ін.); сучасних філософських, психологічних і педагогічних концепцій, які розкривають природу особистості як суб'єкта суспільних відносин (М. Я. Басов, В. Я. Ляудіс, А. В. Петровський, К. Роджерс  та ін..); досліджень, присвячених розгляду основ активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (В. А. Бєліков, Р. А. Нізамов, Т. І. Шамова, Г. І. Щукіна); концепції спілкування і взаємодії (Л. П. Гримак, А. Н. Мудрик, Л. І. Сава та ін..); сучасні розробки педагогічної науки в області організаційних форм навчання (В. В. Краєвський, І .Я. Лернер, М. Н. Скаткін, І. М. Черг та ін.). 

 

Список використаних джерел: 
 1. Активные формы и методы обучения биологии //Сост. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. - М.: Просвещение, 1997. – 266 с.
 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 3. Анастасова  Л.Н.  Самостоятельные  работы  учащихся  по   общей биологии. – М.: 1989. – 122 с.
 4. Барна М.М., Похила Л.С., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. І частина. Дроб’янки, Рослини, Гриби. Навч. посіб. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2000. – 320 с.
 5. Башарин В.Ф. Педагогическая технология: что это такое? // Специалист. – 1993. - №3. – с.87-90.
 6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 264 с.
 7. Биологический эксперимент в школе / Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. – М.: Просвещение, 1990. – 90 с.
 8. Біологія 6-11: [Тестові завдання. Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл]. - К.: Генеза, 1998. – 88 с.
 9. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 1996. – 383 с.
 10. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. Санкт-Петербург: Паритет, 2000. – 112 с.
 11. Бруновт Е.П. Самостоятельные работы по биологии. - М.: Просвещение, 1983. – 190 с.
 12. Верзилин Н.Н., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. - М.: Просвещение, 1983. – 318 с.
 13. Верзілін М.М., Корсунська В.М. Загальна методика викладання біології. – К.: Вища школа, 1980. – 310 с.
 14. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 15. Голобородько Є.П. Загальні питання інтерактивного навчання // Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ”Олді-Плюс”, 2000. – 188 с.
 16. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу з біології. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 17. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66б 34-38.
 18. Домарацкая С.И. Интерактивные формы работы как факторы повышения познавательной активности учащихся // Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ”Олді-Плюс”, 2000. – 324 с.
 19. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавания биологии. - М.: Просвещение, 1985. – 352 с.
 20. Зверев И.Д., Мягкова А.Н., Бруновт Е.П. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии. – М.: Просвещение. 1984. – 413 с.
 21. Каган Л.С. Интерактивные методы обучения пониманию //Биология в школе, 1998. - № 3. – с.33-39.
 22. Карташова І., Гришко Т., Бабіч І. Методика розв’язування біологічних задач. – Херсон: “Персей”, 2001. – 96 с.
 23. Комиссаров Б.Д. Методологические проблемы биологического образования. – М.: Просвещение, 1991. – 117 с.
 24. Конюшко В.С. Как подготовить урок биологии. – Минск: Народная Асвета, 1987. – 110 с.
 25. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 26. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. 186 с.
 27. Кремень В. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет // Рідна школа. – 1998. - №11. – с.28-31.
 28. Кузнецов М.Е. Учитель и ученик в личностно-ориентированном образовательном процессе: концептуально-дидактический аспект // Відкритий урок. – 2002. - №11-12. – с.23-28, 34-39.
 29. Кузнецова В.І. Методика викладання біології. – Харків: Торсінг, 2001. – 164 с.
 30. Лишенко І.Д., Міхеєва Г.М., Юрик Л.О. Біологія: Запитання. Задачі. Вправи. Тести. – 6 клас. Посібник. – К.: Академія, 2000. – 201 с.
 31. Методика навчання ботаніки / За редакцією Падалко Н.В. і Федорової В.М.- К.: Радянська школа, 1986. – 206 с.
 32. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 1988. – 212 с.
 33. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 8-го класу загальноосвітньої школи – К.: Генеза, 2000. – 268 с.
 34. Муртазин Г.М. Активные формы и методы  обучения  биологии.  –М.: Просвещение, 1989. – 340 с.
 35. Мясоед П.А. Системно-деятельностный подход в психологии развития // Вопросы психологии. – 1999. - №5. – с.61-69.
 36. Никишов А.И., Мокаева З.А., Орловская Е.В. Внеклассная работа по биологии. – М.: Просвещение, 1980. – 181 с.
 37. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 38. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К.Ю. 2001. – 313 с.
 39. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтована освіта і технології // Неперервна професійна освіта: проблема, пошуки, корективи. – К.: Освіта. – 2000. – 169 с.
 40. Підласий А.І., Підласий І.С. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998. - №12. – с.44-46.
 41. Плечова З.Н. Біологічні задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1995. – 188 с.
 42. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтована освіта як особливий вид діяльності // Директор школи. – 2002. - №8. – с.60-66.
 43. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. - М.: АСАДЕМА, 2003. – 280 с.
 44. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у старшекласников. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.
 45. Програма з біології для загальноосвітніх навчальних  закладів 6-11 класи. – К.: Генеза, 2001. – 88 с.
 46. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.(Биология. - М.: Дрофа, 2002. – 92 с.
 47. Пугал Н.А., Розенштейн А.М. Кабинет биологии. – М.: Просвещение, 1983. – 161 с.
 48. Семененко О.П., Упатова И.П., Чурилова А.И. Методика преподавания биологии: Нестандартные формы проведения занятий по биологии в 6-10 классах. – Харьков: Скорпион, 2000. – 308 с.
 49. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков 8 кл. - С-Петербург, Паритет, 2001. – 122 с.
 50. Скаткин М.Н. Проблемы современной  дидактики.  –М.:  Педагогика, 1990. – 186 с.
 51. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Просвещение, 1991. – 177 с.
 52. Современный урок биологии / В.Н.Максимова и др., М.: Просвещение, 1985. – 190 с.
 53. Сурядова В.П., Строколіс О.І. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів з біології // Методика викладання біології, хімії, географії. – 1991. - №8. – с.39-47.
 54. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии: 6-8 кл.: Метод. пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 119 с.
 55. Сухомлин Н.І. Біологія в поняттях, термінах, таблицях та схемах. – К.: “Логос”, 1997. – 186 с.
 56. Тематичне планування навчального матеріалу курсу “Біологія” (9-11 клас) /Черняк В.М., Бабин І.І., Гадюк Т.В. та ін./. – Тернопіль: Мандрівець, 1997. – 96 с.
 57. Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.
 58. Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии. – М.: Просвещение, 1979. – 232 с.
 59. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 211 с.
 60. Хрестоматия по методике преподавания биологии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по биологическим специальностям / Сост. Карцева И.Д., Шубкина Л.С./ - 2-е издание. – М.: Просвещение, 1994. – 576 с.
 61. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 422 с.
 62. Шарко В.Д. Групова форма роботи як шлях до підвищення якості знань // Педагогічні науки. Збірник наук. праць. Випуск 15. – Херсон: Айлант, 2000. – 208 с.
 63. Якиманская И.С. Особенности познавательных интересов старшеклассников в условиях дифференциирующего обучения // Вопросы психологии. – 1989. - №3. – с.90-104.
 64. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
5824
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).