Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади активізації розумової діяльності дітей дошкільного віку у системі математичного виховання
1.1. Аналіз сучасних підходів до формування елементарних математичних уявлень дошкільників
1.2. Форми і методи роботи з формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку
2. Дослідження методики активізації розумової діяльності дошкільників з формування елементарних математичних за допомогою дидактичних ігор
2.1. Організація занять з активізації розумової діяльності дошкільників на заняттях з формування елементарних математичних уявлень
2.2. Обробка і аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти, від того, який старт буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві настанови та світорозуміння дорослої людини. Тому необхідно створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Це передбачає поступовий перехід від навчально-дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої, яка спрямована на організацію повноцінної життєдіяльності самої дитини як її активного суб’єкта.

Базовим компонентом дошкільної освіти та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» визначено логіко-математичну компетентність, яка передбачає наявність у дітей сформованих елементарних математичних уявлень і вмінь: здійснювати серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікувати геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; вимірювати кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; здійснювати найпростіші усні обчислення, розв’язувати арифметичні та логічні задачі; виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності; прагнути знаходити свої шляхи розв’язання завдань; уміти розмірковувати; довільно, у потрібний момент, відтворювати знання тощо.

Оскільки дошкільник тільки починає оволодівати елементарними математичними знаннями, доречно характеризувати його математичну компетентність як елементарну, але при цьому розглядати її як складну, комплексну характеристику розумового розвитку дітей, яка включає мотиваційний, змістовий, дійовий компоненти, тому розробка та дослідження методичної системи, орієнтованої на формування в дошкільників елементів математики на основі інтегрованих занять, які передбачають використання різноманітних компонентів навчальної діяльності, є важливою та актуальною проблемою.

Стан дослідження проблеми. Проблеми активізації розумової діяльності дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень висвітлені у роботах Баглаєвої Н.І., Білоусько Л., Ізотової Л. В., Конфорович А.Г., Лебедєвої З.Є., Сухар В. Л., Столяр А.А., Щербакової К.Й. та ін.

Об’єкт дослідження – методи і засоби розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - методичні засади активізації розумової діяльності дошкільників, спрямованої на формування їх елементарної математичної компетентності.

Мета роботи - теоретично обгрунтувати необхідність і доцільність використання активізаційних методів пізнання як засобу розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку, розробити приклад такого заняття і перевірити його на практиці.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено його основні завдання:

 • проаналізувати сучасні підходів до формування елементарних математичних уявлень дошкільників;
 • окреслити форми і методи роботи з формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку;
 • експериментально дослідити методику активізації розумової діяльності дошкільників з формування елементарних математичних уявлень за допомогою дидактичних ігор.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами ви-користовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми досліджен-ня, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття: спостереження, педагогічний експеримент, опитування та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 41 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 1997. - 182 с.
 2. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят // Дошк. вих. - 1999. - №7. - С. 3-4.
 3. Бажанюк В.С., Сак Л.А. Впровадження педагогіки ТРВЗ в роботі з дошкільнятами. - Луцьк. - 1999. - С. 3-41.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С.11-34.
 5. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтовний підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с..
 7. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Рідна школа - 2001 - №8. - С.7-9.
 8. Брежнева Е. Г. Формирование познавательной активности старших дошкольников в процессе обучения элементам математики / Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - Бердянск, 1997. - 176 с.
 9. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті // Дошкільне виховання. - 1999. - № 7. - С. 5-6.
 10. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 11. Воспитание и обучение детей шестого года жизни // Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: Просвещение. - 1987. - С. 58-116.
 12. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. - М.: Эксмо, 1997. - 214 с.
 13. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: Богдана , 2004. -231 с.
 14. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. -М., 1996.
 15. Ізотова Л. В. Формування математичних уявлень у дошкільників: курс лекцій. - Херсон: ХДПІ, 2006. - 144 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: К 63 Наук.-метод. Посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.
 17. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С. 19-21.
 18. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). - К.: Стилос, 2002. - 336 с.
 19. Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1996. - 232 с 
 20. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки» - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 21. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. - Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. - 48 с. 
 22. Кузьменко В. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - 354 с.
 23. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні особливості //Дошкільне виховання. - 2006. - № 1. – С. 41-44.
 24. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. - 344 с.
 25. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с. 
 26. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 27. Розвивальні ігри для дошкільнят: старша група / упор. Вл. Л. Сухар. - Харків: Веста, 2008. - 160 с.
 28. Стешенко В.В. Теоретические основы реализации межпредметных связей в учебном процессе. - Славянск, 1995. – 186 с.
 29. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів: Світ, 1991. - 130 с.
 30. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1981. - 628 с.
 31. Фоменко Л. Спільно-індивідуальна форма організації колективної діяльності // Дошкільне виховання. - 2007. - № 9. – С.10-11.
 32. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. /Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 
 33. Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1982. - 263 с.
 34. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. - Тернопіль: навчальна література «Богдан», 1996. - 219 с.
5803
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).