Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз джерел утворення майна підприємства ПАТ «КЮЗ»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Концептуальні засади аналізу джерел утворення майна підприємства
1.1 Характеристика джерел утворення майна підприємства, необхідність їхнього аналізу
1.2 Методичні підходи до аналізу джерел утворення майна підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз джерел утворення майна підприємства ПАТ «КЮЗ»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «КЮЗ»
2.2 Аналіз складу і структури джерел утворення майна підприємства
2.3 Аналіз власного капіталу підприємства
2.4 Аналіз довгострокової та короткострокової кредиторської заборгованості підприємства
2.5 Узагальнення результатів аналізу джерел утворення майна підприємства
РОЗДІЛ 3. Удосконалення аналізу джерел утворення майна підприємства
3.1 Напрямки удосконалення аналізу джерел утворення майна підприємства
3.2 Напрямки удосконалення аналізу джерел утворення майна підприємства ПАТ «Київський ювелірний завод»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже велика інфраструктура підприємств яка виготовляє та забезпечує послуги осіб, які того потребують. Але головним фактором в економіці держави це є фінанси підприємств, які використовуються та формуються цими підприємствами.
Питанням аналізу джерел утворення майна підприємства присвячено багато праць вітчизняних та закордонних науковців, зокрема таких як Кобилянська О. І, Гиляровска Л. Т., Косова Т. Д., Гиляровська Л. Т., Сіменко І. В. Крім того, вирішенню проблем вдосконалення методики аналізу джерел утворення майна підприємства присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців – Чугай А. В., Павловська О. В., Руда Р. В. та ін.
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами підприємства, є аналіз джерел утворення майна підприємства та ефективність їх використання. Саме на основі результатів такого аналізу керівництво приймає рішення щодо ефективності тих чи інших видів господарської діяльності, рішення про доцільність розвитку напрямків виробництва, про прибутковість видів продукції, що показує необхідність дослідження різних методик аналізу і визначає актуальність обраної теми.
Джерела утворення майна підприємства – це протилежна активу частина бухгалтерського балансу – сукупність усіх зобов'язань (джерел формування засобів) підприємства. Містить власний капітал – статутний і акціонерний, а також позиковий капітал (кредити, згруповані по складу й строках погашення).
Предметом дослідження є аналіз джерела утворення майна підприємства.
Об’єктом роботи обрано ПАТ «Київський ювелірний завод» та результати його діяльності.
Метою даної роботи є визначення шляхів удосконалення аналізу, структури капіталу підприємства та його оптимізації.
Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:
дослідити сучасні напрямки аналізу джерел утворення майна підприємства як джерело фінансування діяльності підприємства;
визначити сутність джерел утворення майна підприємства, їхфункції та складові;
визначити стан фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження;
проаналізувати ефективність використання джерел утворення майна підприємства;
надати рекомендації щодо оптимізації аналізу джерел утворення майна підприємства.
Також при проведенні дослідження використовувались методи та прийоми економічного і фінансового аналізу – статистичні, порівняння, відносних величин, метод факторного аналізу. Результати проведеного дослідження мають практичне застосування та можуть бути використані на досліджуваному підприємстві, а також на інших підприємствах України.
 
РОЗДІЛ 1. Концептуальні засади аналізу джерел утворення майна підприємства
 
1.1 Характеристика джерел утворення майна підприємства, необхідність їхнього аналізу
 
Категорію «джерел утворення майна» ще у ХVІІІ ст. використовували у своїх працях А. Сміт, Н. Х. Бунге, В. П. Косинський та інші.
Сучасна література приділяє велику увагу питанням джерел утворення майна клієнта, існує безліч трактувань цієї категорії, що свідчить про еволюцію цього поняття залежно від ступеня розвиненості економіки країни та середовища функціонування кредитних установ.
Незважаючи на велику кількість досліджень, до теперішнього часу серед науковців та практиків, а також у нормативно-правових актах відсутній єдиний підхід щодо змісту категорії «джерела утворення майна підприємства».
В сучасній економічній літературі та нормативних актах зустрічаються наступні підходи до визначення сутності категорії «джерела утворення майна підприємства» (таблиця 1. 1).
 
Таблиця 1.1
Існуючі підходи до визначення сутності категорії «джерела утворення майна підприємства»
Поняття Визначення
12
Джерела утворення майна підприємстваЦе капітал – власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи – майно і об'єкти (ресурси), які є на підприємстві, які контролюються підприємством в результаті попередніх (минулих) подій, та використання яких, як очікується, призведе до збільшення капіталу [1]. 
Джерела утворення майна підприємстваЦе – протилежна активу частина бухгалтерського балансу – сукупність усіх зобов'язань (джерел формування засобів) підприємства. Містить власний капітал – статутний і акціонерний, а також позиковий капітал (кредити, згруповані по складу й строках погашення) [2]. 
Джерела утворення майна підприємстваЦе- стан, що показує проходження об'єктом якої-небудь дії, він також може позначати й результат такої дії [3]. 
 
Нормативно-правове регулювання звітності підприємств в Україні здійснюється указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України. До основних нормативно-правових джерел регулювання належать: Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [4], Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку, Порядок надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не
Фото Капча