Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності використання чистого прибутку компанії

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Контрольна робота з дисципліни:
«Міжнародна фінансова аналітика»
на тему:
 
«Аналіз ефективності використання чистого прибутку компанії»
 
Зміст
 
Вступ
1. Загальні поняття прибутку підприємств
2. Механiзм аналізу прибутку
3. Розрахунок прибутку (збитку) звітного періоду
4. Аналіз використання прибутку
5. Рентабельність аптечних підприємств
6. Оцiнка рентабельності
Список використаних джерел
 
Вступ
 
В даний час підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших стала прибуток.
В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку – прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Проте, не можна вважати, щопланування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Не меншою мірою в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів.
Формування механізму жорсткої конкуренції, непостійність ринкової ситуації, ставили перед підприємством необхідність ефективного використання наявних у його розпорядженні внутрішніх ресурсів, з одного боку, а з іншого, своєчасно реагувати на зовнішні умови, до яких відносяться: фінансово-кредитна система, податкова політика держави,  механізм ціноутворення, кон'юктура ринку, взаємини з постачальниками і споживачами. Внаслідок перерахованих причин змінюються і напрями аналітичної діяльності.
Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва, потрібна державна економічна політика, яка сприяла б формуванню середовища, сприятливого для господарської діяльності і орієнтувало підприємство на максимальне отримання прибутку  (доходів).
Так як, саме держава визначає успішне функціонування підприємства, то проблеми формування та використання прибутку в даний час дуже актуальні.
Оптимізація розподілу прибутку, тобто проведена на підприємстві фінансова політика розподілу прибутку має забезпечити зростання обороту, збільшення власного капіталу, досягнення оптимальної структури капіталу.
 
1. Загальні поняття прибутку підприємств
 
Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якої аптеки є її прибутковість. Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.
Прибуток – це частина доходу, що залишається в аптецi пiсля вiдшкодування усiх витрат, пов’язаних з виготовленням лiкiв, реалiзацiєю лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення. Прибуток є найважливiшим узагальнюючим показником оцiнки ефективностi функцiонування кожної аптеки, оскiльки саме в прибутку вiдображаються результати всiх сторiн дiяльностi – виготовлення лiкiв, реалiзацiя готових лiкарських засобiв, ефективнiсть використання всiх ресурсiв, собiвартiсть.
В отриманi прибутку зацiкавленi всі аптеки. Для цього варто користуватися ланцюжком досягнення успіху в рамках управління якістю та прикладами стримуючих факторів.
Інформаційною основою для аналізу прибутку є:
Бізнес-план.
Фінансовий план.
Баланс підприємства  (форма 1) .
Звіт про фінансові результати  (форма 2) .
Звіт про рух грошових коштів  (форма 3) .
Звіт про власний капітал  (форма 4) .
Декларація про прибуток підприємства.
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  (додаток А).
Зведена таблиця основних показників (форма 22).
Дані бухгалтерського обліку – рахунок 79 „Фінансові результати» та його субрахунки:
791 „Результат основної діяльності»;
792 „Результат фінансових операцій»;
793 „Результат іншої звичайної діяльності»;
794 „Результат надзвичайних подій»;
Матеріали маркетингових досліджень.
Прибуток – це один із основних показників, який вивчають всі користувачі інформації (внутрішні та зовнішні) з огляду на свої інтереси. Так, керівники підприємств аналізують темпи зростання прибутку, адже зростання прибутку становить базу для самофінансування розширеного відтворення виробництва, вирішення соціальних проблем і задоволення матеріальних потреб трудових колективів.
Основними цілями аналізу прибутку є такі:
перевірка обґрунтованості й напруженості планового прибутку;
загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;
визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом), вивчення динаміки зміни прибутку за кілька звітних періодів;
вивчення впливу на зміну суми прибутку чинників, які водночас є складовими частинами прибутку;
визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві;
вивчення основних напрямів розподілу прибутку.
У процесі аналізу прибутку потрібно з’ясувати:
на яку величину змінився рівень прибутку від реалізації, чистого прибутку;
чи збігаються тенденції зміни цих показників та якими факторами обумовлені виявлені зміни.
До того ж, доцільно визначити структуру джерел формування чистого прибутку у відсотках від чистого доходу (виручки) від реалізації.
 
2. Механiзм аналізу прибутку
 
Загальна сума прибутку характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства.
Згідно з П (с) БО для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звідного періоду з витратами, які були здійснені для одержання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку та звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і списання грошей.
З метою визначуння прибутку в формі 2 звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Таким чином, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:
Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ;
Розрахунок валового прибутку (збитку) ;
Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) від операційної діяльності;
Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;
Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;
Визначення чистого прибутку (збитку)
Фото Капча