Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст розрахункової роботи
 
Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності
2.2 Структурно-динамічний аналіз джерел коштів
3. Параметричний аналіз
3.1 Аналіз показників платоспроможності
3.2 Аналіз показників фінансової стійкості
4. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
В сучасних умовах переходу України до ринкових відносин підвищуються вимоги до економічної підготовки спеціалістів. Це вимагає нових підходів в організації аналітичної роботи в Україні в цілому та на підприємствах зокрема, в підвищенні рівня аналітичної підготовки. економічних кадрів.
Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, що визначаються суб’єктивними та об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.
Економічний аналіз – дисципліна, вивчення якої допомагає сформувати необхідні професійні якості економістів вищої кваліфікації. Необхідність аналітичних знань та навичок пояснюється потребами практики, що виникли в період докорінної зміни умов господарювання підприємств і переходу до ринкових відносин.
Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань з даного курсу та вміння їх застосувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з літературними джерелами, нормативними документами, вміння застосовувати теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи. Виконання розрахункової роботи допоможе закріпити отримані на лекціях теоретичні знання і оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств.
 
1. Загальна характеристика підприємства
 
Об’єктом дослідження даної розрахункової роботи є закрите акціонерне товариство “Науково-виробниче підприємство”Західцукор” (Надалі ЗАТ “НВП”Західцукор”).
„НВП”Західцукор” – це акціонерне товариство закритого типу, яке було створено на базі бувшого державного підприємства.
„НВП”Західцукор” створене на підставі рішення Установчих зборів закритого акціонерного товариства. Протокол від 18 серпня 2003року, а також Законів України”Про господарські товариства”Про власність”Про підприємництво”
Товариство утворене і діє на основі Установчого договору і даного Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством України.
Засновниками Товариства є у відповідності з чинним законодавством особи, що прийняли рішення про його заснування і затвердили умови і положення Установчих документів.
Акціонерами Товариства є особи, які володіють акціями Товариства, визнають і зобов’язуються виконувати умови і положення Установчих документів Товариства.
Акціонери і Засновники користуються рівними правами.
Засновники Товариства зобов’язані внести відповідні вклади в Статутний фонд Товариства Засновниками та Акціонерами Товариства є юридичні особи.
Повне найменування Товариства: українською мовою:
Закрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство”ЗАХІДЦУКОР”
Скорочене найменування Товариства: українською мовою:
ЗАТ” НВП”Західцукор”
Юридична адреса Товариства:
Україна, 35821 с. Оженин Острозького р-ну, Рівненської обл, вул. Заводська, 31.
Метою діяльності являється отримання прибутку від виробничої, господарської, та інших видів підприємницької діяльності у відповідності з діючим законодавством України.
Предметом діяльності Товариства є:
1. Упровадження нових технологій зберігання і переробки цукрового.
2. Виробництво та реалізація цукру, в тому числі цукру -піску, меляси, жому, сиропу.
3. Виробництво та реалізація сухого та гранульованого жому.
4. Реалізація всієї продукції та відходів.
5. Надання послуг по передачі електроенергії власними електромережами населенню та організаціям.
6. Вирощування у власному підсобному господарстві свиней та ВРХ для господарських потреб.
7. Розфасовка та реалізація готової продукції
8. Діяльність Товариства не обмежується вищеназваними видами діяльності. Товариство має цивільні права і несе обов’язки, які необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені національним законодавством України.
Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами в порядку та на умовах, які передбаченні чинним законодавством України.
Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені законодавством, головні з яких є: експорт та імпорт товарів.
Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також складає статистичну звітність, яка надсилається органам державної статистики України згідно чинного законодавства.
Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність.
 
2. Аналіз фінансового стану підприємства
 
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства.
Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.
Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства визначаються його завданнями та передбачають:
Аналіз структури та динаміки коштів підприємства за ступенем ліквідності.
Аналіз джерел коштів.
Аналіз показників платоспроможності.
Аналіз показників фінансової стійкості.
Методика аналізу фінансового стану підприємства:
Розраховуються нижченаведені показники за аналізовані періоду часу.
Визначається характер динаміки.
У випадку виявлення негативної динаміки чи тенденції проводиться факторний аналіз для встановлення розміру впливу негативно діючих факторів.
Розробляються заходи щодо зменшення негативно діючих факторів та вишукуються джерела коштів для здійснення цих заходів.
 
2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності
 
Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки
Фото Капча