Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового стану ВАТ "РІВНЕ-АВТО"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
1.1 Сутність фінансового стану та показники, що його визначають
1.2 Інформаційна база діагностики фінансового стану
1.3 Економіко – організаційна характеристика підприємства ВАТ «Рівне – Авто»
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «РІВНЕ-АВТО»
2.1 Структурно – динамічний аналіз майна підприємства Аналіз складу майна ВАТ «Рівне – Авто» за 2008-2010 роки, тис. грн.
2.2 Структурно – динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ «Рівне – Авто»
2.4 Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ «Рівне – Авто»
2.5 Аналіз показників ділової активності
2.6 Прогнозний аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Рівне – Авто»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «РІВНЕ – АВТО»
Висновки
Список використаної джерел
 
Вступ
 
В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об'єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.
Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, власними працівниками, а також за результатами виробничо-фінансової діяльності. Здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання характеризує його фінансовий стан.
Під фінансовим станом підприємства розуміють також рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.
Фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємств. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.
Основні питання оцінки фінансового стану підприємств розглянуті в працях провідних учених Н. М. Внукової, Є. В. Майдебури, Є. В. Песоцької, А. В. Сидорової, І. К. Бєляєвського, Г. Д. Кулагіної.
Метою написання даної роботи є визначення фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Рівне-Авто» та аналіз ефективності використання його майна.
Об’єктом дослідження є фінансова звітність ВАТ «Рівне-Авто» за 2007 – 2009р. р. : баланс, звіт про фінансові результати.
Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників фінансового стану підприємства, таких як:
- показники майнового стану та фінансової стійкості;
- показники ліквідності та платоспроможності;
- показники ділової активності підприємства;
- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу
Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; фінансових коефіцієнтів – для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; інтегральних оцінок – для узагальнення результатів фінансового аналізу; графічний метод – для наочного подання результатів досліджень і загальнонаукові методи теоретичного узагальнення й порівняльного аналізу, якісного аналізу.
 
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
 
1.1 Сутність фінансового стану та показники, що його визначають
 
Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів. У свою чергу фінансовий стан суб’єктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності. Якщо господарська діяльність забезпечує прибуток, то утворюються додаткові джерела коштів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового становища підприємства. Брак або неправильне формування і використання актів може виявитись головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості постачальників за одержані сировину й матеріали, неповного та неритмічного забезпечення підприємницької діяльності необхідними ресурсами, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов’язань перед власниками, державою та найманими працівниками. Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних і якісних показників господарювання.
Фінансовий стан підприємства може бути задовільний або незадовільний.
Задовільний фінансовий стан – це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Незадовільний фінансовий стан – характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв’язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі:
• перша – оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;
• друга – підготувати інформацію, необхідну для прогнозування майбутньої діяльності підприємства;
• третя – порівняти показники діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі.
За допомогою чітко організованого аналізу можна вчасно відстежити погіршення фінансового стану підприємства, коли поряд із показниками стабільності фінансового стану з'являються показники, що характеризують негативні тенденції у виробничій та господарській діяльності, які
Фото Капча