Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового стану ВАТ «Суха балка»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
В цій курсовій роботі мною буде проведений аналіз промислового підприємства ВАТ «Суха балка». За допомогою комплексного фінансового аналізу, будуть оцінюватися результати фінансової діяльності данного підприємства, розглядатися структура майна підприємства, а також буде проведена оцінка та економічна діагностика підприємства : наліз платоспроможності, його фінансової незалежності, ділової активності, фінансової стійкості. Інформація фінансового характеру являє собою баланс підриємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за 2007р.
Аналіз, який я буду проводити, вважається зовнішнім аналізом через те, що він базується на звітних даних, які підлягають публічному поширенню, а результати аналізу будуть відкритими. Інформація, отримана під час проведення аналізу, може бути відкрита для багаточисельних користувачів. Для комплексного анализу фінансового стану промислового підприємства ВАТ «Суха балка» необхідно оцінити тенденції загальних показників, які характеризують фінансовий стан підприємства з різних сторін.
 
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика підприємства
 
Вiдкрите акцiонерне товариство "СУХА БАЛКА" є одним з найбiльших пiдприємств з добуванняя залiзної руди пiдземним способом на територiї України. Історiя пiдприємства бере свiй початок з минулого столiття, коли в 1885 роцi англiйський пiдприємець К.Д. Перi, а в 1896 роцi торговельний будинок "Емерiк i К" почали розробку родовища залiзних руд вiдкритим способом на територiї нинi дiючого акцiонерного товариства. В 1912 роцi вводиться в експлуатацiю перша шахта "Попковська" - одна з найбiльших в той час з виробничою потужнiстю 10 тисяч тон руди на мiсяць, що виявилося початком пiдземної розробки нашого родовища. Дальший розвiток пiдприємства був обумовлений бурхливим розвитком промисловостi i збiльшенням потреби металу в Українi i в Європi, ростом потреби залiзної сировини. Інтенсивному розвитку сприяло також i зручне розтошування родовища, розвинута iнфраструктура залiзницi для доставки сировини споживачам. Пiсля реконструкцiї в 1962 роцi введена в експлуатацiю шахта iм. Фрунзе, а в 1980 роцi нова шахта "Ювiлейна" разом з цiлим комплексом поверхових промислових споруд. По закiнченню 100-рiчного перiоду - перiоду пiдйомiв i спадiв, реконструкцiї i структурних перетворень, пiдприємство вижило i створило стiйку перспективу для своєї подальшої роботи. Рудник "СУХА БАЛКА" перший серед гiрничорудних пiдприємств України став Вiдкритим акцiонерним товариством. Маючи 112-й рiчний досвiд роботи, ВАТ володiє досвiдом високопрофесiйних кадрiв i великою сировинною базою, стабiльно i надiйно працює на задоволення попиту своїх споживачiв i упевненно дивиться у майбутнє.
ВАТ "СУХА БАЛКА" складається з таких структурних пiдроздiлiв: 
- шахта "Ювiлейна" - виробнича потужнiсть складає: сира - 2135,9 млн.тон, товарна - 1933,9 млн.тон залiзної руди в рiк з якiстю залiза: сира - 56,31%, товарна - 57,74%;
- шахта iм. Фрунзе - виробнича потужнiсть складає: сира - 1148,9 млн.тон, товарна - 1094,3 млн. тон залiзної руди в рiк з якiстю залiза: сира - 57,45%, товарна - 58,22%; 
- шахтобудiвельне управлiння виконує капiтальне будiвництво пiдземних виробок;
- шахта "Пiвденна" дiє як запасний механiзований вихiд на поверхню;
- допомiжнi цехi: ремонтно-механiчний цех; енергетичний цех; управлiння з транспорту, збуту та соцiальним питанням; ремонтно-будiвельний цех; цех з переробки лiсу; 
- управлiння по забезпеченню виробництва; управлiння по правовiй та економiчнiй безпецi; цех громадського харчування; iнформацiйно-обчислювальний центр; спецiалiзована пiдземна технiчна енерголабораторiя; науково-дослiдна маркшейдерська лабораторiя; 
- друкарня; 
- профiлакторiй. ВАТ "СУХА БАЛКА" та iї структурнi пiдроздiли розташованi в м.Кривий Рiг Днiпропетровської областi.
Основним видом виробничої дiяльностi Товариства є видобуток товарної залiзної руди. За 2007 рiк пiдприємство виробило товарної залiзної руди в розмiрi 3028,2 тис.тон товарної продукцiї, що дорiвнює 99,7 вiдсоткiв вiд загального обсягу товарної продукцiї. Крiм цього пiдприємство надає послуги промислового характеру якi складають 0,3 вiдсотка вiд загального обсягу товарної продукцiї. Послугами промислового характеру є вироби з деревини, виробництво друкарської продукцiї, стисненого повiтря, трикотажнi вироби, теплоенергiя. У звiтному роцi галузь, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, була на пiдйомi. Внаслiдок зростання попиту на товарну руду зросли цiни та обсяги виробництва. Емiтент зазнає конкуренцiї з боку 2-х бiльш потужнiших вiтчизняних комбiнатiв, внаслiдок того, що товарна руда конкурентiв має менший змiст шкiдливих домiшкiв (Р та S). Новi технологiї не впроваджуються, новi товари не випускаються.
 
РОЗДІЛ 2. Аналіз балансу підприємства
 
Аналіз фінансової діяльності промисловго підприємства ВАТ «Суха балка» продовжується оцінкою майнового положення та структури капіталу за данними балансу 2007р. Розглянув баланс можемо зробити висновки, що загальна вартість майна ВАТ «Суха балка» на початок звітного періоду складала 328048,0 тис.грн., а на кінець – 349921,0 тис.грн. Ці дані показують, що ВАТ «Суха балка» - велике підприємство.
Дослідження структури та динаміки фінансового стану промислового підприємства ВАТ «Суха балка» проводиться за допомоою складання агрегованого порівняльного аналітичного балансу. Складений агрегований баланс ВАТ «Суха балка» наведений нижче в таблицях 2.1 та 2.2 
Аналіз балансу ВАТ«Суха балка» дозволяє зробити наступні висновки про фінансовий стан підприємства. Загальна вартість майна, яка на початок періоду складала 328048,0 тис. грн., за аналізований період збільшилася на 21783,0 тис. грн. або майже на 7%. 
Необоротні активи (іммобілізовані засоби) зросли за аналізований період на 5,22 % або на 9524,0 тис. грн., а головною причиною збільшення абсолютного розміру необоротних активів є збільшення незавершеного будівництва. Питома вага
Фото Капча