Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансової стійкості на ТОВ «Біосфера»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
На стабільність економічного розвитку держави позитивно впливає налагодження тісних господарських зв’язків між суб’єктами господарювання. У цьому контексті важливо забезпечити високу фінансову стійкість суб’єктів ринку, що сприятиме мінімізації фінансових ризиків для всіх учасників розрахунків, скороченню неплатежів, активізації кредитних відносин і, врешті, підвищенню ефективності економічних процесів у господарському обороті України, суттєву роль у якому відіграє виробничий сектор економіки. Таким чином, актуальною стає проблема створення таких умов власної роботи підприємства й розробка виробниками відповідним цим умовам фінансово-господарської політики, які сприяли б досягненню поставленої мети покращення фінансових результатів діяльності підприємства, збільшення його прибутку та підвищення фінансової стійкості підприємства, що підтверджує актуальність теми курсової роботи.
Сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а платоспроможність виступає її зовнішнім проявом. Але щоб управляти фінансовими ресурсами та їх розподілом, потрібно знати механізм їх формування, уміти визначити частку кожного фактору їх росту або зниження.
Однак фінансова стійкість є однією із самих складних економічних категорій. Вивчивши основні показники фінансової стійкості, фактори її впливу, ліквідність балансу та наявність власних оборотних коштів та їх раціональне використання можна розробити науковий підхід до рішення багатьох проблем, наприклад, підвищити ефективність використання власних та позикових коштів,їх розміщення на стадіях кругообігу, досягнення кінцевих результатів при найменших витратах. При цьому зміцнення комерційного розрахунку у всіх ланках виробництва кожного окремого підприємства у вирішальному ступені залежить від управління прибутком і виявлення специфічних резервів підвищення фінансової стійкості кожного окремого господарюючого суб'єкта.
Об'єктом дослідження в даній роботі є фінансові результати діяльності підприємства та фінансова стійкість зокрема.
Предметом дослідження є аналіз фінансової стійкості діяльності підприємства та заходи спрямовані на її стабілізацію.
Мета курсової роботи полягає в здійсненні економіко-теоретичного вивчення сутності фінансової стійкості підприємства, проведенні аналізу цієї категорії, що є об'єктом дослідження, визначенні напрямів удосконалення аналізу фінансової стійкості, а також розробка і обґрунтування системи заходів щодо реалізації зазначених напрямів та усунення виявлених недоліків.
Відповідно до цієї мети в ході дослідження були поставлені такі завдання:
визначити сутність фінансової стійкості діяльності підприємства,
дослідити характерні риси стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають;
проаналізувати фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства;
розробити рекомендації по впровадженню систем та методів покращення аналізу фінансової стійкості підприємства.
Проблеми фінансової стійкості та її аналізу вивчє багате коло вчених, серед, яки є ті, що зацікавлені у визначені теоретичних аспектів цього питання,а є ті, що прагнуть вже існуючу медодику оцінки фінансової стійкості застосувати на практиці. Прихильниками ж обох направлень є Бука Л.Ф., Жежера М., Ковалев В.В., Мартюшева Л.С., Петряева 3.Ф. та інші. 
Але для того, щоб здійснити аналіз фінансової стійкості самостійно на базі вивченої літератури інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів, а зокрема фінансової стійкості була обрана фінансово – господарська діяльність ТОВ «Біосфера» за 2005-2007 роки.
 
1. Теоретична сутність та значення фінансової стійкості
 
1.1 Характеристика суті та значення фінансової стійкості
 
Значення терміна «фінансова стійкість», як правило, досить часто трактується залежно від контексту, використання аналітичних методів та рівня систем, що розглядаються. Такий підхід характеризується відсутністю суворої обгрунтованості та чіткості визначень і досить часто стає причиною змішань понять і невизначеності категорії.
В «Універсальному економічному словнику» стійкість трактується, як сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і збитків [9,с.56].
 «Великий енциклопедичний словник» містить таке визначення: «Стійкість системи – спроможність системи відновлювати попередній (або близький до нього) стан після деякого збурення, яке виявляється у відхиленні параметрів системи від номінального значення» [5, с.89]
«Словник української мови» пояснює стійкість, як здатність довго зберігати і проявляти свої властивості, не піддаватись руйнуванню і псуванню. В. Даль трактує стійкість, як здатність «вистояти супроти чогось, встояти, успішно протистояти силі, витримати, не поступитися» [3. с.948]
Етимологія терміна «стійкість» базується на постійності стану, сталості певних параметрів. У більш широкому розумінні цей термін означає здатність системи виконувати свої функції всупереч дії ендогенних та екзогенних факторів.
В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття фінансової стійкості підприємтсва. Нерідко його ототожнюють з такими економічними поняттями, як надійність, платоспроможність, ліквідність. Так, деякі автори стверджують, що фінансова стійкість визначається рівнем ліквідності та платоспроможності. Слід зауважити, що ліквідність підприємства характеризує механізм перетворення фінансових чи матеріальних активів у грошові кошти з метою своєчасного виконання зобов’язань, а платоспроможність визначається здатністю суб’єкта господарювання своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання. Це дуже важливі складові, але врахування тільки їх під час визначення фінансової стійкості підприємства є недостатнім.
Мартюшева Л.С. та Орєхова К.В. визначають фінансову стійкість як своєрідне перевищення доходів над витратами. Твердження, що фінансова стійкість визначається рівнем його прибутку і рентабельністю, видаються дуже спірними. Безумовно, рівень прибутку є важливим узагальнюючим показником діяльності, але для визначення фінансової стійкості потрібно знати за рахунок яких джерел його отримано і як він був розподілений. Ознакою фінансової стійкості насамперед є стабільність джерел доходу[12, с.34]
Ковалев В.В ставить фінансову стійкість у залежність від відповідності діяльності підприємства нормативним узагальнюючим показникам, які синтезують характеристики економічних складових стійкості: обсяг і структура власних коштів, рівень доходів прибутку, достатність
Фото Капча