Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансових результатів підприємства

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів підприємства
 
Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток. Основними функціями прибутку є:
оцінювання підсумків діяльності підприємства;
розподіл доходів між підприємством і державою, роботодавцем і найманими працівниками;
утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.
Термін „рентабельність” походить з німецької „rentabel” (дохідний, прибутковий) і означає показник економічної ефективності виробництва на окремих підприємствах, у різних галузях та в цілому в національній економіці.
Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:
систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;
виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їх впливу;
вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;
виявлення резервів збільшення прибутку;
розробка заходів для використання виявлених резервів.
Основними джерелами інформації для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:
- плани економічного і соціального розвитку підприємства;
- форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) ;
- форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ;
- декларація про прибуток підприємства.
 
Склад доходів та витрат підприємства
 
Основну інформацію про фінансові результати та їх формування у складі доходів та витрат підприємств можна знайти у формі № 2. Порядок її складання, як і інших фінансових звітів підприємств, регламентується Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07. 02. 2013.
За діючими в Україні фінансовими стандартами, діяльність підприємства можна поділити на види:
1) операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
в свою чергу, основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;
2) інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;
3) фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;
4) інша звичайна діяльність підприємства – всі господарські операції в межах звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю.
Основою діяльності підприємства є звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Наслідки надзвичайних подій (техногенні аварії, стихійні лиха тощо) також відображаються у відповідних стаття доходів та витрат підприємства.
Відповідно до розподілу видів діяльності складено перший розділ форми № 2 з групуванням доходів та витрат за видами діяльності підприємства. Схематично це можна зобразити на рис. 11. 1.
У скороченому вигляді склад статей доходів та витрат підприємства наведено в таблицях 1 та 2.
 
Таблиця 1
Склад доходів підприємства
№Стаття доходівЗміст статті
1Чистий дохід від реалізації продукціїдохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, та податків і зборів
2Інші операційні доходидохід від операційної оренди активів; від операційних курсових різниць; від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки
3Дохід від участі в капіталідохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі
4Інші фінансові доходидивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) 
5Інші доходидохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства
 
 
Таблиця 2
Склад витрат підприємства
№Стаття витратЗміст статті
1Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів
2Адміністративні витратизагальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства
3Витрати на збутвитрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо
4Інші операційні витратисобівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу; суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості 
5Фінансові витративитрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями
6Втрати від участі в капіталізбиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі
7Інші витратисобівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства
 
Аналіз прибутку підприємства та рентабельності
 
Факторні моделі для аналізу прибутку можна обґрунтувати, виходячи із сутності цієї економічної категорії:
прибуток – це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що визначається різницею отриманих доходів та пов’язаних з ними витрат.
Відповідно до цього тлумачення можна виписати декілька розрахункових формул визначення прибутку у вигляді адитивних моделей за єдиною логікою:
В прогнозуванні та виборі оптимальних рішень щодо збільшення прибутків більшою мірою застосовуються методи не детермінованого, а стохастичного факторного аналізу. Тоді, виявивши існуючу в попередніх періодах залежність прибутків від певних факторів (наприклад, торгових площ, витрат на маркетинг тощо) можна будувати стохастичні моделі: одно чи багато факторні, лінійні чи нелінійні – зважаючи на характерний тип зв’язку з результативним показником.
Обов’язковою умовою при цьому є правильний відбір факторів. Наприклад, його можна здійснити за значенням коефіцієнта кореляції: при встановленні істотного зв’язку фактора з результативним показником (значення коефіцієнта парної кореляції на рівні ≥ 0, 6) модель можна застосовувати для аналізу та прогнозування. Можливі і інші, складніші варіанти перевірки зв’язку факторів та адекватності побудованих факторних стохастичних моделей, які детальніше вивчаються в дисципліні «Економіко-математичні методи і моделі». Якщо виявилось, що на прибуток найбільше впливає якийсь один фактор, то в загальному вигляді така модель може бути представлена у вигляді
Рентабельність – відносний показник економічної ефективності роботи підприємства, використання певного його ресурсу чи капіталу.
Рентабельність (або прибутковість) може виражатись багатьма показниками, розрахунок яких базується на однаковому принципі – прибуток ділиться на показник, ефективність використання якого досліджується:
Таким чином, можна запропонувати розгорнуту систему показників рентабельності, вичерпний перелік якої є досить складним – показників може бути стільки, скільки потрібно для аналітика в його дослідженнях.
Але в практиці аналізу господарської діяльності найбільшого поширення набули такі основні показники рентабельності:
рентабельність продукції – досі немає єдино прийнятого методу її розрахунку, найчастіше здійснюється за формулою 11. 3, але за описаною вище логікою можна застосовувати і формулу 11. 4, зазначивши в аналітичних коментарях спосіб розрахунку:
Звичайно, як і для аналізу прибутків, рентабельність можна аналізувати на основі моделей стохастичного факторного аналізу, що за умови правильного відбору факторів поглибити результати аналізу та виявити додаткові можливості збільшення рентабельності – ті, які на основі детермінованих моделей виявити неможливо.
 
Контрольні запитання
 
Що таке прибуток підприємства? Які його основні функції?
Перерахуйте головні завдання аналізу фінансових результатів підприємства
Які основні джерела інформації для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства?
На які види можна поділити діяльність підприємства за діючими в Україні фінансовими стандартами?
На основі яких статей доходів характеризується склад доходів підприємства та в чому зміст даних статей?
Яким чином відбувається формування фінансових результатів підприємства?
На основі яких статей витрат характеризується склад витрат підприємства та в чому зміст даних статей?
Що таке рентабельність підприємства та як вона визначається?
Які основні показники рентабельності підприємства та як вони розраховуються?
Фото Капча