Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз основних засобів на ТДВ «Трембіта»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
«Аналіз основних засобів на ТДВ «Трембіта» 
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Характеристика діяльності ТДВ «Трембіта»
2.2. Аналіз структури і стану основних засобів 
2.3. Аналіз руху основних засобів 
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
Висновки 
Список використаних джерел ІНФОРМАЦІЇ 
Додатки 
 
 ВСТУП
 
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних засобів. В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства.
Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів.
Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміну служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.
Метою курсової роботи є аналіз основних засобів на ТДВ «Трембіта».
Виходячи з поставленої мети можна сформувати наступні завдання:
1. Дослідження теоретичних основ аналізу основних засобів;
2. Розрахунок показників ефективності руху основних засобів, аналіз їх стану та інтенсивності використання на конкретному підприємстві – об’єкті дослідження.
3. Розробка шляхів покращення використання основних засобів.
Предметом дослідження курсової роботи є дослідження економічної ефективності використання наявних основних засобів.
Об’єктом дослідження виступає діяльність ТДВ «Трембіта».
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
 
Завдання аналізу основних засобів (ОЗ) : виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів ОЗ; визначення рівня використання ОЗ і факторів, які впливають на нього; установлення належної комплексності наявного парку обладнання; з’ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю; розрахунок впливу використання ОЗ на обсяг виробництва; виявлення резервів підвищення ефективності використання ОЗ. Джерела інформації: паспорт підприємства, плани економічного, соціального, технічного розвитку, форми статистичної звітності, дані про наявність невстановленого та зайвого обладнання, матеріали інвентаризації основних засобів, інвентарні картки обліку ОЗ, матеріали відділів головного механіка, головного енергетика, головного технолога та інші.
Аналіз використання основних засобів розпочинають з оцінки змін у наявності основних засобів на кінець звітного періоду порівняно з початком та з визначення темпів зростання (темпів росту і приросту). Наступним етапом аналізу є дослідження змін, які відбулися в структурі основних засобів. Під структурою основних засобів розуміють співвідношення окремих груп основних засобів. Кожне підприємство повинне намагатися створювати оптимальну структуру основних засобів, постійно поліпшувати її шляхом оновлення та модернізації обладнання, зменшення частки зайвого, малоефективного обладнання, підвищення рівня автоматизації, механізації, спеціалізації і кооперування.
Аналіз змін структури основних засобів проводиться методом порівняння питомої ваги кожної групи основних засобів щодо їх загальної вартості на кінець звітного періоду з аналогічними показниками на початок періоду. Найбільшу питому вагу в складі основних засобів повинні становити виробничі основні засоби, тобто ті фонди, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції. Особливу увагу приділяють активній частині основних виробничих засобів – ОВЗ, оскільки саме ці засоби характеризують виробничі можливості підприємства. Зростання питомої ваги активної частини промислово-виробничих основних засобів вважається прогресивною тенденцією, тому що цей чинник позитивно впливає на підвищення ефективності використання фондів, збільшення виробничої потужності.
Для глибшого дослідження та розроблення заходів з підвищення ефективності використання основних засобів потрібно вивчити віковий склад різних видів обладнання. Він характеризує технічний рівень основних засобів і ступінь їх моральної зношеності, дає можливість визначити придатне обладнання, а також обладнання, яке потребує капітального ремонту, непридатне обладнання та обладнання, що належить списати. Важливим етапом аналізу основних засобів є дослідження їх технічного стану основних виробничих фондів, який характеризується наступними показниками.
Коефіцієнт оновлення – відношення вартості ОЗ, що були придбанні за звітний період, до вартості основних засобів на початок цього ж періоду. Коефіцієнт придатності – частка не перенесеної на створений продукт вартості ОЗ.
Коефіцієнт зносу – відношення суми зносу ОЗ до їх первісної вартості, характеризує частку вартості ОЗ, списаної на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт вибуття – відношення вартості вибувших за звітний період основних засобів до вартості фондів на початок цього ж періоду.
Процес оновлення ОЗ передбачає вивчення характеру їх вибуття. Коефіцієнти оновлення і вибуття обчислюють за всіма ОЗ: виробничими, активною їх частиною, окремими групами промислово-виробничих фондів та основними видами обладнання.
Віковий склад обладнання, який оцінюється групуванням його за тривалістю використання в межах кожної групи, характеризує працездатність, необхідність заміни, потенційні можливості підвищення фондовіддачі. Коефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності визначають на початок і кінець звітного періоду. Чим меншою є величина коефіцієнта зносу і більшою величина коефіцієнта придатності, тим кращим є технічний стан.
Фізичний знос можна визначити двома способами: на підставі паспортних даних про можливу тривалість експлуатації або за даними обстежень технічного стану ОЗ.
Моральний знос має дві форми: знецінення машин за рахунок здешевлення їх виробництва або внаслідок випуску нових, досконаліших і продуктивніших машин.
Фото Капча