Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз педагогічних методів та технологій, які використовуються в соціальній роботі

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, які потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціально-педагогічної роботи, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.
На сьогоднішній день існують два аспекти розуміння педагогічних технологій у соціальній роботі: по-перше, їх можна розуміти як способи застосування теоретичних висновків педагогіки у розв’язанні практичних завдань; по-друге, під педагогічними технологіями у соціальній роботі розуміють сукупність педагогічних прийомів, методів і впливів, які застосовуються для досягнення поставлених цілей в процесі соціального розвитку, для розв’язання тих чи інших соціальних проблем.
Методи в соціальній роботі визначаються як комплекс професійних заходів та прийомів, спрямованих на досягнення завдань, які визначаються соціальною політикою.
До педагогічних методів соціальної роботи включають:
формування свідомості;
методи організаційної діяльності;
методи стимулювання;
ігрові методи;
методи включення;
соціальне навчання;
методи схвалювання і засудження.
1. Метод формування свідомості. Першочерговим у формуванні особистості є вплив на її свідомість. Результатом цього впливу повинні бути знання, погляди, переконання, які стимулюють вчинки вихованця, моральну впевненість у суспільній необхідності й особистіс-ній корисності певного типу поведінки; формують готовність активно включатись у передбачену змістом виховання діяльність. До найважливіших методів формування свідомості особистості відносять розповіді на етичні теми, пояснення, роз'яснення, лекції, етичні бесіди, умовляння, навіювання, інструктажі, диспути, доповіді. Ефективним методом переконання є приклад. Застосовуються методи формування свідомості у комплексі з іншими методами.
2. Методи організаційної діяльності. Для ефективності соціальної роботи надзвичайно важливим є правильне управління організаціями, групами, процесом соціальної роботи на мікрорівні тощо.
3. Методи стимулювання. З метою підвищення результативності педагогічного процесу та прискорення подолання труднощів різноманітного, особливо адаптаційного характеру, виникає необхідність впроваджувати методи педагогічного стимулювання у практику соціальної роботи. Створення сприятливого емоційного мікроклімату, налагодження взаємин співробітництва і побудова процесу соціально-педагогічної допомоги з врахуванням інтересів клієнтів або соціальних груп призводять до зняття у них почуття невпевненості в собі, страху перед очікуваними наслідками тощо, активізації діяльності тощо.
4. Ігрові методи і метод включення. Оскільки гра є природним способом виразу думок і відчуттів людини, то навіть стаючи дорослим, кожен з нас вибудовує відносини з оточуючими, вносячи в них який-небудь елемент свій власної дитячої гри, проявляючи свою індивідуальність і, таким чином, впливаючи на загальні соціальні відносини.
Ігрові форми у соціальній роботі необхідні для розвитку соціальних і комунікативних навиків, навчання спільної діяльності і соціально-культурним нормам в ігровій формі. Ігрова терапія має довгу історію і існує в різноманітних формах. На даному етапі продовжують існувати і розвиватися різноманітні види активної і пасивної ігрової терапії, і водночас зберігає статус самостійного напряму недирективна ігрова терапія, яка сформувала метод включення.
5. Методи соціального навчання ще називаються соціально-психологічними тренінгами – це напрям соціально-педагогічної роботи, зорієнтований на використання активних методів групової психолого-педагогічної роботи з метою розвитку у людини компетентності у спілкуванні. Базовими методами соціального навчання є групова дискусія і рольова ігра в різних модифікаціях і поєднаннях. Основний контингент для використання методу соціального навчання складають представники професій, які передбачають інтенсивне спілкування, а також люди, які мають складнощі у сфере міжособистісних контактів.
6. Методи схвалювання і засудження являють собою суто педагогічний метод, який використовується як у відносно простих ситуаціях соціального виховання, так і у роботі з великими соціальними групами у вигляді формування грмоалської думки.
Отже, педагогічні методи і технології мають важливе значення для практичної діяльності соціального працівника, допомагаючи йому оволодіти всім спектром людських відносин, визначити і вибрати найбільш раціональний підхід до кожної особистості, позитивно вплинути на психічні, емоціонально-вольові процеси людини, надати їй належний імпульс для переборення життєвих негараздів, підтримати і зберегти здоров’я людей, які потребують соціальної допомоги.
 
Список використаних джерел:
 
Бурая Н. П. Соціальна робота: Навч посібник. – Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. – 104 с.
Коваль Л. Г., Звєрєва І. А., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.
Малько А. О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. – X., 1998. – 48 с.
Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. – К. : Лібра, 2000. – 434 с.
Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2005. – 408 с.
Фото Капча