Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз середовища організації

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Аналіз середовища організації
 
Поняття середовища. Діагностика зовнішнього середовища організації
 
Функціонування підприємства в умовах посиленої конкурентної боротьби та зовнішньої нестабільності передбачає врахування в процесі аналізу не тільки внутрішніх можливостей підприємства, але й обов’язковий вплив зовнішніх факторів.
Середовище в якому діє підприємство є складним і неоднорідним, тому в процесі аналізу здійснюються його розподіл на такі складові:
1) зовнішнє середовище:
– віддалене (макрооточення) ;
– безпосереднє (мезооточення).
2) внутрішнє середовище.
Макрооточення створює відповідний вплив на всі підприємства, хоча рівень цього впливу є різним та визначається географічним розміщенням, розміром, основними видами діяльності тощо. Незалежно від виду підприємства зворотного впливу не існує.
Як правило, в процесі аналізу оцінюються такі компоненти макрооточення:
1) демографічний;
2) економічний;
3) природний;
4) технологічний;
5) політико-правовий;
6) соціально-культурний.
Перелік факторів макрооточення може бути змінений та уточнений, залежно від цілей аналізу та специфічних особливостей конкретного середовища.
Результати аналізу макрооточення, як правило, подаються у вигляді таблиці, наприклад, такої як наведено нижче (таблиця 4. 1).
Мезооточенням вважається частина загального середовища з елементами якого підприємство підтримує прямі контакти.
Методологію дослідження мезооточення запропонував відомий англієць М. Портер, який вважав, що особливості впливу безпосереднього оточення на підприємство визначається такими факторами:   
наявні конкуренти;
потенційні конкуренти;
виробники товарів-замовників;
покупці;
постачальники.
 
Таблиця 1
Аналіз макрооточення підприємства (фрагмент)
 
Таблиця 2
Аналіз мезооточення підприємства (фрагмент)
 
Взаємодія цих п’яти ринкових сил характеризує безпосереднє оточення. Таким чином, в процесі аналізу мезооточення, дослідження виконується в три етапи:
1) дослідження впливу конкурентів у своїй галузі, можливість використання товарів-замінників.
2) дослідження покупців з метою побудови їх профілю за такими ознаками:
– географічне розміщення;
- демографічні характеристики;
– соціально-психологічні характеристики;
– традиції, смаки.
3) вивчення постачальників, від яких залежать результати діяльності підприємства.
Фрагмент аналізу мезооточення умовного підприємства наведено в таблиці 4. 2.
Аналіз зовнішнього середовища за його складовими здійснюється з метою виявлення факторів, які позитивно впливають на дане підприємство (так званих можливостей) і виявлення впливу негативних факторів (загроз).
 
Попередній аналіз внутрішнього середовища підприємства
 
Внутрішнє середовище підприємства – це частина загального середовища, що знаходиться в його межах.
Це середовище є універсальним і не залежить від організаційно-правової форми підприємства.
Внутрішнє середовище аналізують за такими компонентами:
1) маркетинг;
2) виробництво;
3) дослідження та розвиток;
4) фінанси;
5) персонал.
В межах кожної компоненти виділяють чинники, що відображають специфіку конкретної організації. Найчастіше за наведеними компонентами, аналізується вплив таких чинників:
1. Маркетинг:
– частка ринку;
– якість продукції;
– стан системи збуту;
– сервісне обслуговування;
– якість реклами;
– наявність торгових марок;
– асортимент продукції.
2. Виробництво:
– виробничі потужності;
– рівень диверсифікації виробництва;
– доступність джерел сировини;
– переваги місцезнаходження організації.
3. Дослідження та розвиток:
- дослідницький потенціал;
– інтенсивність та ефективність досліджень;
– наявність дослідницького потенціалу.
4. Фінанси:
- активи підприємства;
– чистий прибуток;
– обсяг капіталовкладень;
– рентабельність капіталу;
– наявність оборотних коштів;
– доступність кредитних ресурсів.
5. Персонал:
– управлінський персонал (чисельність та кваліфікація) ;
– якісні характеристики робітників;
– застосування системи мотивації.
Результати аналізу передбачають розподіл виявлених факторів на позитивні (сильні) сторони організації та негативні (слабкі) сторони організації. Результати аналізу подаються у таблиці.
 
Таблиця 3
Аналіз внутрішнього середовища підприємства (фрагмент)
 
Аналіз внутрішнього середовища організації передбачає не тільки виявлення сильних і слабких сторін самого підприємства. Повнішим є аналіз у випадку порівняння з аналогічними даними конкурентів, які діють у цьому ж сегменті ринку, а також з можливостями та загрозами зовнішнього середовища.
 
Спеціальні методи аналізу середовища
 
В процесі аналізу середовища організації можуть застосовуватись як універсальні, так і спеціальні методи. Одним із найпоширеніших спеціальних методів вважається метод SWOT-аналізу.
В його назві використовується абревіатура, утворена складанням перших літер назви чотирьох напрямків дослідження середовища організації (підприємства) :
Strength (сила)
Weakness (слабкість)
Opportunity (можливість)
Treat (загроза).
Цей метод вперше був запропонований ще в 1965 р. у вигляді схеми для розробки стратегії поведінки фірми, що її застосовують до сьогодні, але під назвою LCAG. Назва була утворена за початковими буквами прізвищ авторів – чотирьох професорів Гарвардського університету: Leraned, Christensen, Andrews, Guth. Сама ж ідея належить одному з цих професорів Кеннет Ендрюс (Kenneth Andrews), який озвучив її у 1963 році в Гарварді на конференції з бізнес-політики.
Але з часом назва LCAG стала не настільки вживаною, як абревіатура, що позначала суть методу оцінювання – виявлення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT).
Суть методу SWOT-аналізу: управлінське рішення щодо вибору стратегії поведінки підприємства обґрунтовується, виходячи з експертних оцінок факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, їх ранжування та встановлення їх ланцюгових зв’язків.
Метод SWOT-аналізу передбачає виконання етапів, кожен з яких відповідає одному з чотирьох напрямків дослідження.
І етап. Виявлення можливостей і загроз зовнішнього середовища та їх ранжування з метою оцінки виявлених можливостей за критеріями:
– вірогідність їх реалізації;
– рівень впливу на організацію.
Найзручніше такий аналіз проводити у вигляді матриці можливостей, що має такий вигляд:
 
Таблиця 4
Матриця можливостей підприємства
 
Заповнення даної матриці відбувається шляхом запису існуючих можливостей підприємства у комірках таблиці, що характеризують силу впливу відповідної можливості на підприємство.
Можливості, розміщені на полях ВС, СС, ВП вважаються пріоритетними і їх обов’язково врахують.
Можливості, які знаходяться на полях НС, СП, ВМ враховуються за умови наявності ресурсів в організації.
Можливості, що знаходяться на полях НП, СМ, НМ можуть не враховуватись.
З метою оцінки виявлених на попередньому етапі загроз, що існують в зовнішньому середовищі будують матрицю загроз, наприклад так, як наведено нижче (таблиця 4. 5) :
 
Таблиця 5
Матриця загроз у діяльності підприємства
 
Виявленні загрози зовнішнього середовища оцінюються за двома критеріями:
1. Вірогідність реалізації загроз;
2. Можливі наслідки їх реалізації.
Ті загрози, що записані на полях ВР, СР, ВК, вважаються пріоритетними і враховуються обов’язково.
II етап. Аналіз внутрішнього середовища з метою виявлення сильних та слабких сторін організації та їх оцінка.
Для ранжування виявлених факторів застосовується метод побудови профілю внутрішнього середовища. Для цього виконується оцінка внутрішнього середовища організації у табличній формі, наприклад у формі таблиці 4. 6.
 
Таблиця 6
Оцінка факторів внутрішнього середовища підприємства
 
В графу „1” таблиці заносяться виявлені позитивні і негативні фактори внутрішнього середовища.
В графу „2” кожен з цих чинників оцінюється експертами за такою шкалою:
- високе значення – 3 бали;
- помірне значення – 2 бали;
- слабке значення – 1 бал.
В графі „3” подається оцінка вказаних факторів за рівнем їх впливу на організацію:
- високий вплив – 3 бали;
- середній вплив – 2 бали;
- незначний вплив – 1 бал;
- відсутність впливу – 0 балів.
В графі „4” напрямок впливу оцінюється таким чином:
- позитивний напрямок – „ + 1”;
- негативний напрямок – „ – 1”.
В графі „5” наводиться результат оцінювання, який розраховується, як добуток значення граф 2, 3 та 4.
III етап. Встановлення ланцюгових зв’язків між сильними і слабкими сторонами внутрішнього середовища та можливостями і загрозами зовнішнього середовища.
Результати аналізу подаються у матриці SWOT.
 
Таблиця 7
SWOT-матриця діагностики середовища підприємства
 
У графі „можливості” та „загрози” записуються виявленні та прогнозовані фактори зовнішнього середовища в порядку зменшення їх пріоритетності (див. І етап).
У графи „сильні” та „слабкі” сторони носяться виявлені на другому етапі методу SWOT позитивні і негативні фактори внутрішнього середовища в порядку зменшення їх пріоритетності.
На полях матриці SWOT подаються парні комбінації між виявленими факторами. В результаті проведеного аналізу формується експертний висновок, в якому основна увага приділяється тим комбінаціям, що створюють сприятливі умови функціонування та розвитку організації, а також тим, що становлять особливу небезпеку для організації.
 
Контрольні запитання
 
Назвіть складові середовища в якому існує підприємство.
Яке середовище відноситься до макрооточення? Які його основні компоненти?
Яке середовище відноситься до мезооточення? Які його основні компоненти?
Охарактеризуйте етапи дослідження діяльності підприємства в процесі аналізу мезооточення
Що Ви розумієте під внутрішнім середовищем підприємства?
З яких компонентів складається внутрішнє середовище організації та за якими чинниками аналізується вплив даних компонентів?
Розкрийте суть методу SWOT-аналізу.
Назвіть етапи SWOT-аналізу.
В чому полягає співставлення можливостей та загроз на діяльність організації згідно SWOT-аналізу.
Яким чином можна здійснити аналіз внутрішнього середовища організації з метою виявлення її сильних та слабких сторін?
Як з допомогою SWOT-матриці встановити ланцюгові зв’язки між сильними і слабкими сторонами внутрішнього середовища та можливостями і загрозами зовнішнього середовища?
Фото Капча