Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз якості активів комерційного банку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ І. Активні операції, їх роль і місце у банківській діяльності 

1.1. Економічна сутність активних операцій
1.2. Характеристика основних видів операцій зі збільшення активів
1.3. Структура і управління банківськими активами
Розділ ІІ. Аналіз активів банку
2.1. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
2.2. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку
2.3. Аналіз якості активів
2.4. Аналіз якості кредитних активів комерційного банку
Розділ ІІІ. Принципи організації і шляхи підвищення якості активів комерційного банку
3.1. Основні напрямки й перспективи розвитку операцій з активами
3.2. Нові методи залучення активів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Комерційні банки - універсальна кредитна установа, яка створюється для залучення і розміщення коштів на умовах зворотності і оплачуваності, а також для здійснення багатьох інших банківських операцій.

Комерційні банки здійснюють активні і пасивні операції. Ці операції подібні двом протилежним сторонам діалектичної єдності. Без пасивних операцій неможливі активні операції, а без активних операцій стають непотрібними пасивні. Але всі без винятку проведені банківські операції переслідують одну мету - збільшення доходів і скорочення витрат.
У курсовій роботі досліджено саме операції комерційних банків з активами, тому що вони мають у процесі діяльності комерційних банків одне з першорядних значень, а також тому, що процеси залучення кредитних ресурсів і їх використання перебувають у тісному взаємозв'язку.
Активні банківські операції - це операції, за допомогою яких банки розміщають наявні в їх розпорядженні ресурси з метою одержання необхідного доходу і забезпечення своєї ліквідності.
Актуальність проблеми впливу якості активів банку на ефективність його діяльності визначається всезростаючою роллю у діяльності банку таких способів залучення активних коштів, як кредити, свопи та інші методи, причому найбільш гостро на сьогодні стоїть проблема якості кредитів.
Об’єкт дослідження  - активи комерційного банку і проведення основних операцій з ними.
Предмет дослідження – вплив якості активів комерційного банку на ефективність його діяльності.
Метою роботи є дослідження суті і значення операцій комерційних банків з активами і вивчення впливу якості останніх на рівень ліквідності та економічної ефективності діяльності банку.
Виходячи з мети роботи, були поставлені наступні завдання:

 • визначити сутність активних операцій комерційних банків;
 • з'ясувати структуру активів активних операцій банків і коротко охарактеризувати основні з них;
 • показати основні аспекти аналізу якості активів комерційних банків;
 • виявити основні проблеми вдосконалення активів.

При написанні даної курсової роботи були використані наукові праці і монографії провідних вітчизняних економістів і закордонних фахівців в області банківської справи, окремі методичні розробки, матеріали періодичної преси, а також статистична інформація.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєнко М. Структура капіталу комерційного банку. // Фінанси України. –2001. - № 4. - с.123-131.
 2. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. - Житомир: ПП “РУТА”, 2001. – 336 с.
 3. Банківські операції: підручник / Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін. – К.: Генеза, 2000. – 472с.
 4. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480 с.
 5. Бурдюгов А., Хохлов Г. О роли комерческого банка на фондовом рынке // Фондовый рынок. – 2002. - №3. – С. 8-11.
 6. Вітлінський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку//Банківська справа.–2000.-№6.- с.48-51.
 7. Грушко В.І., Петриченко Л.Ю. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку // Фінанси України. – 2002. - №12. – с.20-28.
 8. Довгань Ж. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку // Фінанси України. - 2001. - №6. - с.128-135.
 9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями // Галицькі контракти, № 7, 1997, с.68-81.
 10. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996. – 178 с.
 11. Заруба Ю. Конкурентоспроможність комерційного банку. // Фінанси України. – 2001. - №2. - с.119-124.
 12. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. - К.: Знання, 1996. – 289 с.
 13. Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки. // Вісник НБУ. – 2002.-  №10. - с.14-17.
 14. Кочетков В. Н. Основи управління сучасним комерційним банком: навч. пос.. – К.: МАУП, 1998. – 272 с.
 15. Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности.–К.: УФИМБ, 1998. – 368 с.
 16. Лаптєв С.М. Фінансове планування у банку // Фінанси України. – 2001. - №8. - с.102-108.
 17. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 564 с.
 18. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализ.- М.: Перспектива, 1996. – 433 с.
 19. Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль. - М.: Финансы и статистика, 2001. -  390 с..
 20. Основы банковского дела / под ред. Мороза А.Н. - Киев, 2004. – 560 с.
 21. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ. - 2001. - №2. - С.47-49.
 22. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с.
 23. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання // Банківська справа. -  №1. – 2006. - с.32-34.
 24. Положення №17-П №Про порядок організації ефективного управління та контролю за ліквідністю в банках (кредитних установах)” від 30.10.2001 р.
 25. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. - 2003. - №2. - с.39-43.
 26. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ 14.04.1998 №141.
 27. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків // Банківська справа. - №2. – 2007. - с.31-34.
 28. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку // Фінанси Украіни. – 2004. - №8. - С.88-101.
 29. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.
 30. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією // Вісник НБУ. - №5. – 2006. - с.22-26.
45
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.