Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.

2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
Тема 3. Ребра, Грудина. Ключиця. Лопатка. Будова, аномалії розвитку.
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми.
Ребра і груднина разом із хребтовим стовпом утворюють грудну клітку; ключиця і лопатка складають пояс верхньої кінцівки Знання їхньої будови необхідне для подальшого вивчення з’єднань, прикріплення м’язів і скелетотопії внутрішніх органів, судин і нервів, а також для подальшого вивчення курсів травматології, рентгенології, хірургії.
2. Навчальні цілі
Знати будову грудини, ребер. Уміти знаходити, називати і показувати на скелеті і окремих препаратах анатомічні утвори зазначених кісток. Навчитись відрізняти ліве ребро від правого, передній та задній кінець ребра на рентгенограмах грудної клітки.
Знати будову ключиці, лопатки. Уміти знаходити, називати і показувати на окремих препаратах анатомічні утвори зазначених кісток, а також характерні ознаки будови правої ключиці і лопатки від таких лівих. Засвоїти варіанти норми і вікові особливості будови, аномалії розвитку досліджуваних кісток.
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток поясу верхньої кінцівки, ребер, грудини.
4. Зміст теми заняття. Ребро (costa)
I. Класифікація ребер:
справжні ребра – costae verae (I-VII) ;
несправжні ребра – costae spuriae (VIII-X) ;
коливні ребра – costae fluctuаntes (XI-XII).
Орієнтування ребра у просторі: потовщений кінець (головку) ребра спрямувати назад, гострий край – вниз, опуклу поверхню – назовні. Основні анатомічні утвори ребра: реберний хрящ – cartilagо costаlis; головка ребра – caput costae; гребінь головки ребра – crista capitis costae; шийка ребра – cervix, s. collum costae; тіло ребра – corpus costae; горбок ребра – tuberculum costae; кут ребра – аngulus costae; борозна ребра – sulcus costae. Особливості першого ребра: на головці відсутній гребінь головки ребра; розміщене в горизонтальній площині (всі інші ззаду – у фронтальній, спереду – в сагітальній) ; внаслідок горизонтального положення у першому ребрі розрізняють верхню і нижню поверхні; горбок ребра збігається з кутом ребра; відсутній гребінь шийки ребра; на верхній поверхні є наступні анатомічні утвори – горбок переднього драбинчастого м'язу – tuberculum musculi scaleni anterioris, борозна підключичної вени – sulcus venae subclаviae – лежить спереду від горбка; борозна підключичної артерії – sulcus arteriae subclаviae – лежить позаду від горбка.
Особливості другого ребра: на зовнішній поверхні другого ребра міститься горбистість переднього зубчастого м'яза – tuberositas musculi serrаti anterioris.
Особливості XI ребра: відсутній гребінь на головці ребра; відсутній горбок ребра.
Особливості XII ребра: відсутній гребінь на головці ребра; відсутній горбок ребра; відсутній кут ребра.
Грудина (sternum). Орієнтування грудини у просторі: поставити кістку у фронтальній площині, широку частину – у верхньому напрямку, гостру частину – у нижньому напрямку, опуклу поверхню – вперед.
Основні анатомічні утвори: ручка грудини – manubrium sterni; яремна вирізка – incisura jugulаris; ключична вирізка – incisura claviculаris; кут грудини – аngulus sterni; тіло грудини – corpus sterni; реберна вирізка – incisura costаlis; мечоподібний відросток – processus xiphoideus. Грудина побудована переважно з губчастої речовини, яка містить червоний кістковий мозок. Тому грудину можна використовувати для пункції кісткового мозку.
Кістки пояса верхньої кінцівки (ossa cinguli membri superioris)
Лопатка (scapula). Орієнтування кістки в просторі; поставити лопатку у фронтальній площині, ость лопатки спрямувати назад, відростки- латерально.
Основні анатомічні утвори: 2 поверхні (реберна та дорсальна поверхня – faсіes costаlis, faсіes dorsаlis) ; підлопаткова ямка – fossa subscapularіs; ость лопатки – spina scapulae; надостьова та підостьова ямка – fossa supraspinаta, fossa infraspinаta; верхній край – mаrgo superior; медіальний та латеральнийкрай – mаrgo mediаlis, mаrgo lateralis; 3 кути – верхній – аngulus superior, нижній аngulus inferior, латеральний аngulus lateralis; суглобова западина – cаvitas glenoidаlis; надплечовий відросток, або акроміон – acromion; дзьобоподібний відросток – processus coracoideus
Ключиця (clavicula). Орієнтування кістки в просторі: плоский кінець (надплечовий) спрямувати латерально, а грубший (грудинний) – медіально, горбок на кістці спрямувати вниз.
Основні анатомічні утвори ключиці: грудинний та надплечовий (акроміальний) кінець – extremitas sternаlis еt extremitas acromiаlis; тіло ключиці – corpus claviculae; конусоподібний горбок – tuberculum conoideum
Особливості дитячого віку. Грудина новонародженого складається з декількох фрагментів, є одна точка окостеніння у рукоятці та чотири точки у тілі грудини. Синостози між частинами грудини починаються з 4 років та тривають до 25 років.
Окостеніння ключиці закінчується. до 4-го місяця внутрішньоутробного життя за виключенням грудного кінця. Це перша кістка, з якої починається процес окостеніння, і остання по зрощенню її складових частин. Лопатка розвивається з хрящової тканини.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Які частини має груднина?
2. Центри скостеніння груднини і ребра? Чому груднину образно називають „паспортом людини”?
3. З яких частин складається кожне ребро?
4. Скільки є ребер? Які ребра відносяться до справжніх, несправжніх, що коливаються?
5. Які особливості будови I, II, XI, XII ребер?
6. Як відрізнити ліве ребро від правого?
7. На якому ребрі розташована борозна підключичної артерії?
8. На якому ребрі розташований горбок переднього драбинчастого м’яза?
9. Де розташовується борозна ребра? Покажіть її.
10. На якому ребрі горбок лежить на рівні кута?
11. Які кістки утворюють грудну клітку?
12. Які частини та поверхні виділяють у ребра?
13. Які частини має лопатка?
14. Як відрізнити праву ключицю від лівої? Зорієнтувати праву ключицю і лопатку
Фото Капча