Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Анатомія опорно-рухового апарата

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
171
Мова: 
Українська
Оцінка: 

до себе.

15. Чим відрізняється ключиця від інших кісток?
16. Краї і кути лопатки?
17. Поверхні лопатки?
18. Відростки лопатки?
19. Як відрізнити праву лопатку від лівої?
Б. Ситуаційні задачі.
1. При рентгенологічному обстеженні у дитини виявлено шийне ребро. Це:
А. норма
Б. Варіанти розвитку
В. *Патологія
Г. Пухлина
Д. не має правильної відповіді
2. При переломі ребер був травмований передній драбинчастий м'яз. Яке це ребро?
1. *І
2. ІІ
3. ІІІ
4. ХІ
5. Х
3. У хворого внаслідок травми перелом processus coracoideus. Яка кістка пошкоджена?
А. І ребро
Б. Ключиця.
В. *Лопатка
Г. ІІ ребро
Д. І шийний хребець
Рекомендована література.
- основна
1. В. Г. Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т. 1.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – М. : Медицина, 1989. – Т. I. – С. 23-38.
– додаткова
1. Анатомия человека. Т. 1. /Э. И. Борзяк, Е. А. Добровольская, В. С. Ревазов, М. Р. Сапин/ Под ред. М. Р. Сапина. – М. : Медицина, 1987. – С. 3-6, 12-14, 21-22.
2. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – Санкт- Петербург: Гиппократ, 1997. – C. 14-19, 27-29, 34-36.
Тема 4. Плечова кістка. Кістки передпліччя. Будова, аномалії розвитку.
Кількість годин – 2
1. Актуальність теми. Кістки вільної верхньої кінцівки часто ушкоджується і стає об’єктом лікувальних заходів. Будова кісток руки багато в чому залежить від професії індивідуума. Вплив фізичних вправ і нерухомості на загоєння переломів кісток.
2. Навчальні цілі
Знати будову кісток вільної верхньої кінцівки. Уміти знаходити, називати і показувати елементи їхньої зовнішньої будови. Засвоїти варіанти й аномалії розвитку.
3. Базовий рівень знань та вмінь:
- з курсу біології – загальні поняття про будову та функції кісток вільної верхньої кінцівки.
4. Зміст теми заняття. Кістки вільної верхньої кінцівки (ossa membri superioris liberi).
Плечова кістка (humerus). Орієнтування кістки у просторі: головку спрямувати вверх і медіально, найглибшу ямку (ямку ліктьового відростка) – назад.
Основні анатомічні утвори плечової кістки: головка плечової кістки – caput humeri; анатомічна шийка – соllит anatomicum; хірургічна шийка – соllит chirurgicum; великий та малий горбок – tuberculum mаjus, tuberculum minus; тіло плечової кістки – corpus humeri; дельтоподібна горбистість – tuberositas deltoidea; борозна променевого нерва, або спіральна борозна – sulcus nervi radiаlis s. sulcus spiralis; виросток плечової кістки – condylus humeri; блок плечової кістки – trochlea humeri; вінцева ямка – fossa coronoidea; променева ямка – fossa radiаlis; ямка ліктьового відростка – fossa olecrani; медіальний та латеральний надвиросток – epicondylus mediаlis, epicondylus lateralis; борозна ліктьового нерва – sulcus nervi ulnаris; голівочка плечової кістки – capitulum humeri
Ліктьова кістка (ulna). Орієнтування кістки у просторі: кістку розмістити по мізинцю, вирізку між відростками (верхній кінець) спрямувати вперед, ліктьовий відросток – вверх і назад, міжкістковий край (гострий край) – до сусідньої кістки. Основні анатомічні утвори ліктьової кістки: ліктьовий відросток – olecranon; вінцевий відросток – processus coronoideus; блокова вирізка – incisura trochleаris; променева вирізка – incisura radiаlis; тіло ліктьової кістки – corpus ulnae; міжкістковий край – mаrgo interosseus; головка ліктьової кістки – caput ulnae; шилоподібний відросток – processus styloideus
Променева кістка (radius). Орієнтування кістки в просторі: кістку поставити по великому пальцю, головку спрямувати вверх, горбистість – вперед, міжкістковий край – до сусідньої кістки. Основні анатомічні утвори променевої кістки: головка променевої кістки – caput radii; шийка променевої кістки – collum radii; тіло променевої кістки – corpus radii; горбистість променевої кістки – tuberositas radii; міжкістковий край – mаrgo interosseus; шилоподібний відросток – processus styloideus; ліктьова вирізка – incisura ulnаris; зап'ясткова суглобова поверхня – faсіes articularis carpea.
Особливості дитячого віку. Верхние конечности новорождённых относительно туловища короткие. Их быстрое удлинение происходит в 4-5 лет после рождения, изменяются пропорции верхней конечности. Наиболее быстро растут в длину плечо и пальцы кисти. Ключица мало изменяется по форме в постнатальном периоде. Лопатки у новорождённых расположены на грудной клетке более латерально. В процессе роста они перемещаются назад, что влечёт за собой изменение положения головки плечевой кости и способствует скручиванию её тела.
Плечевая кость развивается из хрящевого остова. Основное ядро окостенения появляется в диафизе на 40-45 день эмбрионального периода верхний эпифиз имеет 3 вторичных ядра, а нижний – 4 вторичных ядра окостенения. Эпифизы срастаются с диафизом в 17-20 лет (нижний) и в 20-25 лет (верхний).
Лучевая кость развивается из хрящевого остова посредством ядер окостенения, расположенных в диафизе и эпифизах.
Локтевая кость также развивается из хрящевого остова с помощью 3-х ядер окостенения, расположенных в диафизе и эпифизах.
Особливості дитячого віку. Верхні кінцівки новонароджених щодо тулуба короткі. Їх швидке подовження відбувається в 4-5 років після народження, змінюються пропорції верхньої кінцівки. Найшвидше ростуть в довжину плече і пальці кисті. Плечова кістка розвивається з хрящового остову. Основне ядро окостеніння з'являється в диафизе на 40-45 день ембріонального періоду верхній епіфіз має 3 вторинних ядра, а нижний – 4 вторинних ядра окостеніння. Епіфізи зростаються з диафизом в 17-20 років (нижний) і в 20-25 років (верхній). Променева кістка розвивається з хрящового остову за допомогою ядер окостеніння, розташованих в диафизе і епіфізах. Ліктьова кістка також розвивається з хрящового остову за допомогою 3-х ядер окостеніння, розташованих в диафизе і епіфізах.
Матеріали для самопідготовки.
А. Питання для самоконтролю:
1. Назвати відділи верхніх кінцівок.
2. Назвати основні анатомічні утвори плечової кістки.
3. Назвати основні анатомічні утвори променевої кістки.
4. Назвати основні анатомічні утвори ліктьової кістки.
5. Характерні ознаки правих і лівих довгих трубчастих
Фото Капча