Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Антонімія і синонімія у творчості Ігоря Муратова

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Ігор Муратов і загальна характеристика мови його поезій
2. Лексичні синоніми як засіб виразності в поезії І. Муратова
2.1. Лексико-семантична характеристика синонімів у творах поета
2.2. Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І. Муратова
2.3. Роль синонімів в організації тексту в поезіях І. Муратова
3. Антонімія і її стилістичні функції в поезіях І. Муратова
3.1. Лексико-семантична характеристика антонімії в поетичному мовленні  І. Муратова
3.2. Взаємозв’язок синонімії та антонімії в поезіях І. Муратова
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Творчість Ігоря Муратова посідає важливе місце в українському літературному процесі і, як зазначає М. Ільницький, вона стосується не тільки минулого, а входить і в сучасний літературний процес, втілюючи спадкоємність художніх традицій. Поезія Ігоря Муратова є цікавим явищем як з погляду змісту чи поетичної форми, так і з погляду мови. Однак І. Муратов належить до тих українських поетів, яким мало пощастило щодо висвітлення їх художньої творчості. Мовно-стилістичні особливості творів поета досі не були предметом вивчення лінгвістів.

Поетична мова Ігоря Муратова дуже багата мовними (лексичними, синтаксичними та ін.) і стилістичними засобами її використання.

Дослідження мовних явищ у творах І.Муратова має важливе значення для розвитку поетичного стилю й української літературної мови взагалі. Воно допомагає глибше зрозуміти стилістичні можливості української мови, її функціонально-диференційні особливості.

Багатство мовних засобів і стильових прийомів у поетичній тканині творів Муратова не дає можливості охопити їх у цілому. Тому робота присвячена одному з аспектів поетичного мовлення цього письменника – лексичному, переважно з погляду синонімічних та антонімічних засобів мови.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що воно належить до кола робіт, які висвітлюють проблеми цілісного аналізу слова в поетичній мові. Для розв’язання цього питання важливим є дослідження мови кожного поета, особливо такого своєрідного, як І. Муратов; присвячене вивченню лексичної системи поета в межах функціонального підходу, що дозволяє виявити важливі особливості лексичних мікросистем, які не можуть бути виявлені за інших підходів; присвячене дослідженню синонімічних та антонімічних засобів, що становлять інтерес як для мовознавців, так і для літературознавців, оскільки висвітлюють цілу низку питань індивідуального поетичного мовлення. 

Стан дослідження проблеми. Вивченню синонімії і антонімії як лексико-семантичного та стильового прийому присвячена значна кількість наукових праць, зокрема, Апресян Ю.Д., Ганича Д.І., Олійника І.С., Деркача М.П., Дідківської Л.П., Родніної Л.О., Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Проблема дослідження саме поетики з точки зору вживання синонімічних та антонімічних засобів знайшла своє висвітлення у роботах  Калашник В.С., Ковальова В.П., Лисиченко Л.А., Пентилюк М.І., Русанівського В.М., Білодід І.К. та ін. Однак власне функціям і особливостям синонімічно-антонімічних рядів у поезії Ігоря Муратова присвячено незначну кількість студій, серед яких найгрунтовнішими є роботи Василенко В. А., а окремі питання розгялнуті в працях Ільницького М.М., Кацнельсона А.І. та Первомайського Л.

Об’єкт дослідження - лексичні синоніми й антоніми у мовній системі І. Муратова.

Предмет дослідження - лексика поетичних творів І. Муратова.

Мета роботи – виявити особливості лексичної організації синонімів та антонімів поетичного мовлення І. Муратова. 

Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань:

 • здійснити загальну характеристику мови поезій Ігоря Муратова;
 • дати лексико-семантичну характеристику синонімів у творах поета;
 • проаналізувати стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І. Муратова;
 • дослідити роль синонімів в організації тексту в поезіях І. Муратова;
 • охарактеризувати лексико-семантичні особливості антонімії в поетичному мовленні  І. Муратова;
 • проаналізувати взаємозв’язок синонімії та антонімії в поезіях І. Муратова.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (синтез, аналіз та узагальнення літератури і поетичних джерел, метод контент-аналізу творів для визначення частотності окремих складних багатокомпонентних речень. 

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 40 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – М.: Наука, 1974. – 367 с.
 2. Василенко В. А. Антоніми в поезіях Ігоря Муратова //Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць. – Випуск 5. – Харків: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – 1998. – С.152-159.
 3. Василенко В. А. Індивідуально-авторські метафоричні словосполучення у віршах Ігоря Муратова (на матеріалі збірки “Надвечірні птахи”) // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Випуск 4 (9). – Харків: ХДПУ. – 1997. – С.52-58.
 4. Василенко В. А. Синонімія і антонімія у поезіях Ігоря Муратова / Харків: Хар-ківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 1999. - 188 с.
 5. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
 6. Деркач М.П. Короткий словник синонімів української мови. – К.: Рад. школа, 1960. – 209 с.
 7. Дідківська Л.П., Родніна Л.О. Словотвір, синонімія, стилістика. – К.: Наук. думка, 1982. – 170 с.
 8. Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови. – К.: Наук. думка, 1983. – 156 с.
 9. Жовтобрюх М.А., Кулик В.М. Курс сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1972. – 407 с.
 10. Ільницький М.М. Художній літопис часу // Муратов І. Твори у 4-х томах. – К.: Дніпро, 1982. – Т. 1. – С.5-18.
 11. Калашник В.С. Особливості слововживання в поетичній мові. – Харків: Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1985. – 68 с.
 12. Кацнельсон А.І. Вічності й хвилини голоси // І. Муратов. Поезії. – К.: Радян. письм., 1980. – С.3-16. 
 13. Ковальов В.П. Вимовна експресія художньої прози // Мовознавство. – 1973. – №1. – С.31-40.
 14. Ковальов В.П. Експресивне використання антонімів в українському художньому мовленні // Укр. мова і література в школі. – 1986. – №9. – С.48-51.
 15. Лисиченко Л.А. Антоніми в сучасній українській мові // Українська мова і література в школі. – 1976. – №1. – С.26-33.
 16. Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови. – Харків: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 1997. – 129 с.
 17. Лисиченко Л.А. Типи синонімів за значенням // Українська мова і література в школі. – 1973. – №11. – С.58-64.
 18. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка, Л.І.Коваліва та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
 19. Муратов І. Вибрані поезії: У 2-х томах. – К.: Дніпро, 1972. – 385 с.
 20. Муратов І. Надвечірні птахи. Вірші 1967-1968 років. – К.: Радян. письменник, 1969. – 253 с.
 21. Муратов І. Поезії. – К.: Радян. письменник, 1980. – 286 с.
 22. Муратов І. Твори: У 4-х томах. Т.І. – К.: Дніпро, 1982. – 415 с.
 23. Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії. – К.: Наукова думка, 1987. – 131 с.
 24. Пентилюк М.І. Синонімічні засоби української мови. // Укр. мова і л-ра в школі. – 1977. – №2. – С.76-83.
 25. Первомайський Л. Розчахнуте серце // Про І. Муратова. Літературно-критичні статті. – К.: Рад. письм., 1972. – С.5-37.
 26. Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія української мови. – К.: Рад. школа, 1983. – 330 c.
 27. Русанівський В.М. Семантична глибина слова // Мовознавство. – 1991. – №2. – С.3-7.
 28. Русанівський В.М. Слово в поезії // Рідне слово. – 1972. – Вип.6. – С.50-53.
 29. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 440 с.
 30. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 588 с.
 31. Фридрак В.П. Синонімія складних слів // Мовознавство. – 1987. – №2. – С.32-38.
10341
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).