Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Архітектурно-історичні рекреаційні ресурси Закарпаття

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз рекреаційного потенціалу Закарпаття
1.1. Загальна економіко-географічна характеристика регіону
1.2. Загальна характеристика архітектурно-історичних ресурсів регіону
2. Дослідження архітектурно-історичних об’єктів Закарпаття в контексті рекреаційного розвитку
2.1. Аналіз архітектурно-історичних об’єктів Закарпаття у культурно-стильовому дискурсі
2.2. Підсумкова оцінка архітектурно-історичних об’єктів Закарпаття
2.3. Напрямки реформування туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Закарпаття має значний потенціал для того, щоб стати осередком туризму світового рівня. Запорукою ділової та інвестиційної активності у туристично-рекреаційному комплексі (ТРК) є ефективне освоєння та використання існуючого туристично-рекреаційного потенціалу, що значною мірою визначається наявністю, розвитком та економічною діяльністю мережі підприємств туристично-рекреаційного обслуговування, які складають матеріально-технічну базу та інфраструктуру туризму. Зазначена складова, по-перше, забезпечує життєдіяльність туристів (послуги розміщення, харчування, транспорту); по-друге, задовольняє специфічні туристично-рекреаційні потреби (послуги лікування, оздоровлення, екскурсійне, культурне, побутове обслуговування). Невід’ємною ланкою ефективного використання туристично-рекреаційного потенціалу є також вдало розроблений механізм державного регулювання і управління ТРК загалом. З метою глибокого розуміння завдань і суті державного управління туристично-рекреаційним комплексом регіону детальніше проаналізуємо основні засади та передумови його розвитку. 

Ресурсний туристично-рекреаційний потенціал Закарпатської області представлений досить широкою гамою ресурсів.

Актуальність питання зумовлена необхідністю проведення аналізу функціонування та розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття в цілому, та кожної рекреаційної зони зокрема, а також визначення пріоритетних напрямків розвитку туризму та рекреації в даних зонах, виділення основних видів туризму та напрямків реформування туристично-рекреаційного комплексу.

Дослідження щодо вивчення та аналізу природно-рекреаційних ресурсів краю були здійснені Кузик С.П. і Касянчук З.О. [17], Мацолою В.І. [21], Завадою В.Т. [9]. У ряді їх праць була подана також класифікація рекреаційних ресурсів. Лобода М.В. [18] вивчав основні ознаки рекреаційних територій. Але практично не досліджено наявні туристично-рекреаційні ресурси кожної рекреаційної зони та не здійснено їх економічної оцінки.

Мета роботи – вивчення архітектурно-історичних рекреаційних ресурсів Закарпаття, аналіз і характеристика потенціалу рекреаційного розвитку регіону в контексті архітектурно-історичного турмзму.

Об’єкт дослідження – рекреаційно-туристичний комплекс Закарпаття.

Предмет дослідження – архітектурно-історичні рекреаційні ресурси Закарпаття, їх особливості і економічний потенціал.

Відповідно до мети, предмета і об’єкта дослідження слід визначити наступні завдання:

 • дати загальну економіко-географічну характеристику регіону;
 • охарактеризувати архітектурно-історичні ресурси регіону;
 • проаналізувати архітектурно-історичні об’єкти Закарпаття у культурно-стильовому дискурсі;
 • оцінити потенціал архітектурно-історичних об’єктів Закарпаття;
 • окреслити напрямки реформування туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття.

Методи дослідження. У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань використані: діалектичний метод дослідження процесів і явищ у їхньому взаємозв’язку й розвитку, системно-структурний аналіз; методи групувального аналізу і статистично-прогнозних підходів, економіко-статистичні методи тощо.

Структура роботи зумовлена її завданнями і передбачає вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури і додатки. Об’єм роботи склав 42 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабій С. Замки Карпатського краю: Історичний нарис. - Івано-Франківськ, 2000. – 213 с.
 2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: Видавничий центр КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001. – 395 с.
 3. Варга С. С. Мукачівський замок «Паланок»: Історико-краєзнавчий нарис. - Ужгород : ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2002. – 199 с.
 4. Гайдук А. Оцінка туристичних ресурсів Львівської області та її практичне застосування. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика). Щорічник наукових праць. Випуск 20 / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. - С. 200-212.
 5. Державний реєстр національного культурного надбання (пам’ятки місто-будування і архітектури) // Пам’ятки України. – 1999. – № 2-3. - с. 149-158. 
 6. Економічна та соціальна географія: наук. зб. Вип. 58 / Ред.: С.І. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 356 с.
 7. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. -Чернівці: Прут, 1985. - 120 c.
 8. Жарких М.І. Нерухомі пам’ятки України: об’єктний аналіз предметної області // Історія України. - №3. – 1999. – с.32-37.
 9. Завада В.Т. Архітектурна спадщина України як об'єкт туризму. Регіональний аспект // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 1. Частина друга. - К.: Інститут туризму. - С.23-28.
 10. Закарпатські замки у легендах, переказах та літературних творах / І. В. Хланта (упоряд.). - Ужгород : Закарпаття, 1995. – 172 с.
 11. Закарпаття - сплануй і подорожуй: Туристичний путівник / М. Левинець (фото). - Ужгород : Ліра, 2003. – 120 с.
 12. Закарпаття в Енциклопедії українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка / Василь Маркусь (ред.-упоряд.). - Ужгород: Гражда, 2003. – 210 с.
 13. Замковий туризм в Україні: навч. посіб. / М.Й. Рутинський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К.: Центр учб. л-ри, 2007. - 432 с.
 14. Кічура В. Рекреаційний потенціал гірських Карпат // Краєзнавство, географія, туризм. № 39-40. – Ужгород, 2006. С.41-42. 
 15. Копач М.В. Методичні підходи до оцінки рекреаційних територій. Еконо-мічний механізм природокористування і охорони навколишнього природ-ного середовища в умовах переходу економіки України до ринкових відно-син. /Тези доповідей республіканського семінару, м. Івано-Франківськ/. – Львів, 1992. - С. 88-89.
 16. Крачило Н.П. География туризма. – К. – «Вища школа», 1987. – 208 с.
 17. Кузик С.П., Касянчук З.О. Оцінка туристичної придатності території Карпат // Карпати. Український міст в Європу: проблеми і перспективи. Тези доп. Міжн. наук.-практ. конф.-Львів, 1993. - С. 100-103.
 18. Курортні ресурси України / За ред. М.С. Лободи. – К.: ТАМЕД, 1999. - 344с.
 19. Курортно-рекреаційні зони Закарпаття. Довідник 2000. НПО «Реабілітація». – Ужгород, 2000. – 235 с.
 20. Курортно-рекреаційні зони Закарпаття: обгрунтування сутності та складових формування / Н. Габчак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 54-58.
 21. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ, 1997. – 259 с.
 22. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів: Світ, 1997. – 333 c.
 23. Пламеницька О.А. Фортеці й замки в Україні // Пам’ятки України. – 1996. – № 2. – с. 13-17. 
 24. Полюга В., Полюга Д. Аналіз сучасного стану використання матеріально-технічної бази рекреації і туризму у Львівській області//Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка». Випуск 11. – Ужгород, 2002. - С. 20-22.
 25. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К. – «Вища школа», 2000. – 222 с.
 26. Харитон В. Я. Замки Закарпатської землі: З історії фортифікаційного будівництва на Закарпатті / УОО ВСК. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 253 с.
3194
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).