Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудит грошових коштів

Предмет: 
Тип роботи: 
Повідомлення до семінарського заняття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Аудит грошових коштів дуже актуальний при проведенні операційних перевірок, якщо власник відділений від керівництва підприємством і його цікавить не тільки відповідність бухгалтерського обліку існуючим вимогам, законність і обґрунтованість витрат безготівкових коштів, чи порушення у обігу готівки, які можуть стати причиною застосування штрафних санкцій, аудитор виявляє факти шахрайства. Не маючи права кваліфікувати їх, аудитор зобов'язаний повідомити про виявлені порушення власника і керівника, яким належить право прийняття рішень за результатами перевірки.
Методика аудиту грошових коштів передбачає наступну послідовність дій:
- аудит внутрішнього контролю;
- розробка програми аудиту на підставі даних аудиту внутрішнього контролю;
- здійснення обраних процедур з метою збору аудиторських доказів;
- формування висновків на підставі зібраних доказів.
При призначенні аудиторів на перевірку доцільно розподіляти завдання таким чином, щоб весь цикл операцій, пов'язаних з готівковим обігом, перевіряв один виконавець (при значній кількості первинних документів - одна група виконавців). До такого циклу операцій можна умовно віднести:
- касові операції;
- операції на поточних рахунках у банках;
- розрахунки з підзвітними особами.
При наявності операцій в іноземній валюті доцільно розділити процес аудиту на два етапи: аудит операцій у національній валюті та аудит операцій в іноземній валюті.
Щодо визначення межі суттєвості при аудиті операцій з коштами існують різні підходи. У процесі проведення обов'язкового аудиту вона може бути визначена аналогічно до межі, застосованої до аудиту інших активів; при операційній перевірці з метою дотримання законодавства про обіг готівки - у розмірі встановленого ліміту залишку в касі. Якщо операційний аудит замовлений власником в інших цілях, то межу суттєвості необхідно погодити з ним. Незначні порушення, що допускаються неодноразово, певним чином характеризують виконавців, але не роблять суттєвого впливу на достовірність звітності і фінансовий стан підприємства.
Аудит внутрішнього контролю коштів здійснюється за такими напрямками:
- розподіл функціональних обов'язків посадових осіб; й забезпечення належних умов доставки і збереження готівкових коштів;
- наявність контролю з боку керівництва за рухом коштів (наявність віз керівництва на документах, що є підставою для оплати);
- здійснення заходів, що попереджають порушення в грошовому обігу (суцільна нумерація банківських і касових документів; наявність пропусків чи порушень хронології в нумерації; проведення раптових ревізій каси і т. ін.).
При суцільній перевірці складається перелік виявлених порушень. Такий перелік може складатися у вільній формі, хоча доцільно розробити єдину форму для всіх розділів перевірки. Однотипні робочі документи значно зручніші на завершальному етапі аудиту, при систематизації виявлених недоліків.
При вибірковій перевірці заповнюється відповідний тест, прикладений до програми аудиту. Тести найчастіше складаються двох типів: тести відповідності та тести наявності. Тести контролю для аудиту операцій на рахунках у банках складаються аналогічно, хоча мають певні особливості.
У процесі операційної перевірки перелік питань, наведених у програмі може бути розширений. Для перевірки деяких аспектів руху коштів передбачається:
- перевірка відповідності одержувачів коштів, зазначених у видаткових касових документах, зі списком співробітників підприємства;
- перевірка відповідності одержувачів коштів, зазначених у видаткових банківських документах і в аналітичних регістрах обліку розрахунків з дебіторами (кредитора- і ми);
- перевірка відповідності призначення платежу у видаткових банківських виписках з фактично отриманими активами чи послугами і т.ін.
У таких випадках, коли вибіркові перевірки не завжди ефективні, доцільно здійснити суцільні дослідження.
При здійсненні підприємством операцій в іноземній валюті аудитором складаються додаткові розділи в анкетах внутрішнього контролю та в робочому плані і відповідні тести вибіркового контролю. Основною відмінністю аудиту операцій в іноземній валюті є аудит розрахунків і відображення в обліку курсових різниць. При аудиті курсових різниць найбільш прийнятною процедурою є перерахунок.
Обіг готівки і касову дисципліну на підприємствах регулюють наступні нормативні документи:
1.Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затверджені) постановою Правління НБУ.
2.Інструкція від 20.06.95 №4 "Про організацію роботи з установами банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 20.06.95 №149.
3.Указ Президента України від 12.06.95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки.
4.Правила визначення платіжності банкнот і монет, затверджені постановою Правління НБУ від 31.03.99 № 152.
Організація роботи з готівкою на підприємствах
Порядок ведення касових операцій у національній валюті поширюється на всіх юридго них осіб, незалежно від форм власності і виду діяльності, у тому числі на нерезидентів. Виключення складають банки і підприємства зв'язку, робота яких з готівкою регулюється іншими нормативними актами.
Підприємства зобов'язані зберігати свої кошти в банку.
Для здійснення розрахунків наявними кожне підприємство повинне мати касу.
Ліміт залишку каси
Підприємствам, що здійснюють операції з готівкою, банківськими установами щорічно протягом першого кварталу встановлюються ліміти залишку готівки в касі. У період до встановлення нового ліміту діє ліміт попереднього року. Зберігати гроші в касі можна тільки в межах установленого ліміту. Усю готівку понад установлений ліміт залишку необхідно здавати в банк. Якщо в касу підприємства надходять значні суми наприкінці робочого дня після завершення чи інкасації закінчення роботи вечірньої каси, у результаті чого перевищується встановлений ліміт каси, такі підприємства не пізніше наступного робочійго дня повинні здати цю готівку в банк у сумі перевищення. За таких умов зазначені кощ ти не вважаються понадлімітними в день їхнього оприбуткування в касі підприємства.
Документальне оформлення
Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджені накази Міністерства статистики України від 15.02.1996 № 51, і повинні застосовуватися без зміни всіх підприємствах.
Ведення касової книги
Кожне підприємство повинне вести касову книгу установленої форми. Аркуші касової книги повинні бути пронумеровані, прошиті й опечатані печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера. Записи в касовій книзі провадяться в двох примірниках під копірку. Перші примірники залишаються в книзі. Другі примірники є відривними і являють собою звіт касира. Виправлення в книзі завіряються підписами касира і головного бухгалтера, невмотивовані виправлення забороняються.
Касовий звіт складається щодня. Касир наприкінці робочого дня підбиває підсумки за день, виводить залишок у касі і передає другий відривний примірник у бухгалтерію як звіт. До звіту додаються прибуткові і видаткові документи.
Касова книга на підприємстві може вестися з використанням технічних засобів, при цьому її аркуші формуються у виді машинограм "Вкладиш касової книги" і "Звіт касира". Машинограми повинні мати однаковий зміст і всі реквізити касової книги встановленого зразка. Обидві машинограми повинні складатися щодня. Нумерація аркушів здійснюється автоматично в порядку зростання з початку року. Після закінчення календарного року (чи в міру необхідності) машинограми "Вкладиш касової книги" підшиваються в хронологічному порядку і книга опечатується. Загальна кількість аркушів завіряється підписами керівника і головного бухгалтера.
Бухгалтерський облік
Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, для обліку касових операцій передбачений рахунок ЗО "Каса", до якого відкриваються субрахунки:
301 "Каса в національній валюті".
302 "Каса в іноземній валюті".
В дебеті рахунка відображається надходження коштів у касу підприємства, в кредиті -виплата коштів з каси підприємства.
Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах Касові звіти, касова книга, відомості аналітичного обліку 
Перевірка повноти оприбуткування виручки та її здачі з каси в банк. Касові звіти, журнали обліку розрахункових операцій, банківські виписки, журнали-ордери, аналітичні відомості.
Перевірка дотримання ліміту залишку каси 
Касові звіти, довідки про встановлений ліміт залишку готівки у касі.
Перевірка цільового використання коштів, отриманих з банку 
Касові звіти, банківські виписки, журнали-ордери, аналітичні відомості.
Фото Капча