Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бальнеологічні ресурси України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти вивчення бальнеологічних ресурсів України
1.1. Поняття бальнеологічних ресурсів
1.2. Загальний аналіз потенціалу бальнеологічних ресурів України
2. Аналіз розвитку потенціалу бальнеологічних ресурсів України
2.1. Методика оцінювання розвитку використання бальнеологічних ресурсів
2.2. Аналіз потенціалу бальнеологічних ресурсів Прикарпаття
2.3. Аналіз потенціалу бальнеологічних ресурсів Поділля
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах економічної кризи та надмірного впливу суспільства на природне довкілля в Україні швидко зростає захворюваність та знижуються показники природного приросту населення. Особливо загострилася ситуація після Чорнобильської катастрофи. Тому проблеми лікування, реабілітації й оздоровлення населення надзвичайно актуальні. Одним із шляхів їх вирішення є задоволення зростаючих суспільних потреб у рекреації, зокрема в бальнеолікуванні (лікуванні мінеральними водами і пелоїдами).

В Україні зосереджений значний потенціал бальнеологічних ресурсів, який використовується недостатньо. Завдяки йому держава може вийти на світовий ринок рекреаційних послуг. Адже Україні притаманні не лише унікальні мінеральні води, аналогів яким немає в Європі, але й сприятливі ландшафтно-кліматичні умови для розвитку міжнародного лікувально-оздоровчого туризму - однієї з найприбутковіших і найдинамічніших галузей світового господарства. Економічну доцільність прискореного розвитку рекреації підтверджує світовий досвід. Тому необхідно виявляти і визначати запаси цих ресурсів, включати перспективні родовища у кадастри України, поглиблено вивчати їх лікувальні властивості та вплив на організм людини, провести соціально-економічну оцінку і міжнародну сертифікацію. 

На базі використання ресурсів лікувальних мінеральних вод і пелоїдів в Україні, зокрема, Криму і Передкарпатті сформувався потужний бальнеологічний комплекс. Його ефективне функціонування сприятиме подоланню труднощів переходу до ринкових відносин, підвищенню загального рівня економічного розвитку регіонів за рахунок використання наявних природних і трудових ресурсів, зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів за умов створення вільних економічних зон і введення плати за природні лікувальні ресурси, залучення інвестицій у розвиток курортних територій. Це свідчить про доцільність розвитку лікувально-оздоровчої рекреації як пріоритетної галузі.

Стан дослідження проблеми. Останнім часом проблема використання бальнеологічних ресурсів стала об’єктом дослідження багатьох вчених, зокре-ма, С.В. Арсеніна [1], М.В. Лободи [12], О.Н. Нечипуренко [14], О.Г. Топчієва [29]. Однак цільових досліджень у розрізі регіонів україни досить мало, серед них можна назвати роботи Г.А. Білецької [3], С.І. Кукурудзи і О.В. Федунь [10], П.І. Гаман [25], М.Я. Сивого і Р.В.Бронецького [27].

Об'єкт дослідження - бальнеологічні ресурси України та сформований на їх основі бальнеологічний комплекс.

Предмет дослідження - визначення потенціалу бальнеологічних ресурсів України, прогнозування напрямків їх цільового використання, охорони і примноження.

Мета дослідження- вивчення сучасного стану ресурсів мінеральних вод і пелоїдів України, оцінка ступеня перспективності територій їх поширення для розвитку санаторно-курортного господарства. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

 • уточнити поняття бальнеологічних ресурсів;
 • охарактеризувати потенціал розвитку бальнеологічних ресурів України;
 • обгрунтувати методику оцінювання розвитку використання бальнеоло-гічних ресурсів;
 • проаналізувати потенціал бальнеологічних ресурсів Прикарпаття;
 • проаналізувати потенціал бальнеологічних ресурсів Поділля.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань викорис-тано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та ана-літичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 38 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Арсенин С.В. Грязелечение и водные процедуры / Арсенин С.В. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 281 с.
 2. Бабинець А.Є. и др. Лечебные минеральные воды типа «Нафтуся» / А.Є. Бабинець, В.М. Шестопалов. - К.: Наукова думка, 1986. – 187 с.
 3. Білецька Г. А. Рекреаційні ресурси мінеральних вод Хмельницької області / Г.А. Білецька // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 4. - С. 28-30.
 4. Вайсфельд Д. Н. Лечебное применение грязей / Д. Н. Вайсфельд, Т. Д. Голуб. – К.: Здоров'я, 1980. - 142 с. 
 5. Використання земель рекреаційного призначення в контексті стратегії сталого розвитку / О.Ю. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2006. - № 6. - С. 41-46.
 6. Вириго Л.А. Исследования целебных лиманов и грязей / Вириго Л.А. – Одесса: Бальнеологическое общество, 1980. – 36 с.
 7. Гільберг Т. Рекреаційне господарство Хмельницької області / Т. Гільберт. // Географія та основи економіки в школі. - К.: 2002. - №3. – С. 43-44.
 8. Гулич О. І. Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний стан його освоєння / Гулич О. І.  / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2004. — 57 с. 
 9. Ільїна О. В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни / Ільїна О. В.  / Луцький ін-т розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". — Луцьк : Терен, 2004. — 104 с.
 10. Кукурудза С.І. Бальнеологічні ресурси Передкарпаття як основа функ-ціонування санаторно-курортної субгалузі / Кукурудза С.І., Трохимчук С.В., Федунь О.В. // Український географічний журнал. - 1997. - №1. - С. 35-39.
 11. Кусков А. С. Рекреационная география: Учеб.-метод. комплекс / Кусков А. С., Голубева В. Л., Одинцова Т. Н.  / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — М.: Флинта, 2005. — 494 с. 
 12. Лечебные грязи (пелоиды) Украины / Под ред.. М.В. Лободы, К.Д. Бобова, Т.А. Золотаревой, Е.М. Никепеловой. – К.: Купріянова Е.А., 2006. – 320 с.
 13. Манынина Н.В. Санаторно-курортное лечение болезней кожи / Манынина Н.В., Севрюгова В.С., Соловьев А.М., Кулешова Л.М. // Медицинский совет. – 2008. – №2. – С. 25-34.
 14. Нечипуренко О.Н. Грязи – природные биогенные стимуляторы, механизмы целебного действия / Нечипуренко О.Н. // Провизор. – 2008. – №2. – 68 с.
 15. Оптимізація природокористування в 5-ти Т.: Навч. посіб. Т.1. Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. / Дорогунцов С.І., Муховіков А.М., Хвесик М.А. - К.: Кондор, 2004. - 291 с.
 16. Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території / Г.М. Шевченко; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2008. - 21 с.
 17. Основи рекреаційної географії: природа, ресурсний потенціал регіонів: Навч. посіб. для студ. / О.В. Тімець, С.В. Совгіра. - К.: Наук. світ, 2005. - 253 с.
 18. Павлов В. І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи / Павлов В. І., Черчик Л. М. / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Луцьк : Надстир'я, 1998. — 122 с. 
 19. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Д.Д. Гурова, М.О. Фролов, С.М. Журавльова, Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЛІПС, 2010. - 89 с.
 20. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Н.М. Сажнєва; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329 c.
 21. Рекреаційна географія: навч. посіб. / С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва. - Суми: СумДПУ, 2007. - 64 с.
 22. Рекреаційна індустрія: досвід, проблеми та перспективи розвитку / В. Павлов // Економіка України. - 2000. - № 12. - С. 89-90.
 23. Рекреаційний потенціал території: підходи до оцінки та використання / І.В. Бережна // Наук. зап.: наук.-техн. зб. - 2004. - № 7. – С. 34-38.
 24. Рекреаційні ресурси та рекреаційна система / Я.М. Дідик // Актуал. пробл. економіки. - 2008. - № 7. - С. 150-153.
 25. Розвиток рекреаційної сфери Карпатського регіону України: теорія та прак-тика державного регулювання: монографія / П.І. Гаман; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. - 306 с.
 26. Сивий  М.  Мінеральні  ресурси  Поділля:  конструктивно-географічний  аналіз  і  синтез.  Монографія.  /  М. Сивий  – Тернопіль: Підр.&посіб., 2004. – 656 с. 
 27. Сивий М.Я. До історії дослідження та освоєння бальнеологічного потен-ціалу Поділля / М.Я.Сивий, Р.В.Бронецький // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. - Вип. 14. - С. 85-92.
 28. Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. B.C. Преображенский. - М.: Наука, 1975. - 222 с.
 29. Теоретичні та методологічні аспекти рекреаційної географії: сучасний підхід / Ван Ціншен, О.Г. Топчієв // Укр. геогр. журн. - 2003. - № 1. - С. 45-49.
 30. Федунь О.В. Бальнеологічні ресурси Передкарпаття / О.В. Федунь. - Львів: ВНТЛ, 1999. - 168с.
 31. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. / Н.В. Фоменко - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 312 с.
 32. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області). / Л.П. Царик – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.
 33. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія / В. М. Юрківський. -К.: Либідь, 2000. – 416 с.
3191
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).