Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Біотехнології у вирішенні екологічних проблем

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна характеристика напрямків застосування біотехнології у вирішенні екологічних проблем
1.1. Біотехнологічне очищення стічних вод
1.2. Утилізація і поховання відходів
1.3. Захист і поліпшення родючості грунту, захист від забруднень атмосферного повітря
2. Аналіз біотехнологічних методів розв’язання екологічних проблем
2.1. Біохімічні методи очищення стічних вод
2.2. Метод аеробного компостування твердих побутових відходів
2.3. Технологія бактеріального вилужування металів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Біотехнологія - одна з найважливіших галузей сучасної науки, яка базується на промисловому використанні мікроорганізмів для одержання корисних продуктів. Екологічна біотехнологія - це специфічне застосування біотехнології для розв’язання проблем захисту навколишнього середовища від забруднень антропогенного характеру.

Значення біотехнології у вирішенні екологічних проблем у доступному для огляду майбутньому буде зберігатися і навіть зростати в зв'язку з технічним прогресом і збільшенням масштабів промислового виробництва, наслідком яких є посилення негативного тиску людини на рослинний і тваринний світ планети. 

Розвиток екологічної біотехнології як науки йде в напрямках удосконалення і створення нових методів, технологічних схем, обладнання і систем контролю та управління. Розробляються нові штами мікроорганізмів на основі методів генної інженерії, поступово знаходяться шляхи розв’язання проблеми негативного впливу мінливості якості вхідного сировинного потоку на життєдіяльність мікроорганізмів в очисних реакторах. Конструктивне вдосконалення і оформлення реакційних пристроїв повинне поєднуватися зі створенням оптимального якісного і кількісного складу мікробних популяцій у них. Для видалення з промислових стоків азоту і фосфору потрібна розробка спеціальних типів біомаси фотосинтезуючих мікроорганізмів. Існує проблема виділення металів з активного мулу біологічного очищення стічних вод. Чекає на розв’язання проблема використання технології рекомбінатних плазмід в очищенні ґрунтів від хлорзаміщених пестицидів, одержує розвиток технологія біопестицидів..

Розвиток біотехнологічних методів розв’язання екологічних проблем багато в чому сприяє оптимізації як біотехнологічних, так і суто екологічних процесів, спрямований на досягнення позитивних результатів при мінімальних витратах сировини, енергії і робочої сили.

Проблеми використання біотехнологій для розв’язання екологічних проблем вивчаються з кінця XX століття, зокрема, А.А.Баєвим, А.Ю. Дриженко та ін. Серед сучасних досліджень питанню біоло-гічних методів в екології присвячені праці таких вчених, як І.В. Тихонов та  Е. А. Рубан [3], А.Є. Кузнецов і Н.Б. Градова [14], Т.П. Пирог і О.А. Ігнатова [22], М.М. Телітченко та С.А. Остроумов [25], К.Ф. Форстер і Д.А. Дж. Вейз [26].

Напрям досліджень проблеми використання біотехнологій для очистки водних ресурсів розроблявся П.І. Гвоздяком та Л.І. Глобою [6], А.К. Запольським [9], Г.О. Нікітіним та Н.В. Левітіною [20]. Питання використання біотехнологій в екології сільського господарства розглянуті А.А. Ковальовим та А.Н. Ко-жевніковою [11], М.М. Мусієнко й О.О. Панютою [19], Р.С. Шевелухою [24]. 

Об’єкт дослідження – біотехнологічні методи розв’язання екологічних проблем.

Предмет дослідження – принципи та особливості використання біотехнологій для вирішення сучасних екологічних проблем.

Мета дослідження  - проаналізувати існуючі сучасні методи розв’язання екологічних проблем за допомогою біотехнологічних методів, окреслити принципи їх застосування, визначити переваги і недоліки.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:

 • дати загальну характеристика напрямків застосування біотехнології у вирішенні екологічних проблем: очищення стічних вод, утилізації і поховання відходів, захисту і поліпшення родючості грунту, захист від забруднень атмосферного повітря;
 • проаналізувати біохімічні методи очищення стічних вод;
 • дослідити метод аеробного компостування твердих побутових відходів;
 • охарактеризувати технологію бактеріального вилужування металів.

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених завдань відповідно до специфіки роботи нами використовувалися наступні методи: загальнонаукові - методи аналізу наукової і методичної літератури, синтетичний і дедуктивний методи та метод порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи - 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве / Н.М. Городний и др. – К.: Урожай, 1990. – 256 с.
 2. Биотехнология. Принципы и применение / под ред. А.А.Баева. - М.: Мир, 1988. – 479 с.
 3. Биотехнология. Учебник / Тихонов И.В., Рубан Е. А., Грязнева Т.Н. и др.; под ред. Воронина Е.С. – Спб.: ГИОРД, 2008. – 704 с.
 4. Біотехнологія. За ред. В.Г.Герасименка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 646 с.
 5. Блюм Я., Борлауг Н., Суржик Л., Сиволап Ю. Современные биотехнологии – вызов времени. К.: РА NOVA, 2002. – 102 с.
 6. Гвоздяк П.І., Глоба Л.І. Наукове обґрунтування, розробка і впровадження в практику нових біотехнологій очищення води. – Хімія і технологія води. – 1998. – т.20. - №1 – с.61-67.
 7. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – М.: Мир, 2002. – 488 с.
 8. Дриженко А.Ю. Восстановление земель при горных разработках. – М.: Недра, 1985. – 240 с.
 9. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А., Астрелін І.М. та ін.. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.
 10. Запольський А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 423 с.
 11. Ковалев А.А., Кожевникова А.Н. Технологические линии утилизации отходов животноводства в биогаз и удобрения. – М.: Агропромиздат, 1990. – 241 с.
 12. Колобродов В.Г., Хажмурадов М.А., Карнацевич Л.В. Анаэробная переработка отходов и проблемы утилизации биогаза // Екологічний вісник. – Листопад-грудень, 2004. – С. 20-22.
 13. Корчемний М.О., Федорейко В.С., Щербань В.В. Енергозбереження в агропро-мисловому комплексі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 984 с.
 14. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экологической биотехнологии. - М.: Мир, 2006. – 504 с.
 15. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 500 с.
 16. Лаптєв О.О. Екологія з осовами біогеоценології. – К.: Фітосоціо-центр, 2001. – 144 с.
 17. Лукашевич Є.А., Нікітін Г.О. Метод метанового бродіння  //Харчова і переробна промисло-вість. – 1998 – №5 – С. 30.
 18. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. Підручник. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2003. – 520 с. 
 19. Мусієнко М.М., Панюта О.О. Біотехнологія рослин. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 114 с.
 20. Нікітін Г.О., Левітіна Н.В., Семенова О.І.,Петриченко Н.О.,Лукашевич Є.А. Впровадження та вдосконалення біотехнології очищення стічних вод харчових і переробних  галузей АПК // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробну галузі АПК». – К.: КТІХП. – 1993. – С. 141.
 21. Пирог Т. П., Решетняк Л. Р., Поводзинський В. М., Грегірчак Н. М. Мікро-біологія харчових виробництв / За ред. Т. П. Пирог. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 464 с.
 22. Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія: Підручник. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с.
 23. Підгорський В.С., Іутинська Г.О, Пирог Т.П. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу: Монографія. – К.: Наукова думка, 2010. – 327 с.
 24. Сельскохозяйственная биотехнология. Ред. Р.С. Шевелуха – М., Высшая школа,2003. - 468 с. 
 25. Телитченко М.М., Остроумов С.А. Введение в проблемы биохимической экологии. - М.: Наука, 1990. – 288 с.
 26. Экологическая биотехнология. Под ред. К.Ф. Форстера, Д.А. Дж.Вейза. - СПб.: Химия, 1990 – 384 с.
4560
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).