Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Біженці як об’єкт соціальної роботи в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Визначення понять "вимушеної міграції" і "біженців"
1.1. Передумови і тенденції вимушених міграційних процесів
1.2. Правовий статус біженців в Україні
2. Соціальна робота з біженцями
2.1. Характеристика основних напрямків соціальної роботи з біженцями
2.2. Фінансова допомога
2.3. Соціальне забезпечення і житлові питання
2.4. Медичний супровід
2.5. Психологічна та психіатрічна підтримка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що розпад СРСР, утворення суверенних держав, ы особливо виникнення локальних збройних конфліктів останным часом (Ірак, Ліберія, ЮАР, Молдова тощо) стали переломним моментом у розвитку міграційних процесів, які відбуваються на території України і СНД. Виник принципово новий інститут державного управління - міграційна служба. 

Політична і економічна криза кінця 1980-х років у країні охопила всі сфери громадського життя. Вона природно торкнулася і міграційних процесів: змінилася масштабність та інтенсивність міграційного руху, спрямованість і структура потоків. Вимушене переселення досягло величезних розмірів, з'явилася особлива соціальна категорія “біженців”, осіб, які перебувають у положенні вимушено переміщених всередині країни. 

Масова вимушена міграція - серйозний обмежуючий фактор і ресурс, який підлягає врахуванню у сучасній ситуації. Вона підсилює гостроту і актуальність прийняття оптимальних рішень в області соціальної політики, взаємин держави і суспільства, центру і регіонів, вибору ефективних управлінських технологій. На сьогодні міграційні процеси викликані принципово новими обставинами або іншим характером їх прояву, ніж раніше. Це, насамперед, проблема міжнаціональних відносин, яка стала однією з найбільш конфліктних. Національна напруженість охопила майже всю країну, втягуючи в конфронтацію різні етнічні групи і соціальні шари, породжуючи в мирний час таке соціальне явище, як біженці. 

Стихійні міграційні процеси створюють одну з найскладніших державних проблем в Україні. Сотні тисяч вимушених мігрантів мають потребу в матеріальній і фінансовій допомозі, обсяги якої перевищують нинішні соціально-економічні можливості держави і окремих регіонів, а умови, у яких економічно активна частина переселенців могла б зайнятися самозабезпеченням, практично відсутні. Протиріччя виникають і при виборі нового місця проживання: інтереси вимушених мігрантів і інтереси держави в цілому, регіонів і місцевих органів влади часто не збігаються. Це величезна соціальна, політична і гуманітарна проблема, яка вимагає особливих ресурсів і кваліфікації для її вирішення або, щонайменше, полегшення положення потерпілих. 

Сьогодні міграція виступає як відбиття соціальних, економічних і політичних протиріч не тільки в нас у країні, але й за її межами. Відбулися радикальні зміни в міграційному обміні населення між Україною і державами Європи. За останні п'ять років більш, ніж на третину, виросла еміграція і іміграція. Вирішення проблем вимушеної міграції може бути ефективно здійснене на базі науково розробленої державної комплексної міграційної політики, яка, по суті, ще відсутня, і замінюється окремими терміновими заходами. В обгрунтуванні такої політики істотне місце повинні займати дослідження складних міграційних процесів і розробка практичних рекомендацій з удосконалювання організації соціального захисту біженців і змушених переселенців на регіональному й місцевому рівні в сучасних умовах. 

Мета дослідження - є визначення статусу біженців в Україні і аналіз підходів до системи соціального захисту біженців і вимушених переселенців.

Виходячи з поставленої мети дослідження у курсовій роботі передбачено вирішення наступних завдань: 

1) аналіз передумов і тенденцій вимушених міграційних процесів;

2) визначення правового статусу біженців в Україні;

3) характеристика основних напрямків соціальної роботи з біженцями, зокрема, фінансової допомоги, соціального забезпечення і житлових питань, медичного супроводу, психологічної та психіатрічної підтримки.

Об'єкт дослідження - біженці і вимушені переселенці в Україні як специфічна соціальна група населення. 

Предмет дослідження – напрямки соціальної роботи, які використовуються у процесі організації соціального захисту біженців і вимушених переселенців у сучасних умовах. 

Стан наукового дослідження проблеми. Проблема соціального захисту біженців і вимушених переселенців перебуває на стику двох тем: міграції і соціального захисту. Однак і перша, і друга більш досліджені відносно постійно проживаючого населення в аспектах традиційних підходів, напрямків і форм. Власне соціальному захисту і соціальній роботі з біженцями і вимушеними переселенцями в Україні поки що приділено недостатньо уваги як самостійному об'єкту вивчення. Проблема біженців і вимушених переселенців на території України стала висвітлюватися лише з початку 90-х років, опираючись на досвід, накопичений у закордонній науці. 

Дослідження з даної теми, у тому числі стосовно регіонального рівня, проводилися недостатньо. Питання правового статусу біженці і вимушених переселенців присвячені роботи Анісімової Т. Є., Стешенко В. М., [8] Грабар Н. [16] М., Ковалишина І. Г., [18] Кузьменко О. В. [19]  та ін. Загальнотеоретичні проблеми соціальної роботи з такою категорією населення відображено у роботах авторів Тюптя Л.Т., Іванова І.Б., [33] Лукашевич М. П., Мигович І. І. [20] та ін. Питання власне соціальної роботи з біженцями висвітлюються у праці Малиновської О. А. [21] та ін.

Наявні роботи стосуються тільки окремих розділів соціального захисту біженців і вимушених переселенців. Більш розробленою є теорія соціальної політики перехідного періоду, але в ній, по суті, така специфічна соціальна група, як вимушені мігранти, не одержала належного місця, якого вона заслуговує згідно гостроти ситуації і особливостей потреби соціального захисту. 

Складні процеси вимушеної міграції, їх соціальна адаптація і соціальний захист стали дискусією на науково-практичних конференціях і семінарах. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розроблені концептуальні положення в області соціального захисту населення, у тому числі, такої категорії, як біженці і вимушені переселенці. У дослідженні використані методи наукового узагальнення, системного і проблемно-орієнтованого аналізу та ін. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку і списку використаної літератури, обсяг роботи складає 36 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про біженців".
 2. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та протоколу щодо статусу біженців".
 3. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951.
 4. Протокол про статус біженців від 1967 р.
 5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за ред. А.Й. Капської. - К.: Наук, світ, 2002. – 164 с.
 6. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – К.: УДЦССМ, 2001. - 344 с.
 7. Андреева А. Г. Социальная психология. – М.: Аверс, 1998. – 348 с.
 8. Анісімова Т. Є., Стешенко В. М. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні: аналіт. доп. за результатами дослідж. стану дотримання прав шукачів притулку та біженців в Україні - Донецьк: Норд-Прес, 2004. - 82 с. 
 9. Ахерн Ф. Социальная работа с детьми беженцев // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - Москва-Тула, 1991. – С. 78-85.
 10. Беженцы / под ред. А.Г. Здравомыслова. - М.: Юнити. 1993. – 310 с.
 11. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робата. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004.- 224 с. 
 12. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 13. Бюлетень з питань набуття громадянства України / Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). - К.: УВКБ ООН , 1996. - 31 с.
 14. Вехда А. А. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики / Юридичний журнал. – 2006. - №11. – С.9-12.
 15. Вынужденные мигранты: интерпретации и возвращение: сборник статей. - М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1997. – 309 с.
 16. Грабар Н. М. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів, 2007. – 16 с.
 17. Довідник для іммігрантів та біженців: Нормативні акти. Коментар. Довідкові матеріали / Л.О. Деркач (упоряд.). - К. : Слов'янський град, 1997. – 173 с. 
 18. Ковалишин І. Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики: дис. канд. юрид. наук / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. – 198 с.
 19. Кузьменко О. В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні. - Донецьк: Наука і освіта, 2001. – 103 с. 
 20. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп.. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.
 21. Малиновська О. А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К.: Генеза, 2003. – 288 с.
 22. Міжнародно-правові та національні засоби захисту прав біженців: Практикум для студ. / Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців; Інститут прикладних гуманітарних досліджень / М. В. Буроменський (уклад.). - Харків: Яшма, 2003. – 180 с. 
 23. Новік В. О. Довідник для біженців та іммігрантів. - К. : ГРОТ, 2001. – 304 с. 
 24. Права людини і біженці / ООН; Центр прав людини; Харківська правозахисна група; Украінсько-Американське Бюро захисту прав людини. - Х., 1995. - 36 с.
 25. Правовий захист біженців в Україні: зб. док. / В. Євінтов (упоряд.). - К. : Поліграф-СКВ, 1998. – 152 с.
 26. Рекомендації місцевим неурядовим організаціям по роботі з біженцями / Подільський сервісний центр для біженців; Подільський центр прав людини; Вінницька група Української Асоціації "Міжнародна Амністія" / М. Бардимн (підгот.), Д. Гройсман (підгот.). - Вінниця, 1999. – 47 с.
 27. Соціальна педагогіка / За ред. А. Й. Капської. - К.: Центр нав. літ., 2003. – 256 с.
 28. Соціальна робота в Україні: перші кроки. / За ред. В. Полтавця. –– К., 2000. – 236 с.
 29. Соціальна робота: В 3 ч. – К. : Вид. Дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч.2: Теорія та методи соціальної роботи/ А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко, О. С. Брижовата та ін. ; за ред. Т. В. Семигіної, І. М. Григи. – 2004. – 224 с.
 30. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. - К.: Центр нав.літ., 2004. – 352 с.
 31. Стрільчук Л. В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни: автореф. дис. канд. іст. наук / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича - Чернівці, 1999. – 16 с.
 32. Тишков В.А. Вынужденные мигранты и государство. - М.: ЭКОС, 1998. – 221 с.
 33. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 34. Фирсов М. В. , Студенова Е. Г. Теория социальной работы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
 35. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.
 36. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 544 с.
 37. Чепцова Г. Сучасний стан захисту прав біженців в Україні // Юридичний журнал. – 2004. - №7. – С.2-3.
2725
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).