Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Благодійність як феномен соціальної роботи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Благодійність як соціальний феномен суспільства
1.1. Історія становлення традицій благодійності в Україні
1.2. Соціально-психологічна сутність благодійності
2. Вивчення феномену благодійності з точки зору теорії і практики соціальної роботи
2.1. Регламентація та ініціатори благодійної діяльності у практиці соціальної роботи
2.2. Ефективність благодійної діяльності
2.3. Взаємодія благодійників зі ЗМІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми полягає у розгляді благодійності як рольової взаємодії, у якій проявляється особливий зміст відносин між благодійником і приймаючими його допомогу, в аналізі благодійності як соціально-рольової взаємодії, яка складається між групами в соціальній структурі суспільства; у позиціюванні кожної зі сторін по відношенню один до одного та у характеристиці благодійності як відносин, які мають конкретне інституціонально-моральне, правове оформлення; у вивченні благодійності як динамічних відносин, які проявляють міру розвитку цивільного суспільства в історично певній соціальній системі. Всі виділені аспекти соціологічного дослідження пов'язані між собою.

Благодійність за всіх часів і при всіх економічних формаціях була складною людською дією, мотивація якої обумовлювалася соціальними і психологічними факторами. З одного боку, піклування про бідних і немічних перебувало у віданні держави. З іншого боку - існування певного «неблагополучного» соціального шару звертало на себе увагу суспільства, викликало жаль і спонукало до дій, покликаних знизити гостроту неблагополуччя.

На сьогодні дослідження благодійності становить об'єкт багатьох наукових дисциплін: історії, філософії, етики, соціології, психології, політекономії та юриспруденції, однак огляд публікацій на тему благодійності дає підставу стверджувати, що хоча кількість досліджень збільшилася, все ще практично немає робіт, які розкривають технології благодійності як взаємодії соціальних груп і соціальних інститутів. Благодійність розглядається з історичної, етичної, юридичної, філософської та іншої сторін, але дуже мало досліджень, які виходять на узагальнений соціологічний результат і конкретні рекомендації.

Мета роботи - дослідження феномена благодійності в Україні як соціально-рольової взаємодії на основі єдності методологічного, теоретичного й емпіричного аналізу.

Об'єктом дослідження виступає благодійність як процес розвитку відносин між державою, соціальними інститутами і громадянами, з одного боку, і між соціальними групами з іншого.

Предметом дослідження є функціонування благодійності в практиці соціальної роботи. 

Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета дослідження поставлено наступні завдання роботи:

 • прослідкувати історію становлення традицій благодійності в Україні;
 • дати визначення соціально-психологічної суті благодійності;
 • проаналізувати регламентацію та ініціаторів благодійної діяльності у практиці соціальної роботи;
 • оцінити ефективність благодійної діяльності;
 • проаналізувати заємодію благодійників зі ЗМІ.

Стан дослідження проблеми благодійності описаний у працях закордонних і вітчизняних філософів, істориків, культурологів і соціологів. Найбільший вплив на вибір концепції роботи зробили праці Р. Апресяна [3], А. Аронова [4], Є. Баразгової, Н. Бердяєва, А.Боханова, М. Вебера, Ю.Вишневського, П. Власова, М.Гавліна, Ф.Гегеля, Є.Гідденса, І. Городецької, І. Гофмана, І. Девятко [9, c.16], Е.Дукова, Н.Думовой, Є.Заборовий, В. Ключевского, Л.Когана, І.Кону, О. Конта, Ч. Х. Лантухи, К. Любутина, А. Меренкова, Дж. Г. Мида [9, c.23], Г.Орлова, Т. Парсонса, А. Свердловой, Г. Тульчинського, Г.Ульянової, Є.Холодова, Є.Тхорячої, В.Шапко [7, c.3]. Дослідну базу роботи склали матеріали соціологічного дослідження Центра соціологічних досліджень ім. Разумкова, присвяченого вивченню мотивів благодійної діяльності підприємств м. Києва.

Теоретичний аналіз феномену благодійності як соціокультурного явища був розпочатий дослідником П.І.Георгіївським. У роботі «Піклування про бідних і благодійність» він розглядає питання надання допомоги незаможним у різні історичні епохи на прикладі європейських держав і Росії. Предметом дослідження автора є питання, які стосуються того, як повинна виявлятися допомога і ким вона має бути організована для досягнення найкращих результатів.

Велике значення для дослідження мали праці тих вчених, хто займався проблемами вивчення духовних і соціально-психологічних мотивацій благодійної діяльності. Це публікації М. Гавліна, А.Глаголєва, Л.Е.Душацького, А.Л.Свердлової, Ю.Н.Тазьміна, Л.А.Темникової та ін. У статті А.Глаголєва “Економічна філософія великих меценатів кінця XIX - початку XX ст.” розглядаються три найважливіших стимули благодійної діяльності і відповідно три групи філантропів кінця XIX - початку XX ст. Розглядаючи спонукальні мотиви благодійної діяльності, автор робить висновок про те, що в більшості випадків діяли одночасно як егоїстичні, так і альтруїстичні мотиви.

До робіт методологічного характеру відноситься стаття Л.Е.Душацького, у якій аналізуються ціннісно-мотиваційні домінанти сучасних підприємців. Серйозним внеском у вивчення історії меценатства стала і публікація А.Л.Свердлової. У ній автор виявила динаміку розвитку діяльності підприємців-меценатів і зробила важливі висновки про соціальні функції меценатства [26, c.12]. 

Проблемам розвитку меценатства в сучасній Україні присвячена робота І.С.Жданової «Меценатство як соціальний феномен і проблема його розвитку в сучасній Україні». Автор відзначає, що в умовах сучасної економічної нестабільності, коли виділяються незначні бюджетні засоби на культуру, на перший план виходять структури приватного бізнесу, спонсори, які, жертвуючи засоби на науку, мистецтво, освіту, діють не безкорисливо, думаючи насамперед про рекламу, імідж і податкові пільги [5, c.51]. 

Таким чином, історіографія благодійної діяльності нараховує велику кількість найменувань: від фундаментальних досліджень до публіцистичних виступів у періодичній пресі. Разом з тим, на сьогодні дана тема зводиться, переважно, лише до проблем встановлення історичних фактів благодійності, і не досліджується як соціокультурний феномен.

Структура роботи - робота складається з вступу, двох розділів, висновку і списку літератури по темі дослідження.

Список використаних джерел: 
 1. Андреева Г.М. Психология социального поведения: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Издание 2- е, переработанное и дополненное. - М.: Аспект Пресс, 2000.
 2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1996.
 3. Апресян Р.Г. Дилеммы благотворительности // ОНС.- 1997.- № 6.
 4. Аронов А.А. Золотой век меценатства.- М., 1995.
 5. Афанасьев В.Г., Соколов А.Р. Благотворительность в России: Историографические аспекты проблемы.- СПб., 1998.
 6. Волкова А.Н. Социально-психологические факторы благотворительной деятельности совместимости: Автореф. канд. дис. - Л., 1999.
 7. Донік О.М. Благодійність в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз.
 8. Душацкий Л.Е. Ценностно-мотивационные доминанты киевских предпринимателей // Социс.- 1999.- № 7.- С. 91-94.
 9. Зарецкий Ю. Движение милосердия: начало пути // 
 10. Карлинский И. От милосердия до благотворительности - путь длиною двенадцать лет" // Пчела. – 1998. - № 16.
 11. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібни. - 2-е вид., доп. і випр. - К.: МАУП, 2003.
 12. Майерс Д. Социальная психология /пер. с англ. - СПб.: Питер КОМ, 1998.
 13. Майерс Д. Социальная психология. 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2003.
 14. Максимов Е.Д. Историко-статистический очерк благотворительности и общественного призрения в России.- СПб., 1994.
 15. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб: Питер, 2001. – 
 16. Прайс Э. Практикум по социальной психологии. - СПб.: Издательство Питер, 2000.
 17. Свердлова А.Л. Меценатство как социальное явление // Социс. 1999.- № 7.
 18. Социальная психология / Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2004.
 19. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал: Видається щоквартально/ Редкол.: А. Й. Капська, С. В. Толстоухова, І. М. Пінчук та ін.; НПУ ім. М. П. Драгоманова, ДСССДМі, БО "ФСР", ВГО "ЛСПУ" № 1(9) : Січень-березень. -Б.м.. -2005. 
 20. Соціальна робота:наука і професія/ І.Мигович // Віче. -1998. -№ 5.
 21. Ступак Ф. Феномен благодійності //Агапіт. – 2006. -№ 5-6.
 22. Тазьмин Ю.Н. Меценатство и благотворительность. К вопросу о мотивациях // Социс.- 2002.- № 2.- С. 92-97.
 23. Теория социальной работы: Учебник для студ. вузов/ Ред. Е.И.Холостова. -М.: Юрист, 1999.
 24. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
 25. Ульянова Г.Н. Новейшая историография благотворительности // Отечественная история.- 1995.- № 1.
 26. Усов Г.М. Благотворительность как объект психологического анализа // Психологический журнал. - 2004. - №1.
 27. Филантропия: милостыня или социальная инженерия? // ОНС.- 1998.- № 5.
 28. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.
 29. Шихирев П.И. Современная социальная психология в Западной Европе: Проблемы методологии и теории. – М.: Знание, 1995.
 30. Щапов Я.Н. Благотворительность: национальный опыт и вклад в цивилизацию / Россия в XX в.: историки спорят. - М., 1994.
2798
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).