Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бонітування свиней

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Значення висвітлюваної теми в галузі свинарства
2. Огляд літератури
3. ОСНОВНА ЧАСТИНА
3.1. Характеристика поголів’я свиней у господарстві
3.2. Організація зоотехнічного та племінного обліку у свинарстві
3.3. Мета та організація проведення бонітування свиней
3.4. Відбір і оцінка ремонтного молодняку свиней
3.5. Оцінка за розвитком, екстер’єром та продуктивністю кнурів і свиноматок
3.6. Зведена відомість бонітування свиней
3.7. Заходи, які розробляються на основі бонітування
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан розвитку свинарства визначається вимогами споживчого ринку на виробництво високоякісної м’ясної свинини з мінімальними витратами. Із створенням і апробацією полтавської м’ясної породи свиней актуальним постало питання її подальшого вдосконалення, спрямованого на поліпшення продуктивних якостей.

В умовах реформування економічних відносин в Україні перспективи розвитку свинарства першочергово пов’язані з формуванням конкуренто-спроможності галузі. За загальною значимістю факторів, які здатні забезпечити позитивні зрушення щодо вирішення цієї проблеми, особливе значення має генетичне удосконалення існуючих і новостворюваних порід, спеціалізованих типів та ліній свиней, яке, в значній мірі, грунтується на застосуванні сучасних методів оцінки племінних і продуктивних якостей тварин, прогнозуванні розвитку основних се-лекційних ознак тварин в ранньому віці, використанні різних методів підбору, ви-значенні дискретності ліній, а також поєднаності їх з родинами в межах порід та типів.

Успішне розв’язання завдань збільшення виробництва продукції свинарст-ва на основі значного підвищення продуктивності тварин вимагає впрова-дження в кожному господарстві заходів, спрямованих на забезпечення інтенсифікації галузі. Створення м’ясного балансу в країні, передусім, залежить від збільшення виробництва м’яса всіх видів, у тому числі свинини, оскільки свині - одні з багатоплідних і скороспілих тварин.

Концептуальні засади розвитку практичних завдань селекції і розведення свиней пов’язані, в перше чергу, з методологією бонітування тварин, популяцій та стад за різними показниками безпосередньо або опосередковано з урахуванням етапності селекційного процесу. Основним завданням бонітування і селекційної роботи є перетворення генофондів порід в напрямку послідовного підвищення їх генетичного потенціалу.

Об’єкт дослідження - система бонітування свиней у ДП «Мирогощанський державний іподром».

Предмет дослідження - організація і проведення бонітування свиней, його значення і структура відповідно до чинних нормативних документів.

Мета дослідження - аналіз значення і системи бонітування свиней, методики проведення бонітування у господарстві. 

Для досягнення наміченої мети необхідно здійснити наступні завдання:

 • висвітлити значення досліджуваної теми в галузі свинарства;
 • здійснити аналітичний огляд літератури з досліджуваної проблеми;
 • охарактеризувати поголів’я свиней у господарстві;
 • проаналізувати організацію зоотехнічного та племінного обліку у свинарстві;
 • визначити мету та організацію проведення бонітування свиней;
 • дослідити принципи і методику відбору і оцінки ремонтного молодняку свиней;
 • з’ясувати методику оцінки за розвитком, екстер’єром та продуктивністю кнурів і свиноматок;
 • проаналізувати зведену відомість бонітування свиней;
 • визначити, які заходи розробляються на основі бонітування;
 • проаналізувати організацію проведення бонітування свиней в державному підприємстві «Мирогощанський державний іподром».

Методи дослідження. Загальноприйняті методи досліджень: зоотехнічні – визначення продуктивних якостей свиней, показників інтенсивності росту молодняку; методи аналізу фахової та нормативної літератури.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15.12.1993 № 3691-XII, редакція від 17.11.2010: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3691-12
 2. Інструкція з бонітування свиней, затверджена наказом Мінагрополітики України від 17.12.2002 № 396, остання редакція від 04.12.2009: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1027-02
 3. Агапова Є.М. Теоретичні основи і практика удосконалення порід свиней в Україні / Є.М. Агапова, Р.Л. Сусол, І.Є Ткаченко// Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві.- Аграрна наука.- Київ, 2010.- С.19-20.
 4. Акімов С.В., Перетятько Л.Г. Стабілізаційні заходи щодо збереження вітчиз-няних м’ясних порід свиней // Тваринництво України. -2005. -№7. –С.21-23.
 5. Актуальні проблеми розвитку галузі свинарства / Ред.: В.С. Шебанін; Миколаїв. держ. аграр. акад.. - Миколаїв, 2002. - 412 с.
 6. Березовський М. Д. Селекція свиней великої білої породи в Україні / Березовський М. Д. – К. : Арістей, 2006. – С. 6-25.
 7. Волкопялов Б.П. Свиноводство. – 4-е изд., перераб. й доп. – М.: Колос, 2008. – 432 с.
 8. Дудка Е.И. Генетические параметры в селекции свиней // Свиноводство. - 2000. - №5. - С. 13-14.
 9. Економіка і організація сільськогосподарського виробництва: навч. посіб. / С. В. Писаренко, О. С. Михайлова, Л. М. Болдирєва, Л. М. Назарук; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2010. - 351 с.
 10. Комплектування маточного стада - шлях до підвищення ефективності пле-мінного свинарства / О.О. Дорош // Вісн. Полтав. держ. с.-г. ін-ту. - 1999. -   № 5. - С. 30-32.
 11. Мацько А.З. Селекційно-племінна робота з новими м’ясними породами свиней. Результати і напрямки. // Науково-виробничий бюлетень. - Селекція. – 1998. – Вип. 5.- С.24-25.
 12. Оптимізація поголів'я тварин та земельних ресурсів у племінному свинарстві / С.Ю. Смислов // Свинарство: Міжвід. темат. наук. зб. - 1999. - № 54. - С. 151-157.
 13. Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: Зб. наук. пр. Т. 16 / Ред.: О.М. Маменко; Харк. держ. зоовет. акад.. - Х., 2006. - 483 с.
 14. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / В.І. Герасимов, Ю.В. Засуха, В.М. Нагаєвич та інші. – Харків: Еспада, 2003. – 224 с.
 15. Рибалко В.П., Герасимов В.І., Барановський Д.І. Племінна робота у свинарстві // Довідник з технології та менеджменту в тваринництві. – Харків: Еспада, 2002. - 320 с.
 16. Свинарство і технологія виробництва свинини: Підруч. для підгот. фахівців у агр. вищ. навч. закл. III - IV рівнів акредитації із спец. «Зооінженерія» / В.І. Герасимов, Л.М. Цицюрський, Д.І. Барановський, В.М. Нагаєвич, В.П. Рибалко. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Х.: Еспада, 2003. - 446 с. 
 17. Сучасні ефективні технології у свинарстві / В.З. Фоломєєв, О.Ф. Сагло, О.І. Підтереба // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2005. - N 3. - С. 64-66.
3135
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.