Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бонітування великої рогатої худоби

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Огляд літератури
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1. Значення висвітленої теми
2.2. Проведення бонітування великої рогатої худоби у підвищенні її продуктивності
2.3. Бонітування корів молочного і молочно-м’ясного напряму продук-тивності
2.4. Бонітування молодняку худоби
2.5. Особливості проведення бонітування великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності
3. Бонітування худоби на підприємстві та заходи за результатами його проведення. Проведення комплексної оцінки 5 корів в господарстві
4. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Інтеграція України до світового економічного співавторства вимагає значної інтенсифікації агропромислового виробництва, підвищення його ефективності та конкурентоспроможності на світових ринках. Одним з головних питань у вирішенні цієї глобальної проблеми є створення галузі м'ясного та молочного скотарства, виведення спеціалізованих порід і типів худоби, які сприяли б інтенсифікації виробництва яловичини, збільшенню відсотка жиру в молоці, забезпеченню внутрішніх потреб та вихід України на світові ринки агроресурсів.

Збільшення виробництва продукції тваринництва у господарствах різних форм власності може бути забезпечене на основі впровадження ефективних методів селекції, прискорення темпів удосконалення існуючих та створення і консолідації нових порід і типів сільськогосподарських тварин.

Вітчизняний та зарубіжний досвід ведення скотарства свідчить про те, що для успішного розвитку цієї галузі необхідно мати спеціалізовані породи і типи худоби, які добре пристосовані до природно-кліматичних умов регіону, сучасні маловитратні та енергоощадні технології, сталу кормову базу.

Саме на досягнення цих цілей і спрямована система бонітування великої рогатої худоби - система оцінки племінних якостей тварини за комплексом господарчо корисних ознак. За його результатами визначають подальше призначення тварини: введення і відтворну групу (плем'ядро), виранжування або вибракування. Бонітують тварин за породністю, походженням, розвитком, конституцією та екстер'єром, продуктивністю, відтворними якостями і потомством.

Удосконалення методів бонітування - процес постійний, спрямований на підвищення точності визначення племінної цінності тварин, розробку диференційованих для кожної породи стандартів бажаного типу, оптимізацію економічного значення окремих селекційних ознак, підвищення рівня об'єктивності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бащенко  М.І., Дубін А.Н. Методологія  і практика  селекції  корів-рекордисток та родин. - К.: Наук. світ, 2002. - 117 с.
 2. Буркат В.П. Теорія, методологія і практика селекції. - К.: БМТ, 1999. - 376 с.
 3. Буркат В.П., Єфіменко  М.Я., Хаврук  О.Ф., Блізниченко  В.Б. Формування внутріпородних  типів молочної худоби. - К.: Урожай, 1992. - 200 с.
 4. Велика  рогата  худоба.  Типові  технологічні процеси  в м’ясному скотарстві. ЗТУ : СОУ 01.2-37-374:2005. - К. : Мінагрополітики України, 2005. (Стандарт Мінагрополітики України).
 5. Велика рогата худоба для забою: ДСТУ 4673:2006. [Чинний від 2009-01-01]. - К.: Держспоживстандарт України,
 6. Изилов Ю. С. Основы молочного и мясного скотоводства.  - М.: Агропромиздат, 1985. - 349 с.
 7. Інструкція  з  бонітування  великої  рогатої  худоби  м’ясних порід. Інструкція з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві / [Мельник Ю.Ф., Пищолка В.А., Литовченко А.М. та ін.]. - К. : Арістей, 2007. - 64 с.
 8. Інструкція із селекції бугаїв м’ясних порід / [Мельник Ю.Ф. Микитюк Д.М., Білоус О.В. та ін]. - К. : Арістей, 2009. - 20 с.
 9. Костенко  В.І., Сірацький  Й.З., Шевченко  М.І. та ін. Скотарство  і технологія виробництва  молока та яловичини.  - К.: Урожай, 1995. - 470 с.
 10. Нормативно-правові акти з питань ідентифікації і реєстрації тварин. - К. : АІРТ, 2008. - 270 с.
 11. Пабат В.О. М’ясне скотарство України /  Пабат В.О.,  Угнівенко А.М., Вінничук Д.Т. - К. : Аграрна наука, 1997. - 312 с.
 12. Племінна робота. Довідник /М.З. Басовський,  В.П. Буркат, М.В. Зубець та ін.; за ред.: М.В. Зубця, М.З. Басовського; - К.: ВНА "Україна", 1995. - 440 с.
 13. Практикумзрозведеннясільськогосподарськихтварин: практикум [для студентів вищ. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / [Мельник Ю.Ф., Найденко К.А., Журавель М.П. та ін.]. - К. : Видавничий дім «Слово», 2007. - 242 с.
 14. Розведення  сільськогосподарських тварин / М.З. Басовський,  В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук та ін.; за ред. М.З. Басовського.  - Біла Церква, 2001. - 400 с.
 15. Рубан Ю.Д. Скотарство  і технологія  виробництва  молока та яловичини. - Харків: Еспада, 2002. - 576 с.
 16. Сірацький  Й.З.,  Данилків  Я.Н. Атестація  дійного  стада.  - К.: Урожай, 1990. - 40 с.
 17. Сірацький  Й.З., Меркушин  В.В., Костенко  О.І., Євтух І.С. та ін. До питання комплексної  оцінки  корів // Розведення  і генетика  тварин.  - К.: Уро- жай. - 1995. - Вип. 27. - С. 17-21.
 18. Угнівенко  А.М.  Рекомендації  щодо  лінійного  оцінювання корів м’ясних порід / А.М. Угнівенко, Д.К Носевич. - К. : Київ. правда, 2008. - 20 с.
 19. Угнівенко А.М.  Спеціалізоване м’ясне скотарство :  підруч. [для студентів вищ. навч. закладів I-II рівнів акредитації] ; посіб. [для студ.  вищ.  навч.  закладів  III-IV  рівнів  акредитації]  /  Угнівенко А.М., Костенко В.І., Чернявський Ю.І. - К. : Вища освіта, 2006. - 304 с.
 20. Угнівенко А.М. Селекція м’ясної худоби. Селекція сільськогосподарських тварин : підруч. [для студентів вищ. навч. закладів I-IV рівнів акредитації] / [Мельник Ю.Ф., Коваленко В.П., Угнівенко А.М. та ін.] ; під ред. Ю.Ф. Мельника, В.П. Коваленка, А.М. Угнівенка. - К. : Аграрна освіта, 2008. - С. 125-186.
 21. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.2003  № 477: [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/z0095-04
3136
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).