Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бродяжництво та безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження явищ бродяжництва та безпри-тульності серед дітей
1.1. Поняття «бродяжництва» та «безпритульності» як соціальні кате-горії
1.2. Соціально-психологічні причини виникнення явищ безпритуль-ності та бродяжництва
2. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які є безпритульними або схильними до бродяжництва
2.1. Методологічні засади роботи з безпритульними дітьми та дітьми, схильними до бродяжництва
2.2. Безпосередній контакт з дітьми з безпритульними дітьми та дітьми, схильними до бродяжництва
2.3. Систематизація роботи соціального працівника з безпритульними дітьми та дітьми, схильними до бродяжництва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Становлення незалежної української держави супроводжується поглибленням безлічі гострих соціальних проблем. Не останнє місце в цьому ряді займаэ відродження, здавалося б, уже давно подоланої дитячої безпритульності. Говорячи про проблему дітей вулиці, слід зазначити, що ми маємо справу відразу із симптомами, в основі яких лежить скоріше не клінічна, а соціальна патологія. З цієї точки зору бродяжництво є феноменом фізичної втечі з деструктивного середовища.

На сьогодні в Україні не існує єдиного загальноприйнятого визначення щодо неповнолітніх, які позбавлені сімейного виховання і проживають у середовищі вулиці. У засобах масової інформації, наукових психолого-педагогічних роботах, результатах соціологічних досліджень, у діяльності служб, органів і спеціальних установ для неповнолітніх вживаються такі терміни як “безпритульні”, “діти вулиці”, “бездомні”, “діти, позбавлені батьківського піклування”, “соціальні сироти”, “неповнолітні групи ризику”.

В Україні, яка переживає в даний час глибокі трансформаційні процеси та наслідки здійснення ринкових реформ, дедалі чіткішим стає процес розшарування суспільства, негативним проявом якого є асоціалізація окремих груп населення, зростання масштабів бродяжництва і безпритульності, жебрацтва серед дітей, проявів соціального сирітства, бездоглядності дітей та підлітків, – соціальні чинники, ігнорувати які надзвичайно небезпечно.

Безпритульні діти займаються дрібним злодійством, долучаються до вживання спиртних напоїв, наркотичних і токсичних речовин, проституції, здійснюють протиправні дії. Разом з тим, вони, в основному, через неможливість на достатньому рівні забезпечити належні умови життя і охорони здоров’я, стають носіями суспільно небезпечних хвороб.

Актуальність теми курсової роботи визначається тим, що на сьогодні зростає кількість безпритульних дітей, що викликано несприятливою динамікою смертності осіб працездатного віку, поширенням самогубств, наслідками збройних конфліктів і злочинних актів. Збільшуються також випадки соціального сирітства, коли діти втрачають сімейні зв'язки і батьківське піклування, маючи живих батьків або, принаймні, одного з них.

Стан дослідження проблеми. Проблема бродяжництва та безпритуль-ності останніми десятиліттями стала предметод дослідження багатьох вче-них, серед яких найбільш грунтовними є праці В. М. Вакуленко [9], І. Го-робець [11], І. Григи [12], А. Зінченко [15], О. В. Безпалько [17], А. Капської [21], І. І. Тимкович [29] та ін.

Мета роботи – вивчити стан справ щодо соціального явища бродяж-ництва та безпритульності дітей в Україні, з’ясувати шляхи появи таких дітей і напрямки соціальної роботи з їх виявлення і надання їм соціально-педа-гогічної допомоги.

Об’єкт дослідження – дитяча безпритульність і бродяжництво у системі соціально-педагогічної роботи

Предмет дослідження – поняття, причини і профілактика дитячої безпритульності і бродяжництва.

Відповідно до теми, мети, об’єкта і предмета курсової роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття «бродяжництва» та «безпритульності» у соціально-педагогічній роботі;
 • з’ясувати соціально-психологічні причини виникнення явищ безпритульності та бродяжництва;
 • визначити основні апсекти соціально-педагогічної роботи з дітьми, які є безпритульними або схильними до бродяжництва.

Методи дослідження. У роботі було використано такі методи, як аналіз фахових літературних і періодичних джерел, групу синтетичних методів, методи узагальнення і дедукції.

Структура роботи. Курсова робота містить вступ, у якому розкривається актуальність теми, висвітлюється мета, об’єкт і предмет дослідження, ставляться завдання, двох розділів, перший з яких розкриває теоретичний аспект проблеми, а другий присвячений практичним методам роботи з безпритульними дітьми, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III, редакція від 09.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
 3. Закон України «Про основи соціального захисту бездоглядних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 p. № 2623-IV, редакція від 09.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2623-15
 4. Азаров Ю. Безпритульність і дитяча злочинність – наші біди / Ю. Азаров // Шкільний світ. – 2006. – №42 (листопад). – С. 1-4. 
 5. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліття: монографія. – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.
 6. Балабуєва К. Діти підворіття / К. Балабуєва // Віче. – 2008. – № 9. – С. 52-55.
 7. Бех В. П. Сутність та зміст соціальної роботи / В. П. Бех // Нова парадигма. – Запоріжжя, 2002. – Вип.24. – С.143-149. 
 8. Бойд А. Практична соціальна робота / Бойд А., Картер П., Чепмен В. та ін.; за ред. П.Картер та ін. – Амстердам; К.: Асоц. психіатрів України, 1996. – 184 с. 
 9. Вакуленко В. М. Досвід подолання дитячої безпритульності в радянській Україні / В. М. Вакуленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 93-100.
 10. Верлан-Кульшенко О. О. Проблема бродяжництва в Україні в контексті сучасного європейського законодавства / О. О. Верлан-Кульшенко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 3. – 2012. – С. 174-176.
 11. Горобець І. Проблеми законодавчого забезпечення державної політики щодо дитячої безпритульності та бездоглядності / І. Горобець // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3 (39). – С. 42-44.
 12. Грига І. Розуміння бездомності: підходи до вивчення: научное издание / І. Грига, Н. Кабаченко // Магістеріум: научное издание / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – Київ: Академія, 2004. – Вип. 15: Соціальна робота і охорона здоров'я. – С. 4-10.
 13. Доля I. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика / І. М. Доля // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 55-59.
 14. Зайцевська Т. Ю. Вулична соціальна робота з дітьми вулиці / Т. Ю. Зайцевська // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. – Ужгород, 1999. – Ч.1. – С.262-267. 
 15. Зінченко А. Безпритульність як соціальне явище: до історії розв'язання проблеми / Зінченко А. // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. – №1-2. – С.78-85.
 16. Комарова Н. Діти,які перебувають у стані бродяжництва: стан здоров*я,ризики захворювань,соціальна поведінка / Н. Комарова // Соціальний працівник. – 2006. – №9. – С. 3-13.
 17. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: метод. посіб. / О. В. Безпалько, Л. П. Гурковська, Т. В. Журавель та ін.; за ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Пегрочко. – К.: КАЛИТА, 2010. – 376 с.
 18. Лебедев О.Е. Дети улицы. Образование и социальная адаптация безнад-зорных детей. Доклад. / Лебедев О.Е., Чепурных Е.Е., Майоров А.Н., Золотухина В.И. / под ред. А.Н. Майорова. – М.: Социум, 2001. – 99 с.
 19. Лифанова Е. О. Направления, формы и методы профилактики детской без-надзорности и беспризорности / Е. О. Лифанова // Педагогическое обра-зование и наука: Научно-методический журнал. – 2007. – № 3. – С. 44-46.
 20. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: навчальний посібник / М. П. Лукашевич. -К.: МАУП, 2003. – 165 с.
 21. Організація і технології соціальної роботи з дітьми вулиці / за ред. А. Капської. – К.: Інтернаціональний союз; Ліга соціальних працівників України, 2003. – 260 с.
 22. П’єшаІ. В. Соціальна допомога безпритульним та бездоглядним дітям, що надається закладами та організаціями різного підпорядкування / І. В. П’єша // Український соціум. – 2007. – № 5/6 (22/23). – С. 44-56.
 23. Поляничко А. О. Бездоглядність і безпритульність як соціально педагогічні явища: сборник / А.О. Поляничко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2002. – Ч. 1. – С. 120-129.
 24. Проблеми бездоглядності і безпритульності дітей в Україні: держ. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 2012 p. – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2013. – 245 с.
 25. Рєзнік М. Правове регулювання бродяжництва в Україні [Текст] / М. Рєзнік // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – 2011. – № 7/8. – С. 50-52.
 26. Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених бать-ківського піклування / Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова-Турченко, І. Б. Іванова, І. В. Пєша. – Київ, 1998. – 120 с. 
 27. Стивенсон С. А. Уличные дети / С. А. Стивенсон // Социологический журнал. – 2000. – № 3-4. – С. 87-97. 
 28. Теорія і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. -К.: Академвидав, 2005. – 327 с.
 29. Тимкович І. І. Бродяжництво як ознака дитячої безпритульності / І. І. Тимкович // Четверті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 3 – 4 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 284-287.
2797
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).