Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Будова і функції головного мозку людини в різні вікові періоди

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
Розділ І. Особливості будови головного мозку людини
Розділ ІІ. Розвиток головного мозку в різні вікові періоди
2.1. Загальні особливості онтогенетичного розвитку головного мозку
2.2. Особливості розвитку головного мозку у ранньому періоді
2.3. Дослідження факторів, які чинять виражений вплив на розвиток головного мозку в ранні періоди онтогенезу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Головний мозок  - одна з найбільш складно організованих частин тіла людини, яка визначає величезнку кількість процесів, реакцій, продукує значну частину гормональних речовин і надзвичайно чутлива до різноманітних впливів. З головним мозком пов’язані практично всі аналізаторні функції – зору, слуху, дотику, він формує практично всі процеси вищої нервової діяльності, такі як мислення і сприймання, визначає набуті рефлекси – мовні, мімічні тощо.

Актуальність дослідження вікових змін будови головного мозку і його функцій є незаперечною, оскільки на сьогодні лише значна кількість досліджень на тваринах дає змогу екстраполювати отримані дані на аналогічні дослідження мозку людини. Якщо питання будови мозку розроблені доволі широко і глибоко, то цього не модна сказати про проблему розвитку в онтогенезі його функцій.
Мета роботи полягає у вивченні будови і функцій головного мозку людини і з’ясуванні їх вікової динаміки.
Об’єктом дослідження у роботі виступає головний мозок людини як найскладніше і найважливіше утворення  організму, а предметом – функціональні особливості головного мозку та вікова динаміки зміни його будови і функцій.
На основі сформульованої мети і визначених об’єкта і предмета дослідження слід окреслити наступні завдання роботи:

 • вивчення особливостей будови головного мозку людини;
 • з’ясування загальні особливостей онтогенетичного розвитку головного мозку;
 • дослідження розвитку головного мозку на ранніх періодах онтогенезу;
 • дослідження факторів, які чинять виражений вплив на розвиток головного мозку в ранні періоди онтогенезу.

Питання будови головного мозку у науковій літературі висвітлені досить широко, серед робіт, присвячених вивченню будови мозку слід відзначити праці Блума Ф., Лейзерсона А. та Хофстедтера Л. “Мозг, разум, поведение”, а також Гусельников В.І., Супін А.Я. “Активность головного мозга”. Увага до забезпечення головним мозком процесів вищої нервової діяльності людини привернута в роботах Анохін К. В. і Судакова К. В. “Системная организация поведения: новизна как ведущий фактор экспрессии ранних генов в мозге при обучении”, а також Дзугаєвої С.Б. “Проводящие пути головного мозга человека в онтогенезе”.
Висвітленню механізму функціонування головного мозку присвячені роботи Ліванова М.Н. “Организация процессов головного мозга” та Науменко А.І. “Физиология мозговой деятельности”, також варто відзначити такі джерела, як “Языки мозга” Прибрама К.  і “Основные типы механизмов саморегуляции мозга” авторів Сороко С.І.,  Бекшаєва С.С. та Сидорова Ю.А.
Структура роботи побудована наступним чином – курсова робота складається зі вступу, двох розділів, перший з яких присвячений розгляду будови головного мозку людини, а другий – поширений – питанням його вікового розвитку і дослідженюю впливу на нього на ранніх етапах різних факторів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анохин КВ., Судаков К.В. Системная организация поведения: новизна как ведущий фактор экспрессии ранних генов в мозге при обучении // Усп. физиол. наук. - 1993. - № 3.
 2. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002.
 3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л.. Мозг, разум, поведение. -  М.: Знание, 1988.
 4. Большой практикум по физиологии человека: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Биология» /Под. ред. Б.А. Кудряшова. - М.: Высш. шк., 1984. – 566 с.
 5. Василенко Д.А., Костюк П.Г. Межсегментарные нейронные системы мозга. - Киев: Наукова думка, 1983.
 6. Воробйов Г. А. Анатомiя i фiзiологiя. – Львів: Світ, 2000 р.
 7. Гужаловский А.А. Этапность развития ВНД и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста. - М.: Наука, 1999.
 8. Гусельников В.И., Супин А.Я. Активность головного мозга. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978
 9. Дзугаева С.Б. Проводящие пути головного мозга человека в онтогенезе. - М.: Наука, 1985.
 10. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1985.
 11. Жимулев И.Ф. Генетическая детерминированность поведения человека // М.: Высшая школа, 1985.
 12. Корочкин Л.И. Гены и поведение // Соросовский Образовательный Журнал. - 1997. - № 1.
 13. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1976.
 14. Ливанов М.Н. Организация процессов головного мозга. - М.: Наука, 1972.
 15. Науменко А.И. Физиология мозговой деятельности // Докл. на соиск. уч. степ. д-ра мед. наук. - Минздрав РСФСР, 1-й Ленинградский мед. ин-т им. И.П.Павлова. - Л., 1985.
 16. Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма. - М.: Медицина, 1988.
 17. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга // Полн. собр. соч.. М.-Л., 1972.
 18. Прибрам К. Языки мозга. - М.: Прогресс, 1975.
 19. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М.: Изд-во МГУ, 1994.
 20. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000.
 21. Светлов П.Г. Физиология (механизмы) развития. - Л.: Наука, 1988.
 22. Сороко С.И., Бекшаев С.С., Сидоров Ю.А. Основные типы механизмов саморегуляции мозга. - Л.: Наука, 1990.
 23. Фізіологія людини /під ред. Г. І. Косицького. - М.: Медицина, 1985.
56
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.