Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бухгалтерський баланс

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 5. Бухгалтерський баланс
 
5.1.Суть і будова бухгалтерського балансу.
5.2.Структура балансу.
5.3.Вплив господарських операцій на баланс.
 
 
5.1.Суть і будова бухгалтерського балансу
 
Метою складання балансу підприємства є надання власникам, іншим внутрішнім і зовнішнім користувачам повної та достовірної інформації про фінансовий стан підприємства на початок і кінець звітного періоду.
Формування балансу здійснюється бухгалтером згідно з фундаментальним балансовим рівнянням (1):
Активи = Капітал + Зобов’язання(1)
Існує два трактування сутності балансу:
 • бухгалтерське;
 • економічне.
Згідно з бухгалтерським трактуванням баланс–це таблиця, ліва частина якої–господарські засоби (актив); а права–джерела господарських засобів (пасив) (табл. 2).
Згідно з економічним трактуванням баланс–це спосіб узагальненого економічного групування у грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на початок і кінець звітного періоду.
Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.
Форма балансу підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності відрізняється від форм балансів банків і бюджетних установ.
Значення балансу підприємства полягає в тому, що він використовується для:
 • контролю за майном власників (акціонерів);
 • визначення рівня інвестиційної привабливості підприємства;
 • визначення рівня загрози банкрутства підприємства;
 • інформування органів ДПІ, кредитних установ, вищестоящих організацій, органів статистики, органів державного управління;
 • управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;
 • фінансового планування, фінансового аналізу, фінансового менеджменту;
 • аудиту фінансового стану підприємства.
 
5.2.Структура балансу
 
Структура бухгалтерського балансу є типовою і містить актив і пасив. У свою чергу актив і пасив складаються з окремих розділів, які є сукупністю статей балансу.
Стаття балансу–це  показник,  який  відображає величину певного  економічно  однорідного  виду  засобів, джерел їх утворення та коштів у грошовому вираженні на певну дату. Грошове вираження називають оцінкою статті.
До активу належать статті, які відображають у грошовій оцінці предметне (майнове) забезпечення господарських операцій звичайної діяльності.
До  пасиву  відносяться  статті,  які  показують  суму  коштів  власного  капіталу,  вкладених  у  господарську діяльність підприємства, а також  зобов’язань підприємства за терміновістю погашення (довгострокові, поточні).
 
Актив балансу складається з трьох розділів:
 1. Необоротні активи.
 2. Оборотні активи.
 3. Витрати майбутніх періодів.
Пасив балансу складається з п’яти розділів:
 1. Власний капітал.
 2. Забезпечення наступних витрат і платежів.
 3. Довгострокові зобов’язання.
 4. Поточні зобов’язання.
 5. Доходи майбутніх періодів.
 
Підсумки активу (А) і пасиву (П) називають валютою балансу (вартістю майна підприємства). Актив завжди дорівнює пасиву балансу:
Фото Капча