Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бюджетна система і бюджетний устрій України

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 4. Бюджетна система і бюджетний устрій України
 
4.1. Сутність бюджету та бюджетних відносин
4.2. Структура бюджетної системи України
4.3. Бюджетний процес
4.4. Бюджетне регулювання
 
4.1. Сутність бюджету та бюджетних відносин
Бюджетні відносини–це фінансові відносини, які виникають у держави з підприємствами, установами, громадянами.
Риси бюджетних відносин:
1.Обов’язковим учасником бюджетних відносин є держава.
2.Бюджетні відносини пов’язанні з формуванням та використанням централізованого фонду грошових коштів.
3.Бюджетні відносини мають об’єктивний характер: в руках держави повинна зберігатись частина ВВП, яка буде спрямована на загальнодержавні потреби.
Бюджет–форма організації бюджетних відносин в державі. З правової точки зору бюджет являє собою фінансовий план, де передбачені основні доходи і видатки.
Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:
рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; перевищення видатків над постійними доходами
Функції бюджету:
Перерозподільча–полягає у перерозподілі державних доходів та витрат за допомогою певних програм або через здійснення кошторисного фінансування.
Регулювання–полягає у виборі пріоритетних напрямків структурної політики, у забезпеченні збалансованості та рівноваги економічної системи.
Контрольна–проявляється у контролі державних надходжень та видатків, виявленні й аналізі відхилень фактичних показників від запланованих.
 
4.2. Структура бюджетної системи України
 
Бюджетна система–це сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами і формуються на єдиних принципах, під впливом державного устрою та адміністративно–територіального поділу країни форма організації бюджетних відносин в Україні.
Згідно Бюджетного кодексу (2010 рік), бюджетна система України складається з:
Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів.
До місцевих бюджетів належать:
бюджет Автономної Республіки Крим,
обласні;
міські;
районні;
бюджети місцевого самоврядування (сіл, селищ, територіальних громад)
Сукупність показників бюджетів всіх рівнів, що входять до складу бюджетної системи називається -зведеним бюджетом України.
Всі ланки бюджетної системи є самостійними. Самостійність їх забезпечується наявністю власних доходних джерел та правом визначати напрямки їх використання.
Бюджетний устрій–це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв”язок між окремими ланками.
Принципи бюджетного устрою:
1.Принцип єдності бюджетної системи. Він забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою
2.Принцип автономності–означає, що кожний бю відокремленим і формується незалежно від інших бюджетів. Автономність досягається за рахунок:
1) затвердження і виконання кожного бюджету окремо;
2) чіткого розмежування доходів і видатків між бюджетами;
3) необмежених прав місцевих органів влади та управління у затвердженні й виконанні власних бюджетів.
3. Принцип публічності. Висвітлення показників бюджетів у засобах масової інформації, а також звітів про їх виконання.
4.Принцип достовірності. Формування бюджетів повинне здійснюватись на основі реальних показників та науково-обгрунтованих нормативів.
5.Принцип цільового використання бюджетних коштів
6.Принцип ефективності–полягає в тому, що всі учасники бюджетного процесу прагнуть отримати максимальний результат при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.
 
4.3. Бюджетний процес
 
Бюджетний процес–це регламентований законодавством порядок створення бюджету та його виконання.
Етапи бюджетного процесу:
1.Складання проекту бюджету (квітень-серпень попереднього року)
Міністерство фінансів і Міністерство економіки подають всім міністерствам бюджетні запити, доводять до місцевих органів влади інструктивні листи про особливості складання бюджетів.
Бюджетний запит–документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.
На основі аналізу бюджетних запитів МФ готує проект закону про ДБ України і подає його КМУ на розгляд. КМУ до 15 вересня приймає постанову щодо схвалення проекту закону і подає його ВР.
2.Розгляд та затвердження бюджету у Верховній Раді. Бюджет має бути затверджений до 1 грудня. Затвердження відбувається шляхом прийняття Закону “Про державний бюджет” на відповідний рік. Після 1грудня починається формування місцевих бюджетів.
3.Виконання бюджету (протягом поточного року).
Бюджетний період–термін, протягом якого діє складений і затверджений бюджет. Виконання державного та місцевих бюджетів організовує КМУ через міністерства та відомства, виконавчі органи місцевих рад народних депутатів. Контроль за виконанням бюджету здійснює Верховна Рада та місцеві ради народних депутатів.
Під виконанням бюджету розуміють забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів та безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.
4.Затвердження звіту про виконання бюджету (до 1 травня наступного року). Звіт про виконання державного бюджету затверджує Верховна Рада. Складання звітності про виконання ДБ здійснюється Державним казначейством.
 
4.4. Бюджетне регулювання
 
Бюджетне регулювання–це щорічний перерозподіл загальнодержавних централізованих ресурсів між різними ланками бюджетної системи з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.
Методи бюджетного регулювання:
Дотація (з лат–дар) це сума грошових коштів, яка виділяється із бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня для покриття його дефіциту при неможливості зменшити видатки.
Субсидія (з лат – допомога, підтримка) – сума грошей, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування певних поточних видатків. Має цільове призначення.
Субвенція–сума грошових коштів, яка передається із бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних капітальних видатків. Має цільове призначення.
 
Питання для самоконтролю
 
1. Розкрийте сутність та охарактеризуйте структуру бюджетної системи України.
2. Чим визначається структура бюджетної системи України?
3. Що таке бюджетний устрій?
4. Чим відрізняються поняття „бюджетна система ” і „бюджетний устрій”?
5. Хто здійснює бюджетне регулювання?
6. Охарактеризуйте методи бюджетного регулювання.
7. Що таке бюджетний процес?
8. Охарактеризуйте етапи бюджетного процесу.
Фото Капча